Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

CuMA NotLaRı/14-ÖLdüRMeNiN hUkUkU

Başlatan MiM, Mayıs 13, 2010, 07:49:17 ÖÖ

MiM

ADMiN
11,903
Mayıs 13, 2010, 07:49:17 ÖÖ


selamun aleykum, sevgili dostlar, güzel insanlar...
bu cuma sohbetimizi, kafama takılan bir mevzu üzerine yazmak istedim. o da gerek çeçen, gerek filistinli güzel kardeşlerimizin başvurdukları şu intihar bombacıları meselesi... bu yaptıkları, isl''m hukukuna uygun mudur, dinimiz bu tür eylemlere cevaz verir mi? bu konunun anlaşılmasını, ayet, hadis ve sevgili efendimizin savaşlardaki tavrı, davranışı gibi kriterleri gündeme getirerek sağlamaya çalışmak istedim.


can'ın, insan onur ve haysiyetinin ve yaşam'ın sadece zengin, güçlü ve hakim olanlar için geçerli olduğu... kalan insanların ise adeta bir eşya hükmünde değerlendirildiği bir devirde gelmişti sevgili efendimiz...

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömen, insanları köleleştiren, çok basit denebilecek sebeplerden dolayı adam öldüren cahiliye dönemi insanları, bir can'ın ne kadar aziz olduğunu ve insanın değerini ancak İslamiyet güneşi doğduktan sonra anlayabilmişlerdir.

Bir ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak “Biz insanoğlunu mükerrem kıldık”(17/70) buyurarak dil, din ve ırk ayrımı yapmadan onun diğer canlılar arasındaki müstesna konumuna dikkat çekmiş, k''fir bile olsa bir insanın canının, malının ve ırzının haram olduğunu belirtmiş, insanların temel haklarını koruma altına almıştır. Ve yine insan öldürmenin ne denli kötü bir iş olduğunu farklı ayet-i kerimelerinde ifade etmiş, getirdiği adalet-i mahza ilkesine göre haksız yere bir kimsenin öldürmesini bütün insanların öldürülmesine denk tutmuştur. İnsana verilen bu değerdendir ki savaş gibi insana ait birçok temel hakkın çiğnendiği bir durumu tasvip etmemiş, sulhun, barışın önemine dikkat çekmiştir. Bununla ilgili Kur'''n’da: “Ey iman edenler! Hepiniz toptan barış ve selamete girin de şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, sizin aranızı açan belli bir düşmandır” (2/208) buyrulurken savaş esnasında barış teklif edildiğinde hemen buna uyulmasıyla ilgili emri de şöyledir: "O halde, onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, o takdirde ALLAH onlara saldırmak için size yol vermez.” (4/90) Esasında İsl''m kelimesinin manasında da bu anlamlar mevcuttur. Yani bu kelime bize sulhu, barışı, esenliği hatırlatmaktadır.

ALLAH Resulü (sas)’in hayatı süresince takip ettiği yola baktığımızda, O’nun hep barış taraftarı olduğu görülecektir. Savaş yapmadan Mekke’yi fethetmesi, bütün ümitlerin boşa çıkarıldığı, Kabe’yi tavaf yapmalarının engellendiği ve anlaşma metninde aleyhlerine gibi gözüken maddelerin bulunduğu bir anlaşma olan Hudeybiye müsalahasını yapması, Medine’ye hicret eder etmez Medine’deki müşrik, Yahudi, Hıristiyan farklı gruplarla anlaşmalar yapması ve Mekke’de bulunduğu sürece herhangi bir fiilî çatışmaya girmemesi, O mücella kametin savaş taraftarı olmadığını gösteren örneklerden sadece bir kaçıdır.

