Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

İçtihad

Başlatan DAMRAM, Haziran 28, 2009, 12:49:45 ÖÖ

« önceki - sonraki »

DAMRAM

İçtihadMakaleler
İçtihat Nedir? Þartları Nelerdir?
İçtihadın sözlük anlamı; meşakkatli, külfetli, zor bir işi meydana getirmek için bütün gücünü sarf ederek ceht ve gayret göstermektir. Terim anlamı ise; kesin ve açık delillerle sabit olmayan öznel yargıları şer'î delillere uygun olarak ortaya çıkarma konusunda bütün güç ve takatini sarf ederek çalışmaktır. Yani, Kur'an, hadis ve icma ile sabit olan şer'î delillerden hüküm çıkarmaktır. 
--------------------------------------------------------------------------------

İçtihadın dinimizdeki yeri nedir?
Evvela içtihat yapmak büyük bir ilim ve özel yetenek işidir, herkesin k''rı değildir. Çünkü şer' i hükümler binlerce hatta on binlercedir. Bunların delilleri ise sınırsızdır. Bütün bu hükümleri o sayısız delillerden çıkarmak herkes için mümkün olmaz. Diğer taraftan, bütün Müslümanların içtihat yapacak derecede alim oldukları farz edilse bile bunların içtihat için çalışmaları halinde dünyevî hiçbir meslek icra edilemez olur. Bu iki mühim sebepten dolayı avam, müçtehitleri taklit etmekle mükelleftir. 
--------------------------------------------------------------------------------

İçtihadın önemi nedir?
İçtihat, Cen''b-ı Hakk'ın bu ümmete en büyük lütuf ve ihsanıdır. Cen''b-ı Hakk'ın, Kur'an-ı Kerim'de yoruma açık olan hakikatleri, işaret ve remizleri ümmetin alimlerine bırakmasının birçok hikmetleri vardır. Cen''b-ı Hakk yoruma açık hükümleri eğer kesin bir şekilde bildirseydi, ayrıntıya ait bütün meseleler, farz ve vacip olurlar ve onlara muhalefet edenler fel''kete düşerlerdi. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þer'î Hükümlerin Kısımları Nedir?
Kur'an ve hadis ile sabit olan namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi kesin hükümlerde içtihat yapılamayacağı gibi din bilginlerinin ortak kararı ile sabit olan hükümlerde de içtihat cereyan etmez. Bunlar şer'i hükümlerin yüzde doksanını teşkil ederler. Kıyas ve içtihada konu olan ikinci derece hükümler ise yüzde on kadardır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Acaba içtihat yolu açık olduğu halde, büyük fıkıh alimleri neden dolayı içtihat yapmak yerine bir mezhebe t''bi olmayı ve o mezhebin hükümlerini yaymayı tercih ettiler? Onları bu yola sevk eden sebep nedir?
Zihinleri karıştırmaktan başka bir faydası olmayan ve hakikati açıklamaktan ziyade fikirleri yanıltan, karıştıran bu gibi münakaşalara meydan vermemek için bir çok fıkıh alimi içtihadı terk ile dört imamı taklit yolunu tercih ettiler. 
--------------------------------------------------------------------------------

Müçtehit kimdir ?
Müçtehit; Kur'an'ın sırlarını hakkıyla bilen, içtihat yapabilen, İsl''mî ilimlerin bütün hükümlerinde otorite olan her fıkıh bilginidir. Bu z''tlar ''yet ve hadislerin sırlarını bilme yeteneğine sahip seçkin insanlardır. Aklî ve naklî ilimlerin derinliklerine dalmış, keşfettikleri çeşitli cevherleri Müslümanların istifadesine sunmuşlardır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Müçtehitlerin tabakaları nelerdir?
Fıkıh metodolojisi alimleri, müçtehitleri ikiye ayırıyorlar: Müçtehid-i mutlak ve müçtehid-i mukayyed. Müçtehid-i mutlak, bütün şer'i meselelerde içtihat ehliyetine sahip olan z''tlardır. Müçtehid-i mukayyed ise bazı meselelerde içtihada muktedir olup, bazı konularda ise içtihada ehil olmayan fakîhlerdir. Bunlar içtihat edemedikleri konularda diğer mutlak müçtehitleri taklit ederler. 
--------------------------------------------------------------------------------

