Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Ýngiltere ile Ýran buzlarý eritiyor mu?

Başlatan Fussilet, Eylül 16, 2013, 02:01:11 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 16, 2013, 02:01:11 ÖS
Ýngiltere ile Ýran buzlarý eritiyor mu?

 Ýngiltere, Ýran ile iliþkilerini, bu yaz seçilen Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani döneminde geliþtirmeyi amaçlýyor.Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague'in New York'ta 24 Eylül'de baþlayacak Birleþmiþ Milletler Genel Kurulu çerçevesinde, Ýranlý mevkidaþý Muhammed Cevad Zarif'le görüþmesi bekleniyor.Ýngiltere, birçok Batý ülkesi gibi Ruhani dönemini, Suriye krizinin sona ermesi ve Tahran'ýn nükleer programý ile ilgili uluslararasý toplumdaki gerginliðin giderilmesi için "fýrsat" olarak görüyor. Hague bu ay baþýnda, Suriye'deki Esed rejimine verdiði destekle bilinen Ýran'a, "Suriye konusunda sizinle konuþmaya hazýrýz" mesajýný vermiþti. Hague, "Ýran'ýn yapýcý rol oynayýp oynamayacaðý konusunda önünde bir sýnav var. Kanýtlara göre, Ýran aktif olarak Suriye rejimine destek veriyor. þžimdiye kadar yapýcý rol oynamadý ama Ýran ile konuþmaya hazýrýz" demiþti.Ýngiltere, Ruhani görevine resmen baþlamadan önce de "iliþkileri geliþtirelim" çaðrýsýnda bulunuyordu. Hague geçen ay baþýnda, bir önceki Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi ile yaptýðý telefon görüþmesinde, "ülkesinin Ýran'la, adým adým ve karþýlýklýlýk temelinde, ikili iliþkilerde geliþme saðlanmasýna açýk olduðunu" söylemiþti.Baþbakan David Cameron da Ruhani'nin resmen görevine baþlamasýnýn hemen ardýndan, Ýran'ýn yeni cumhurbaþkanýna mektup göndererek, "Seçilmenizin, ülkelerimiz arasýndaki iliþkilerin geliþtirilmesi için bir fýrsat oluþturmasýný umuyorum" ifadesini kullanmýþtý.Cameron, Suriye'ye askeri müdahaleye karþý olduðunu ve bu ülkenin kaderinin kendi halkýnýn tercihiyle ve yapýlacak genel seçimlerle belirlenmesi gerektiðini savunan Ruhani'den, Suriye'deki krize barýþçýl çözüm bulunmasý için destek vermesini istemiþti.Ýngiltere, Tahran'daki diplomatlarýný, Kasým 2011'de Büyükelçiliðine yapýlan saldýrýnýn ardýndan geri çekmiþti. Ýngiltere'nin, nükleer programý dolayýsýyla aldýðý yeni yaptýrým kararýnýn ardýndan Tahran Büyükelçiliðine düzenlenen saldýrý, 1979 yýlýndaki Ýran Ýslam Devrimi'nden sonra iki ülke arasýnda yaþanan en kötü kriz olarak nitelendirilmiþti.


: Ýngiltere ile Ýran buzlarý eritiyor mu?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.100 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017