İslam hoşgörüyü, barışı istemekle beraber, tabiatında güzel huylarının yanında bencillik, tamahk''rlık, tahrip gibi kötü hasletleri de bulunduran insanoğlunun her zaman hakkı gözetemeyerek başkalarının hukukuna gireceğini de göz önünde bulundurmuş ve böyle bir durumda meşru müdafaa hakkı doğacağından savaşla ilgili hükümler de getirmiştir. Ve bununla savaşı meşru ve adil bir temele oturtmak istemiştir. Kısaca İsl''m’da sulhun, güvenliğin, esenliğin esas olduğu, bununla birlikte bir insanlık realitesi olan savaşın ise arızî (ikinci planda, gerektiğinde yapılan) bir durum olduğu söylenebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz’in yaptığı savaşlara bakıldığında hemen hemen hepsinin müdafa harbi olduğu görülür. Yani savaş def-i şer kabilinden istisnai bir durum olarak karşımıza çıkar. İnsanların İsl''m’ı hakkıyla yaşayabilmeleri ve ALLAH’la insan arasındaki engellerin aşılması da ancak insanların barış ve güvenlik içinde yaşadıkları bir ortamda gerçekleşecektir.

Hangi gayeler savaşı meşru kılar?

Batılıların Müslümanlara yönelttiği en haksız eleştirilerden birisi de, İsl''m’ı kılıç zoruyla yaydıkları iddiası olmuştur. H''lbuki tarihi olaylar buna şahitlik etmediği gibi dinî nasslar da böyle bir şeye müsaade etmemektedir. Savaşla ilgili temel kurallar Kur'''n ve Sünnet’te yer almakla beraber bunun tafsilatlı olarak ele alınması, teşekkül eden fıkıh kitaplarıyla mümkün olmuştur. Konunun açıklanması için özel “siyer” bölümleri açılmıştır. Serahsi’nin el-Mebsut adlı eserinde de belirttiği gibi İslam hukukçularının çoğuna göre savaşın illeti (meydana gelmesine sebep olan husus) karşı tarafın dinimize ve ülkemize saldırıda bulunmasıdır. Bunu da Kur'''n’da bulunan “savaş açanlara ALLAH yolunda siz de savaşın, ancak (sakın) aşırı gitmeyin" (2/190) ayet-i kerimesinden çıkarmak mümkündür. Konuyla bağlantılı olan ve inanan kimselere saldırmayanlara karşı iyilik yapılacağını gösteren diğer bir ayet-i kerime ise şöyledir: "Sizinle din konusunda savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmak ve adaletli davranmaktan ALLAH sizi menetmez; çünkü ALLAH adaletli davrananları sever. ALLAH sizi ancak sizinle savaşan, yurtlarınızdan çıkarmış ve çıkarılmanıza arka çıkmış olanlarla dostluk etmenizden meneder" (60/8-9) Buna göre kafirlerin zorla dine sokulması savaşmaya sebep gösterilemez. Kur'''n’da bu husus “Dinde dine sokmak için zorlama yoktur” (2/256) ayet-i kerimesiyle hükme bağlanmıştır: Çünkü iman ve küfür kalbe ait hususiyetler olduğu için kimin Müslüman, kimin k''fir olduğu bilinemeyecektir. Hem bu, savaş için illet olsaydı o takdirde çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek farkı gözetmeksizin, herkesin öldürülmesi icap ederdi. Bu da savaşın genel prensiplerine ters olacağı gibi, Kur'''n’ın “aşırı gitmeyin” emrini de göz ardı etmek olurdu.

Efendimizin katıldığı seferlerin gayesi; ya Müslümanlara karşı oluşturulan birlikleri dağıtmak, yani savunma savaşı yapmak, ya da yaptığı istihbarî faaliyetlerle aleyhte oluşturulan güçlere imk''n tanımamaktı. Bunun dışında bir de, inananların dinini yaşamalarına engel olunuyor, din hürriyetleri ellerinden alınıyorsa, sahip oldukları bu hakkı tekrar kazanmalarını sağlamak ve zulmü ve fitneyi ortadan kaldırmak gayesiyle fiilî bir müdahalede bulunulabilir. Þu ayet-i kerime de bize bu hedefi göstermektedir: “Size ne oluyor ki ALLAH yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan: “Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder, katından bir yardımcı yolla!” diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz?” (4/75)

Tarih gösteriyor ki, Efendimizin savaşlarının gerekçesini hiçbir zaman salt inanç farklılığı oluşturmamıştır. Hele batılıların yaptığı gibi istila, sömürü, tecavüz kastıyla savaş açmak hiçbir şekilde dinin ruhuyla özleştirilemeyecek bir hareket olacaktır. Kur'''n’da bulunan ve fiilî savaş haliyle alakalı olan bazı ayetler yanlış anlaşıldığından dolayı İsl''m’a bazı tenkitler yöneltilmiştir. Fakat bu, ancak benimsediği bir görüşe delil arama olarak adlandırılabilir. Çünkü siyak ve sibakından kopuk, genel nasslar göz önüne alınmadan, sadece bir iki ayeti alınarak bir hükme varmak kişiyi doğru bir sonuca götürmeyecektir.


