Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi

Başlatan Fussilet, Eylül 21, 2013, 08:01:14 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi

(19:42'de güncellendi)
Avrupa hisseleri Fed St. Louis Baþkaný James Bullard tarafýndan varlýk alýmlarýnýn Ekim ayýnda azaltýlabileceðinin açýklanmasýyla beþ yýlýn zirvesinden gerilemeye baþladý.Adidas AG 2013 yýlý kar beklentilerini düþürmesinin ardýndan yüzde 2.9 düþtü. Direct Line Insurance Group Plc, Royal Bank of Scotland Group Plc'nin hisselerini satmasý üzerine yüzde 3.2 düþtü.Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.3 gerileyerek 314.27 puan olurken, erken saatlerdeki yüzde 0.2'lik ilerleyiþini silmiþ oldu. Gösterge endeks buna raðmen Fed'in teþviklere devam etme kararýyla bu hafta genelinde yüzde 0.9'luk ilerleme gösterirken, aylýk týrmanýþýný da yüzde 12'ye yükseltti."Neredeyse bütün yatýrýmcýlar Fed'in azaltmaya baþlayacaðýný bekliyordu. Fed'in azaltmalarý ertelemesiyle oldukça hýzlý bir yükseliþ yaþadýk, Bullard'ýn yorumlarý kesinlikle yatýrýmcýlarýn endiþe duymasýný saðlayacak þekilde oldu" ifadelerini kullandý.Bullard bugün yaptýðý açýklamalarda ekonomik verilerin önümüzdeki ay deðiþim göstererek Federal Açýk Piyasa Komitesi'nin Ekim 29-30'da gerçekleþtireceði toplantýda varlýk alýmlarýný yavaþlatmasýna neden olabileceðini dile getirdi. Bloomberg'e röportaj veren Bullard, "Bazý veriler gelebilir ve bu veriler görünümdeki kargaþayý deðiþtirerek komiteyi Ekim'de alýmlarý azaltmak için daha rahat bir hale sokabilir" ifadelerini kullandý.Stoxx 600 Endeksi, Fed'in varlýk alýmlarýný yavaþlatmayacaðýný açýklamasýnýn ardýndan dün Haziran 2008'den bu yana en yüksek seviyeye týrmandý. Bloomberg tarafýndan görüþleri alýnan 64 ekonomistten 44 tanesi alýmlarýn azaltýlacaðý yönünde görüþ belirtmiþti.
(19:42'de güncellendi)


: Avrupa hisseleri Bullard ile geriledi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...