Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Alkol satýþý düzenlemesi yarýn yürürlüðe giriyor

Başlatan Fussilet, Eylül 09, 2013, 02:00:43 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Alkol satýþý düzenlemesi yarýn yürürlüðe giriyor

Alkollü içkilerin 22.00-06.00 saatleri arasýnda perakende satýþýnýn yapýlamayacaðýna iliþkin düzenleme yarýn yürürlüðe giriyor.Yeni düzenlemeye göre, içkiler iþletme dýþýndan görülecek þekilde satýlamayacak. Alkollü içkilerin otomatik satýþ makineleri ile satýþý, her nevi oyun makineleri ya da farklý yöntemlerle oyun ve bahse konu edilmesi, basýn-yayýn ve posta yoluyla tüketicilere satýþý da yasak olacak.Konuyla ilgili AA muhabirine deðerlendirmelerde bulunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken, düzenlemenin büfeci açýsýndan özellikle müþteri kaybý noktasýnda olumsuz etkileri olacaðýný öne sürdü.Uygulamanýn haksýz rekabete yol açacaðýný iddia eden Palandöken, "Yandaki meyhane içki satýþýna devam ederken, büfeci satamayacak" dedi. Özellikle turistik bölgelerde iþ yeri bulunan esnafýn uygulamadan daha fazla etkileneceðine iþaret eden Palandöken, saat 22.00'den sonra içki satýn almak isteyen bir turiste durumun izah edilmesinin zor olduðunu öne sürdü.- "Korsan satýþlar artabilir"50 yýlý aþkýn süredir bakkalcýlýk yaptýðýný ve müþterinin tutulmasýnýn kolay olmadýðýný bildiðini dile getiren Palandöken, kimi esnafýn müþteri kaybetmemek adýna korsan satýþlar yapabileceði uyarýsýnda bulundu.Türkiye'de perakende olarak satýþ yapan yaklaþýk 200 bin nokta bulunduðunu belirten Palandöken, "Bu yerlerin birçoðunun kiralarý önceki gelir koþullarýna göre yapýlmýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda söz konusu yasak bence iyi olmadý" diye konuþtu.- Esnaf: "Ciromuz düþecek"Büfeciler ise uygulamanýn baþlamasýnýn ardýndan gelirlerinin ciddi oranda düþmesinden ve baþta kira ve vergi olmak üzere birçok giderini karþýlayamaz durumda olmaktan çekiniyor.Ankara'da 10 yýldýr içki satýþý yapan Taner Karagündostu, þu an iþlettiði yerde 3 yýldýr bulunduðunu ve kendisine 150 bin liraya mal olduðunu söyledi.Yasaðý desteklemesine karþýn özellikle uygulama saatini oldukça erken bulduðunu dile getiren Karagündostu, "Ciromuzun yüzde 80'ini akþam 10.00 ile 12.00 saatleri arasýnda elde ediyoruz. Bu yüzden, yasak, gece yarýsýndan itibaren uygulamaya konulmalý" dedi.Cirolarýnda yüzde 50 kayýp yaþamayý beklediðini ifade eden Karagündostu, kira ödemesinin yaný sýra sigortalý iþçi çalýþtýrdýðýný ve baþta kredi borcu olmak üzere bankalara borcu bulunduðunu dile getirdi.Baþkentli bir baþka esnaf Ersin Akbaþ da kendi dükkanýný gece yarýsý kapatacak olmasýna karþýn yine de cirosunun yüzde 20 azalmasýný tahmin ettiðini kaydetti. Bir baþka büfe iþletmecisi Erkan Asiltürk de gelirlerinde azalma beklediklerini ve düzenlemenin baþlangýç saatinin gece yarýsý olmasý gerektiðini söyledi.
AA


: Alkol satýþý düzenlemesi yarýn yürürlüðe giriyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.122 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017