Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Faizler Baþçý ile geriledi

Başlatan Fussilet, Eylül 07, 2013, 08:00:47 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 07, 2013, 08:00:47 ÖS
Faizler Baþçý ile geriledi

Yurtiçi tahvil-bono piyasasýnda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB) Baþkaný Erdem Baþçý'nýn açýklamalarýndan sonra gösterge tahvilin bileþik faizi gördüðü en yüksek seviyeden yaklaþýk 100 baz puan geriledi.Baþçý'nýn 27 Aðustos Salý günü AA Finans Masasý'nda "Enflasyon yüzde 6,2'ye düþene kadar faiz oranýmýz 6,75'in altýna düþmeyecek. Ama ihtiyaç olursa ek parasal sýkýlaþtýrmalar yoluyla 7'ye, 7,75'e kadar çýkabilir. yýl sonuna kadar bunun üzerine çýkamaz" açýklamasýný yapmýþtý.27 Aðustos gününe yüzde 10,20 seviyesinden baþlayan 2 yýllýk gösterge tahvilin bileþik faizi Baþçý'nýn açýklamalarý sýrasýnda yüzde 10,24'e kadar yükselmiþti. Baþçý'nýn, faizlerle ilgili yükselebileceði spekülasyonlarýný bitiren ve bunun yýl sonuna kadar devam edeceðini belirten açýklamasýnýn ardýndan 2 yýllýk gösterge tahvilin bileþik faizi aþaðý yönlü harekete geçerek gün içinde 9,60'a kadar gerilemiþti.Baþçý'nýn açýklamalarýndan sonra bu hafta kapanýþýna kadar alçalan trendde hareket eden gösterge tahvilin faizi, gördüðü en yüksek seviyeye göre 97 baz puan azalarak yüzde 9,27 seviyesine kadar geriledi. Bu süreçte ABD 10 yýllýk tahvil faizleri yüzde 3'ün üzerine kadar yükselirken, Avrupa tarafýnda da genel olarak faizlerdeki yükseliþ eðiliminin yaþanmasý dikkati çekti.Analistler, TCMB Baþkaný Erdem Baþçý'nýn açýklamalarýndan sonra faiz oranlarýndaki öngörülebilirlik nedeniyle tahvil piyasasýnda alýmlarýn yaþandýðýný belirterek, iki haneli seviyelere yükselen gösterge tahvilin bileþik faizinin önemli bir getiri imkaný da sunduðunu, bunun da kýsa vadeli bir düþüþ trendinin baþlamasýný tetiklediðini kaydetti."Merkez'in mesajý tahvillerde görünümü olumlu kýldý"Konuyla ilgili AA muhabirine açýklama yapan Burgan Yatýrým Baþekonomisti Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankasý'nýn haftalýk istatistiklerine göre son dönemde DÝBS alýmýnýn olmadýðýný, ufak da olsa çýkýþlarýn yaþandýðýný, bu haftaki verileri bilmedikleri için giriþlerin olabileceðini söyledi.Tahvil faizlerinde yönü deðiþtirenin olayýn TCMB Baþkaný Baþçý'nýn AA Finans Masasý'nda yaptýðý açýklamalar olduðuna dikkati çeken Bürümcekçi, "Baþkan Baþçý, faizlerin yüzde 6,75-7,75 aralýðýnda sabit tutulacaðýný söyledi. Bono faizindeki yükseliþi engellemek için böyle mesajýn verilemesi, fonlama maliyetinin düþük olmasý ve böyle bir garanti verilmesi ilgiyi artýrdý ve 2 yýllýk tahvillerde görünümü olumlu kýldý" dedi.Öte yandan Bürümcekçi, þunlarý kaydetti:"Buna oynanabilir. Faizde böyle taahhüt vermek riskli. Türk Lirasý'ný deðer kaybýna açýk býrakýrken bunu ne kadar tutabilirsiniz? TL'nin deðer kaybý devam ederse nasýl olacak? Faiz artýrýmý fiyatlamasý olabilir. Belki önümüzdeki bir ayda olmaz ama kötü giderse olabilir. O yüzden þu anda fýrsat olarak deðerlendirilebilir. 2 yýllýk gösterge tahvil faizlerinde bir geri çekilme devam edebilir. 10 yýllýk tahvil faizlerinde yüzde 9,80'lere yaklaþtý. Burasý önemli bir destek bölgesi. 10 yýllýk ABD tahvilleri yüzde 3'ü gördü. Orada aþaðý yönlü bir düzeltme olursa bizim 10 yýllýk tahvil faizlerinde gerileme olabilir.""Bono faizlerinde düþüþ sürebilir"Odeabank Ekonomik Araþtýrmalar Müdürü Ýnanç Sözer ise, TCMB'nin kur volatilitesinden daha çok tahvil-bono volatilitesini kontrol altýnda tutmaya yönelik söylemleri ve bu yönde izlediði para politikasý ile birlikte tahvil-bono piyasasýnýn olumlu seyrettiðini söyledi.Dün geliþmekte olan ülkelere olan ilginin de katkýsýyla bono faizlerinde gerileme görüldüðünü aktaran Sözer, "Likidite az kalmaya devam etse de, TCMB'nin mevcut politika duruþu ve global ekonomiye iliþkin beklentilerimiz ýþýðýnda bono faizlerindeki düþüþün süreceðini tahmin ediyoruz" dedi.Sözer, mayýs ayý sonrasýnda Türkiye'de faizlerdeki artýþýn aþýrý yükselerek görece negatif ayrýþmasý nedeniyle, bu dönemde faizlerdeki düþüþte de Türkiye'nin olumlu ayrýþabileceðini kaydetti.Düþüþün boyutunda ise, enflasyonun yýlýn geri kalan dönemindeki seyrinin etkili olacaðýna dikkati çeken Sözer, enflasyonun yüzde 7'nin altýna ineceði yönündeki öngörüleri ýþýðýnda, tahviller için alým zamaný olduðunu daha önceden de ifade ettiklerini ve halen bu görüþlerini koruduklarýný ifade etti.
AA


: Faizler Baþçý ile geriledi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.118 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017