Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Mýsýr'''ýn eski Bakanýna da ömür boyu hapis

Başlatan Fussilet, Haziran 03, 2012, 08:00:27 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 03, 2012, 08:00:27 ÖÖ
Mýsýr'''ýn eski Bakanýna da ömür boyu hapis

Mýsýr'''ýn eski Ýçiþleri Bakaný Habib Adli de El Mýsýr'''ýn baþkenti Kahire'''de eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek ile yargýlandýðý davada ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýldý.
Mýsýr'''ýn baþkenti Kahire ile diðer kentlerinde 18 gün süren gösteriler sýrasýnda göstericilerin öldürülmesini önlemek için harekete geçmemekten suçlu bulunan Mübarek ve Adli, ömür boyu hapis cezalarýna çarptýrýlýrken, kendileriyle ayný davadan yargýlanan diðer Mýsýrlý yetkililer ise beraat etti.Mýsýr'''da çýkan söz konusu gösterilerde 850''€²den fazla gösterici, çoðunlukla güvenlik güçlerinin açtýðý ateþ sonucu hayatýný kaybetmiþti.Mahkeme kararýnda ayrýca yolsuzluk suçlamalarýndan da yargýlanan Mübarek ve oðullarý Cemal ve Ala'''nýn bu suçlardan beraat ettikleri, ancak Cemal ve Ala hakkýnda borsada manipülasyonda bulunduklarý gerekçesiyle açýlan davasýnýn süreceði belirtildi.Mahkemede sanýklara ayrýlmýþ kafesin içinde güneþ gözlüðü takmýþ olduðu görülen Mübarek'''in sedyeye uzanmýþ vaziyette sessiz bir þekilde kararý beklediði görüldü. Gergin bir þekilde okunacak kararý bekleyen Mübarek'''in oðullarýnýn gözlerinin altýndaki mor halkalar dikkati çekti. Mübarek'''in büyük oðlu Ala'''nýn kararýn okunmasýný beklerken içinden Kur'''an-ý Kerim'''den ayetler okuduðu gözlendi.Mahkemenin son duruþmasýna baþkanlýk eden Yargýç Ahmed Rýfat, kararý okumadan önce sert ifadelere yer verdiði bir bildiri okudu.Mübarek dönemini ''€30 yýllýk karanlýk''€ ve ''€karartýlmýþ bir kabus''€ olarak niteleyen Rýfat, bu dönemin Mýsýr halkýnýn deðiþiklik talebiyle ayaða kalkmasýyla sona erdiðini söyledi.Rýfat, ''€Mýsýr halký iktidarý elinde bulunduran yöneticilerden barýþ içinde demokrasi talep etti''€ diye konuþtu.Öldürülen göstericilerin ailelerini temsil eden avukatlar, yargýcýn, Mübarek hakkýndaki davanýn zayýf, kesin delil ve kayýtlardan yoksun olduðunu söylemesinin ardýndan duyduklarý ümitsizliði dile getirdi. Avukatlar, Ýçiþleri Bakanlýðý'''nýn 6 yetkilisinin beraat etmiþ olmasýnýn temyizde kullanýlabileceðinden duyduklarý kaygýyý dile getirdi.Avukatlar arasýnda, gösterilerde hayatýný kaybeden 23 göstericinin ailesiyle, yaralanan 36 göstericiyi temsil eden Hiþam Nakib, karar deðerlendirirken, ''€Bu karar siyasallaþtýrýldý ve temyizde bozulacak''€ diye konuþtu.Mübarek hapishaneye götürülmesine direndiMahkeme kararýnýn ardýndan helikopterle cezasýný çekeceði hapishanenin önüne getirilen Mübarek'''in, helikopterden inmeyi reddederek yetkililere bir süre direndiði bildirildi.Mýsýrlý güvenlik yetkilileri, kendisini, davasýnýn baþladýðý 3 Aðustos 2011''€²den beri kaldýðý askeri hastaneye geri götürmeleri için yetkililere aðlayarak yalvaran 84 yaþýndaki Mübarek'''in ilk kez kalacaðý hapishane hastanesine gitmemek için direndiðini belirtti.Güvenlik yetkilileri, refakatindekilerin Mübarek'''i helikopterden çýkarak Torah hapishanesinin hastanesine gitmeye ikna etmelerinin 30 dakika kadar sürdüðünü kaydetti.


: Mýsýr'''ýn eski Bakanýna da ömür boyu hapis
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.112 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017