Asr-ı Saadette İçtihat Var mıydı? Hazret-i Peygamber zamanında içtihat yapılmış mıdır?
Her güzel şey, her hayır Nebi'ler eliyle meydana geldiği gibi, küllî bir hayır olan içtihadı da ilk defa icra eden Peygamber Efendimiz (asm.) olmuştur. Allah Resulü (asm.) gerek ibadete, gerek muamelata ait bir çok hükümleri, Kur'an-ı Kerim'den çıkarmıştır. Peygamberimizin içtihat kapısını açması, teşvik ve talim etmesi Ümmet-i Muhammed'e İl''hî bir lütuftur. 
--------------------------------------------------------------------------------

Tabiîn devrinde içtihat nasıl yapılmıştır?
Tabiîn devrinde İsl''m aleminin her tarafında bir çok ulema ve hadis bilgini yetişmişti. Bunların çoğu müçtehit derecesindeydiler ve birbirlerini asla taklit etmezlerdi. Sahabe-i Kiramın ittifak etmiş olduğu meseleleri aynen kabul ederlerdi. Tabiîn zamanındaki bütün sohbetler, nübüvvet nurunun yakınlığı sebebiyle feyizli ve bereketli idi. 
--------------------------------------------------------------------------------

Azimet - Ruhsat Meselesi ne demektir, izah eder misiniz?
İsl''m dinindeki mezheplerin tesisindeki en büyük gaye ve hikmet Müslümanların birlik ve dirliğini temin etmektir. Bu mezhepler sayesinde Müslümanların ferdi ve içtimai, dünyevi ve uhrevi problemleri hallolmuştur. İsl''m dininin gerek itikat, gerekse ibadet ve muamelata ait yüksek hakikatleri bu mezhepler sayesinde muhafaza edilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Dinî terim olarak Mukallit ne demektir, izah eder misiniz?
Bazı insanlar, müçtehitlere uyan alimleri "mukallit" diye küçük görmekte ve Müminlerin bu muhterem kimselere karşı hürmet ve takdir hislerini kırmaya çalışmaktadırlar. Bu ise en büyük bir insafsızlıktır. 
--------------------------------------------------------------------------------

İcma Nedir? İzah eder misiniz?
İcm'' lügatte, toplama, ittifak etme manalarına gelir. Terim anlamı ise; ümmet-i Muhammed'den bir asırda gelen müçtehitlerin dinî bir hüküm üzerinde birleşmeleridir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Kıyas Nedir? İzah eder misiniz?
Kıyas; şer'i hükmü malûm olmayan bir h''diseyi; şer’î hükmü bilinen başka bir h''diseye benzetmekle hüküm vermektir. Þöyleki; iki h''diseden birinin sebebi gibi bir sebep, diğerinde de bulunursa, onun hükmü gibi bir hüküm bu ikinci h''dise için de verilebilir. 
--------------------------------------------------------------------------------

İmam Taberi abdestte ayakların yıkanması sünnet ve mesh edilmesi farz diyormuş. Bazı kimseler böyle diyor. Gerçekten bir ehli sünnet alimi olan İmam Taberi'nin böyle bir fetvası var mı?
İmam Taberi abdestte ayakların yıkanması sünnet ve mesh edilmesi farz diyormuş. Bazı kimseler böyle diyor. Gerçekten bir ehli sünnet alimi olan İmam Taberi'nin böyle bir fetvası var mı? Bunu kendi Tefsirinden detaylı bir şekilde açıklarsanız çok memnun olurum.


--------------------------------------------------------------------------------

Maliki Mezhebi'ne göre kadının örtünmesi konusundaki hükümler nelerdir?
Maliki Mezhebi'ne göre kadının örtünmesi konusundaki hükümler nelerdir? 
--------------------------------------------------------------------------------