İslam hedefe götüren vesilelerin de meşru olmasını ister:

Þartlar mecbur kıldığında savaşmak bir Müslüman için farz hale gelebilir. Ve böyle bir durumda verilecek mücadele, “ALLAH’la insanlar arasında bulunan engellerin bertaraf edilmesi” olarak tanımlanan cihadın bir yönünü oluşturur. Çünkü dinine, malına, canına ve ırzına kastedildiği bir yerde karşı koymama, bunları koruma adına gerekli çabayı harcamama, imanla bir arada bulunamaz. Bununla birlikte böyle bir mücadelenin içine girilirken meşru vesileler kullanılmalı ve dinin çizdiği sınırın ötesine geçilmemelidir. Her millet ve toplumun kendi ülkesine saldırıldığında onu müdaafa etmesi gayet tabidir. Çünkü dinimiz hedefin meşru olması kadar, ona ulaşmak için takip edilecek yolun da meşru olmasını istemiş ve bunu sağlamak için de kurallar getirmiştir. Bu şuurda olan bir Müslüman, canlı bomba olarak çoluk çocuk demeden insanları öldüremez! Çünkü İsl''m’da savaşı fertler açamaz. Bunu bir hizip ve organizasyon da ilan edemez. Bu devletin karar vereceği bir iştir Ve nitekim Hanefi fukahası devletin dört görevinden biri olarak da cihadı göstermişlerdir. Savaşın bidayetinde bunlara uyulacağı gibi, İsl''m savaş anında da dikkat edilmesi gereken kurallar koymuştur ki bunu aşağıda açıklayacağız.


Savaş hali devam ederken uyulacak kurallar:

Bu konuda, Kur'''n ayetlerinde genel kaideler ortaya konmuştur
“Ceza verecek olursanız, size yapılan azap ve cezanın misliyle cezalandırın; Ama eğer bu hususta sabrederseniz, bilin ki bu, sabredenler için daha hayırlıdır” (16/126)
“Sizinle savaşanlarla ALLAH yolunda savaşın, aşırı gitmeyin; doğrusu ALLAH aşırı gidenleri sevmez” (2/190)
“Ey iman edenler! Haktan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin, ve adalet numunesi şahitler olun! Bir topluluğa karşı, içinizde beslediğiniz kin ve öfke, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Âdil davranın, takvaya en uygun hareket budur. ALLAH’a karşı gelmekten sakının! Çünkü ALLAH yaptığınız her şeyden haberdardır” (5/8)

Efendimizin söz ve uygulamalarıyla savaş hukuku daha ayrıntılı bir şekilde teşekkül etmiştir. Savaşa gönderdiği komutanlara şu talimatı veriyordu; “ALLAH’ın adıyla yola koyulun, ALLAH yolunda mücadele verin, savaştığınız insanlarla aranızda bir anlaşma var ise ona riayet edin, haddi aşmayın, meşru savaş esnasında öldürdüğünüz insanlara müsle (cesetlerine saygısızlık edip burnunu kulağını kesme) yapmayın, çocukları, yaşlıları, kadınları, ibadethanelerdeki insanları öldürmeyin” (Müsned, 1/300; Ebu Davud, Cihad 82; Sünen-i Kübra, 9/90)

