Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor

Başlatan Fussilet, Eylül 13, 2013, 08:00:36 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor

Satýþ vergisindeki artýþýn yan etkilerinden ekonomiyi korumayý hedefleyen teþvik paketi kapsamýnda Japonya, kurumsal gelir vergilerinde indirim yapmayý planlýyor.Konuya dair bilgisi olan 3 kaynak, Nisan'da tüketim vergisinin artýrýlmasýný deðerlendiren Baþbakan Shinzo Abe'nin yetkililerden þirketlerin karlarýndan alýnan vergide indirimi görüþmelerini istedi.Singapur'unkinin iki katýnýn üzerinde olan efektif kurumsal vergi oranýný indirmek, bir yandan satýþ vergisi artýþýnýn ekonomi üzerindeki etkilerini yumuþatýrken, diðer yandan da Japonya'nýn rekabetliliðini destekleyeceði düþünülüyor. Sektör liderleri vergi indirimini destekles de, Abe konuyla ilgiyi maliye bakanlýðýnda muhalefet ile karþýlaþabilir.
Japonya'nýn yüzde 35.6'lardaki kurumdal vergisi yerel ve ulusal bileþenleri kapsýyor. Bu oran Çin'de yüzde 25, Singapur'da ise yüzde 17 olarak belirlenmiþ durumda. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü'nüðn verileri, Japonya'nýn ABD'nin ardýndan en yüksek 2. kurumsal gelir vergisine sahip ülke olduðunu ortaya koyuyor. Kurumsal gelir vergisi Japonya'da þu anda 2011'deki deprem ve tsunaminin ardýndan yapýlan 3 yýllýk yeniden inþaatlarý fonlama vergisinden ötürü yüzde 38' de seyrediyor.Abe, satýþ vergisini yüzde 5'ten yüzde 8'e artýrma kararýný 1 Ekim'de verecek.


: Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...