Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Hollande ve Hague'den Suriye açýklamalarý

Başlatan Fussilet, Eylül 13, 2013, 02:01:15 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 13, 2013, 02:01:15 ÖÖ
Hollande ve Hague'den Suriye açýklamalarý

Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, Suriye konusunda siyasi çözüm için hala bir umut bulunduðunu bildirdi.
Hollande, Elysee Sarayý'nda Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile görüþmesinden sonra gazetecilerin Suriye ile ilgili sorularýný yanýtladý. Hollande, ''þžimdi, kimyasal silahlarýn uluslararasý kontrolü için iyi niyetle yeni bir arayýþ aþamasýndayýz. Müzakerelerin ana konusu, bu silahlarýn imhasý üzerinde sürüyor'' dedi. Fransa Cumhurbaþkaný Hollande, herkesin üzerine düþen sorumluluðu üstlenmesi ve kimyasal silahlara son verip, siyasi çözüm imkaný için çaba göstermesi gerektiðini ifade etti.
Hollande, Fransa'nýn krizden çýkýþ için elinden gelen bütün baskýyý sürdüreceðini sözlerine ekledi.
-William Hague'nin açýklamalarý
Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, Suriye rejiminin elindeki kimyasal silahlarýn teslim edilerek, imha edilmesi önerisinin, uluslararasý toplumun kimyasal silah saldýrýsýna göz yumduðu ya da kayýtsýz kaldýðý anlamýna gelmediðini belirterek, Esed rejimi üzerindeki baskýnýn sürmesi gerektiðini ifade etti.
Hague, Ýngiliz Parlamentosu'nun alt kanadý Avam Kamarasý'nda yaptýðý açýklamada, ülkesinin ABD'den sonra Suriye'ye en fazla insani yardýmda bulunan ikinci ülke olduðunu belirterek, Baþbakan David Cameron'ýn geçen hafta açýkladýðý 52 milyon sterlinlik ekstra yardýmý anýmsattý.
Ýngiltere'nin þimdiye kadar Suriye'ye 400 milyon sterlinlik insani yardýmda bulunduðuna dikkati çeken Hague, diðer ülkelerin de yardýmlarýný artýrma çaðrýsýnda bulunduklarýný ifade etti.
Suriye'de siyasi çözüm sürecinde ikinci bir Cenevre Konferansýnýn yapýlmasýnýn önemli olduðunu dile getiren Hague, þöyle konuþtu:
"Ilýmlý bir Suriye muhalefeti olmadan kalýcý ve anlamlý bir çözüm sürecinden bahsedilemez. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) kendini laik, demokratik ve çoðulcu bir Suriye'ye adayarak, tüm Suriyeliler için eþit haklarý savunuyor. Bu vizyonu biz de destekliyoruz."
-"ABD tehdidinin etkisi oldu"-
Hague, ülkesinin SMDK'ya 20 milyon sterlinden fazla silah içermeyen ekipman yardýmýnda bulunduðunu söyleyerek, geçen hafta Londra'da SMDK yetkilileriyle daha fazla yardým konusunu görüþtüklerini kaydetti.
Suriye'de kimyasal silahlarýn kullanýlmasý konusuyla ilgili ise Ýngiliz Bakan, bölgede incelemelerde bulunan Birleþmiþ Milletler ekibinin gelecek hafta baþýnda raporunu açýklamasýnýn beklendiðini kaydetti.
Suriye rejiminin kimyasal silahlarýn teslimiyle ilgili öneriye sýcak bakmasý konusunda, "ABD'nin askeri müdahale tehdidinin ve artan uluslararasý baskýnýn etkisi olduðunu" dile getiren Hague, þunlarý kaydetti:
"Geçmiþte yaþananlara bakýldýðýnda Suriye rejiminin öneriye verdiði yanýta, temkinli yaklaþýlmalý. Bu rejim yýllar boyunca, kimyasal silahlarla ilgili yalan söylemiþtir, hala da kullandýðýný inkar etmektedir. Dolayýsýyla, Baþbakan Cameron'ýn da söylediði gibi, bu öneri ciddiye alýnmalý ve samimiyeti sýnanmalý. Suriye rejimi kimyasal silah stokunu verirse bu ileriye doðru atýlmýþ büyük bir adým olacaktýr. Bu inisiyatifin, askeri müdahalede bulunmadan kimyasal silahlarýn ortadan kaldýrýlmasý potansiyeli taþýdýðýna dair ABD Baþkaný Obama'nýn görüþlerine katýlýyoruz.
Suriye rejiminin kimyasal silahlarýný teslim etmesi konusunun belli bir zaman çerçevesinde yapýlmasý ve bu zaman çizelgesinin belirlenmesi gerektiðini vurgulayan Hague, ülkesinin Esed rejiminin kimyasal silah stoklarýný imha edilmek üzere uluslararasý kontrole sunmasý için elinden gelen çabayý göstereceðini belirtti.
"Bu diplomatik açýlýmýn, uluslararasý toplumun Suriye'deki kimyasal silah kullanýmýna göz yumduðu ya da kayýtsýz kaldýðý anlamýna gelmediðini" söyleyen Hague, rejim üzerindeki baskýnýn sürdürülmesi gerektiðini sözlerine ekledi.
AA


: Hollande ve Hague'den Suriye açýklamalarý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.137 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017