Hz Ebu Bekir de Suriye’ye gönderdiği Hz Üsame’ye şu talimatı vermiştir; “Ey Üs''me! İhanet etmeyin, haksızlık etmeyin, mal yağmalamayın, (meşru öldürmenin dışına çıkıp) müsle yapmayın (ölü cesedin azalarına dokunmayın); çocuk, yaşlanmış, ihtiyar, kadın öldürmeyin, hurmalıkları kesip yakmayın. Meyveli bir ağacı da kesmeyin. Yemek maksadı olmaksızın davar, sığır, deve öldürmeyin. Yol boyu m''bedlere çekilmiş insanlara rastlayabilirsiniz, onlara dokunmayın, ibadetlerine karışmayın" (İbnü'l-Esir, 2/335)

Yine Efendimiz bir savaş esnasında öldürülmüş bir kadın görünce; “bu kadın savaşan birisi değil ki niçin öldürüldü?” demiş ve Müslümanın karşısına silahı ile çıkmayan kadınların savaşta bile öldürülmesini yasaklamıştır (Buhari, Cihad 147)

Genel olarak savaş esnasında uyulacak prensipleri değerlendirdiğimizde şunları görürüz:
Fiilen savaşın içinde olmayan ve Müslümanlara bir zararı dokunmayan kimselerin öldürülmemesi Bu cümleden olarak kadınlar, çocuklar, savaşçı sahiplerine hizmet için gelmiş köleler, körler, dünyadan el etek çekmiş din adamları, akıl hastaları, yaşlılar, hastalar, kötürümler vb kimseler öldürülmez.

-Düşmanların uzuvlarının kesilerek müsle yapılmaması, işkence edilmemesi.
-Verilmiş söze ve yapılmış anlaşmaya aykırı hareket etmekten kaçınmak.
-Savaş zarureti bulunmadıkça zirai mahsullerin, orman ve ağaçların yakılmaması.
-Namus ve şereflere tecavüz, zina ve gayr-i meşru münasebetlerden uzak durmak.
-Düşmandan alınan rehineleri öldürmemek Bunlar misilleme yoluyla dahi öldürülemez.
-Esirleri veya ele geçirilen yerin ahalisini katletmekten kaçınmak.
-Savaş meydanında bir akraba varsa; mümkün olduğu müddetçe onunla karşı karşıya gelmemeye çalışmak.
- Çiftçi, tacir, esnaf, işadamı gibi fiilen harbe iştirak etmemiş, savaş ile ilgili olmayan kimseleri öldürmekten kaçınmak.
- Savaş esirlerini canlı kalkan olarak kullanmamak.

şimdi bu umumi izahattan sonra şunu söyleyebilirim... ben bu mağdur ve mazlum kardeşlerimiz için aksi bir söz söyleyebilmekten korkuyorum. ALLAHa sığınıyorum. çünkü onların ıstıraplarını, çilelerini, zalim ve merhametsiz düşman karşısındaki çaresizliklerini yüreğimde hissediyorum... ama, isl''mın getirdiği, koyduğu bu kuralları da kenara koyma şansımız yok. bu durumda masum insanların canlı bomba vasıtasıyla öldürülmesini, yakınları zalim bile olsa, masum kadın ve çocukların öldürülmesini tasvip edebilmemiz mümkün olmuyor. çünkü biz müslümanız ve k''firle aynı vasıtaları ve aynı kıstasları uygulamamız mümkün değildir, aksi halde onlarla aynı seviyeye düşmüz oluruz. müslümanı farklı kılan, üstün kılan, gözetilen bu adalet duygusu ve insani yanımızdır. Rabbimizin ve sevgili efendimizin bize öğrettiği...

zarar görsek bile, çaresiz kalsak bile... Rabbimizin koyduğu sınırlar dışına çıkma hakkımız yoktur!
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

MiM

ADMiN
11,903
Mayıs 14, 2010, 08:45:50 ÖÖ
batı ve yahudi'nin yönlendirdiği global medya yüce dinimizi terörle, ölümle özdeş hale getirdi maalesef. dünyanın neresinde bir kurşun sıkılsa, nerede birinin burnundan kan aksa anında islam ve müslüman akıllara getiriliyor. çünkü kendi insanını mutlu kılamayan batıda insanlar yeni arayışlarının mihverine islamı koymuşlardı. yani islamın ve onun yüce kitabının insan fıtratıyla birebir örtüşen cazibesi tıpkı bir mıknatıs gibi çekiyordu insanları adeta. hızlı bir akış vardı islama doğru.

