Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Gundlach: Fed "büyük hata" yapýyor

Başlatan Fussilet, Eylül 11, 2013, 08:01:57 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Eylül 11, 2013, 08:01:57 ÖS
Gundlach: Fed "büyük hata" yapýyor

36 milyar dolar büyüklüðündeki DoubleLine Total Return Bond Fund'ýn yöneticisi Jeffrey Gundlach, Fed'in daha önce görülmemiþ büyüklükteki varlýk alým programýný sona erdirmeye yönelmekle "büyük hata" yaptýðýný söyledi.Gundlach, DoubleLine Capital LP'nin yatýrýmcýlarýna yaptýðý deðerlendirmede, "Fed'in parasal geniþlemeden uzaklaþacaðýný düþünmüyorduk ve Japonya ve Avrupa gibi, hedeflenen getirilere ulaþýlana kadar menkul kýymet alacaðýný düþünüyorduk" dedi ve "Bunun yerine, merkez bankasý, politikasýný yürütürken hislerine dayanarak hareket ediyor" þeklinde görüþ bildirdi.Gundlach'tan Bill Gross'a, önemli fon yöneticileri, Fed Baþkaný Ben S. Bernanke'nin Mayýs ayýnda merkez bankasýnýn tahvil alýmlarýnda azaltýma baþlayacaðý olasýlýðýný artýrmasýnýn ardýndan, fonlarýnýn daralmakta olduðunu gördüler. Bernanke'nin bu yorumu tahvil fiyatlarýný düþürdü ve faizlerin yukarý yönde hareket etmesine neden oldu. Bunun sonucu müþteriler paralarýný bu fonlardan çekmeye baþladý. Her iki yatýrýmcý Haziran ayýnda, tahvillerin sýçrama yapacaðý tahmininde bulundu, ancak tahviller düþmeye devam etti.Gundlach, "Asla parasal geniþlemeden hoþlanmadým ve bunun güçlü maliye politikasýnýn yerine zayýf bri ikame olduðunu düþünüyorum," dedi ve "Parasal geniþleme uygulamasý ile birlikte, Fed ABD ekonomisindeki maliye sorunlarý ile mücadele etmek için, yeni bir rejim uyguladý. Parasal geniþlemeye son verilmesi, maliye sorunlarýnýn yeniden ortaya çýkmasýna neden olacak" deðerlendirmesinde bulundu.ABD'nin 10 yýl vadeli tahvillerinin faizi, Mayýs ayýnýn baþýndan bu yana 1.33 yüzde puaný yükselerek yüzde 2.96 seviyesine kadar çýktý. Bu hareket, konut sahiplerinin ve tüketicilerin borçlanma maliyetlerini artýrýrken, geliþen ülke piyasalarýndan sermaye kaçýþýný tetikledi. Gundlach, geliþen piyasalarda kriz gibi tahvil fiyatlarýnýn yükselmesine neden olacak bir katalizör olmazsa, faizin yakýn zamanda yüzde 2.72nin altýna inmeyeceðini kaydetti.


: Gundlach: Fed "büyük hata" yapýyor
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.139 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017