Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Obama Rusya'nýn önerisine destek verdi

Başlatan Fussilet, Eylül 11, 2013, 02:01:14 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 11, 2013, 02:01:14 ÖÖ
Obama Rusya'nýn önerisine destek verdi

ABD Baþkaný Barack Obama'nýn, Rusya'nýn, Suriye'nin kimyasal silahlarýnýn uluslararasý denetime teslim etmesi önerisinin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tartýþýlmasýna destek verdiði bildirildi.
Beyaz Saray yetkilileri, Obama'nýn Fransa Cumhurbaþkaný Francois Hollande ve Ýngiltere Baþbakaný David Cameron ile telefon görüþmelerinde Rusya'nýn önerisinin ele alýndýðýný açýkladý.
Obama, ABD'nin askeri saldýrý planlarýný durdurabilecek olasý bir geliþme olarak nitelediði öneriyle ilgili ayrýntýlarýn hala belirsiz olduðunu kaydetti.
John Kerry'nin konuþmasý
ABD Dýþiþeleri Bakaný John Kerry ise, Rusya'nýn, Suriye'nin kimyasal silahlarýyla ilgili teklifi hakkýnda, "Teklif için bekliyoruz ama çok fazla beklemeyeceðiz. Teklif, gerçek, süratli þekilde sunulmuþ ve teyit edilebilir olmalý. Bu oyalayýcý bir taktik olamaz" dedi.
ABD Kongresi'nin Senato kanadýnýn Silahlý Kuvvetler Komitesi'nde, ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Suriye rejimine yönelik askeri güç kullanma yetki talebiyle ilgili oturum düzenlendi. Oturumda, hükümet kanadýný Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Savunma Bakaný Chuck Hagel ve Genelkurmay Baþkaný General Martin Dempsey temsil ediyor.
Kerry, açýlýþ konuþmasýnda, Suriye'nin kimyasal silahlarýný uluslararasý topluma teslim etmesiyle ilgili dünkü sözlerine ve Rusya'nýn teklifine deðindi.
Suriye rejiminin, yok edilmesi için elindeki kimyasal silahlarý uluslararasý topluma vermesinin, Esed'in cephaneliklerinin azaltýlmasý ve bunlardan vaçgezmesinin saðlanmasý noktasýnda "nihai ve ideal yol" olacaðýný belirten Kerry, "Esed'in ana velinimeti Ruslar"ýn da kendisinin sözlerine ayný yönde teklifle geldiðini ve kendisinin Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ile birçok kereler konuþtuðunu kaydetti. Kerry, Lavrov'a, bunun bir erteleme ve kaçýnma süreci olamayacaðýný, gerçek, somut ve ölçülebilir olmasý gerektiðini belirttiðini aktardý.
Bu koþullarýn yerine getirilmesinin çok zor olduðunu ifade eden Kerry, "Teklif için bekliyoruz ama çok fazla beklemeyeceðiz" ifadesini kullandý.
- "Gerçek, süratli ve doðrulanmýþ olmalý"
Obama'ný teklifi dikkatli biçimde inceleyeceðini dile getiren Kerry, "Ama teklif, gerçek, süratli þekilde sunulmuþ ve teyit edilebilir olmalý. Bu oyalayýcý bir taktik olamaz. Eðer Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bunun olmasý için araç olmaya bakýyorsa, bunun tartýþma yeri olmasýna izin verilmemeli" diye konuþtu.
Kerry, "kafaya, asýlma beklentisinden daha fazla hiçbirþey takýlamaz" deyiþini hatýrlatarak, Rusya ve Suriye'nin bu teklifinin ABD'nin ciddi askeri güç kullanma tehdidinin ardýndan geldiðine iþaret etti. Kerry, bu tehdidin ilk defa Suriye'nin kimyasal silah stoklarý olduðunu kabul etmesine yol açtýðýný vurguladý.
Kerry, ortaya çýkan bu baskýnýn devam edebilmesi ve erteleme taktiklerine düþmeyeceklerini göstermeleri için de ABD'nin askeri güç kullanma tehdinini devam etmesi gerektiðine iþaret ederek, "Eðer bizim ortaya koyduðumuz zorluk, bir olasýlýðý gerçek bir öneriye çevirecekse, bu ancak bugün tartýþtýðýmýz güç kullanma tehdidi sayesinde olacaktýr. Eðer Kongre, baþkomutan ile birlikte durursa da bu tehdit daha da zorlayýcý olur" dedi.
- "Erteleme taktiði olmadýðýndan emin olmalýyýz"
Savunma Bakaný Hagel de Rusya'nýn teklifiyle ilgili olarak "Hepimiz, bu seçeneðin krize gerçek bir çözüm olabileceði noktasýnda umutluyuz ama keskin görüþlü olmalýyýz ve bunun Suriye'nin ve destekçisi Rusya'nýn erteleme taktiði olmadýðýndan emin olmalýyýz" dedi.
Obama'nýn askeri eylem kararýnýn bu yeni diplomatik yolun açýlmasýna neden olduðunu belirten Hagel, bu nedenle bu diplomatik seçeneðin baþarý þansýnýn olmasý için de ABD'nin gerçek ve ciddi askeri eylem tehdidinin devam etmesi gerektiðini kaydetti.
Hagel, "Esed'in sorumlu tutulmasýna yönelik Kongre'nin desteði bu çabalara daha çok enerji ve aciliyet katacaktýr. Dolayýsýyla, Kongre'nin Suriye rejimine yönelik askeri güç kullanýlmasý yetkisini tartýþmaya devam etmesi gerekiyor" diye konuþtu.
AA


: Obama Rusya'nýn önerisine destek verdi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.143 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017