işte tam da bu noktada batıya önemli bir koz gerekiyordu. işte onlara bu kozu vermekte gecikmedi, dünyayı bir kanser gibi sarıveren vehhabilik heyülası.
çünkü vehhabilikte kan vardı, ölüm vardı, harp vardı, savaş vardı. islamın özü olan şefkat ve merhamet gibi temel değerlerden yoksun bırakılmış bu sakim ideoloji yetiştirdiği militanlarıyla dünyanın her yerinde cihad adı altında kan döküyor, nice masumları öldürüyordu. bırakın batılıyı öldürmesini kendi din kardeşlerine bile kafir damgası vurarak savaş ilan ediyorlardı. çünkü bu ideolojinin kimyası böyle inşa edilmişti. kendi görüşlerini benimsemeyen herkes kafirdi ve malı, kanı, canı, ırzı... velhasıl herşeyleri helaldi onlar için.

işte batılı bu önemli ve büyük "koz"u tepe tepe kullandı ve dünya kamuoyuna islam ve müslüman deyince bu sakim ideolojinin militanlarını tanıttı. sadece batı da değil, aynı zamanda kendi ülkemizde de "islamifobia" damarı kabarık olanların da beyinleri aynı yöntemle yıkandı. uzun yıllardır masum müslümanlar üzerindeki devlet baskısının kökeninde de işte bu fobinin izlerini görmek mümkündür.

bu yazı tam da bu amaçla hazırlandı ki, bir nebze de olsa, beyinleri iğdiş edilmiş insanımızın kendi öz değerlerini daha iyi tanıma ve tahrif edilmiş hakikatleri daha iyi idrak edebilmesini sağlamaktı.

gayret bizlerden, tevfik, inayet ve hidayet Rabbimdendir.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

liprade

ADMiN
8,616
Mayıs 14, 2010, 03:04:54 ÖS
Epeydir aklıma takılan bir mevzuydu. Meselenin ayet ve hadislerle desteklenmesi konuyu oldukça kıymetli ve muhkem kıldı. Epey uzun bir çalışma olmuş lakin yazı karakterinden kompozisyona kadar her şeyin iyice düşünülüp hem göze, hem akla hem de yüreğe hitabı çok başarılı bir şekilde yapılmış. Büyük ehemmiyet arz eden bir çalışmaya hazırdan konduk vesselam.

Kısa zamanda amacınıza ulaşırsınız inşALLAH.

ALLAH c.c razı olsun.

Rahmana emanet olun.


"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

ADMiN
11,903
Mayıs 24, 2010, 07:54:53 ÖS
Alıntı YapALLAH c.c razı olsun.

amin ecmain olsun sevgili liprade, teşekkür ediyorum abim. Rabbim razı olsun. bir şeyler başarabildiysek ne mutlu...
önemli olan yüce dinimizin doğru anlaşılması, oluşturulan "kan ile beslenen din" imajını bertaraf edebilmekti.
hata ve kusurlar bize, bütün güzelliklerse sadece yüce dinimize aittir. Rabbim cümlemizi yüce dinimizi en güzel şekilde anlamayı, en doğru biçimiyle yaşayıp örnek olabilmeyi müyesser kılsın.

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

Edeb

Ziyaretçi
Temmuz 16, 2010, 03:56:49 ÖS
müslümanı farklı kılan, üstün kılan, gözetilen bu adalet duygusu ve insani yanımızdır. Rabbimizin ve sevgili efendimizin bize öğrettiği...

zarar görsek bile, çaresiz kalsak bile... Rabbimizin koyduğu sınırlar dışına çıkma hakkımız yoktur!ana fikir ve uygulanması gereken düstur..

güzel bir çalışma vede yerinde..

Allah razı olsun bu güzel çalışmanızı bizlerlede paylaştığınız için

MiM

ADMiN
11,903
Nisan 01, 2011, 04:24:43 ÖS
teşekkür ederim edeb kardeşim, Rabbim razı olsun sizlerden...

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açýkken deðil, kapatýnca göreyim!

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.101 saniyede 28 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017