Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor

Başlatan Fussilet, Eylül 13, 2013, 08:00:36 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 13, 2013, 08:00:36 ÖÖ
Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor

Satýþ vergisindeki artýþýn yan etkilerinden ekonomiyi korumayý hedefleyen teþvik paketi kapsamýnda Japonya, kurumsal gelir vergilerinde indirim yapmayý planlýyor.Konuya dair bilgisi olan 3 kaynak, Nisan'da tüketim vergisinin artýrýlmasýný deðerlendiren Baþbakan Shinzo Abe'nin yetkililerden þirketlerin karlarýndan alýnan vergide indirimi görüþmelerini istedi.Singapur'unkinin iki katýnýn üzerinde olan efektif kurumsal vergi oranýný indirmek, bir yandan satýþ vergisi artýþýnýn ekonomi üzerindeki etkilerini yumuþatýrken, diðer yandan da Japonya'nýn rekabetliliðini destekleyeceði düþünülüyor. Sektör liderleri vergi indirimini destekles de, Abe konuyla ilgiyi maliye bakanlýðýnda muhalefet ile karþýlaþabilir.
Japonya'nýn yüzde 35.6'lardaki kurumdal vergisi yerel ve ulusal bileþenleri kapsýyor. Bu oran Çin'de yüzde 25, Singapur'da ise yüzde 17 olarak belirlenmiþ durumda. Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Örgütü'nüðn verileri, Japonya'nýn ABD'nin ardýndan en yüksek 2. kurumsal gelir vergisine sahip ülke olduðunu ortaya koyuyor. Kurumsal gelir vergisi Japonya'da þu anda 2011'deki deprem ve tsunaminin ardýndan yapýlan 3 yýllýk yeniden inþaatlarý fonlama vergisinden ötürü yüzde 38' de seyrediyor.Abe, satýþ vergisini yüzde 5'ten yüzde 8'e artýrma kararýný 1 Ekim'de verecek.


: Japonya kurumsal vergileri indirmeyi planlýyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.189 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017