Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Çarpýran Köprüsü'''nün bir gözü yine yýkýldý

Başlatan Fussilet, Mayıs 30, 2012, 08:00:20 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Çarpýran Köprüsü'''nün bir gözü yine yýkýldý

Siirt'''in Baykan ilçesinde Bitlis Deresi üzerinde bulunan tarihi Çarpýran (Dört Ulular) Köprüsü'''nün daha önce yapýlan restorasyon ardýndan yine bir gözü yýkýldý.
Siirt'''in Baykan ilçesinde Bitlis Deresi üzerinde bulunan tarihi Çarpýran (Dört Ulular) Köprüsü'''nün daha önce yapýlan restorasyon ardýndan yine bir gözü yýkýldý. Güneydoðu Anadolu'''yu Doðu Anadolu ve Ýran'''a baðlayan yol güzergahýndaki köprü, yeni yol yapýmý ile birlikte yýllardan beri kullanýlamýyor.6 gözlü köprünün koruma altýna alýndýðýný belirten Çevre ve Kültür Deðerlerini Koruma ve Tanýtma Vakfý (ÇEKÜL) Ýl Temsilcisi Ayhan Mergen, ''Kesme ve moloz taþlardan yapýlan köprü 47,5 metre uzunluðu 4.5 metre geniþliðindedir. Kesin yapým tarihi ve mimarý bilinmemektedir. Yapým tarihinin 16 veya 17. yüzyýla dayandýðý tahmin edilmektedir. Asýrlar boyu önemli bir yol güzergahýnda ulaþýmda önemli fonksiyonlarý üstlenen bu köprü, son yýllarda yol güzergahýnýn deðiþmesi sonucu kullanýlamýyor. Vakýflar Genel Müdürlüðü'''nce yakýn bir tarihte restore edilen bu köprünün 6 gözünden birinin ayaðý ve o bölüme isabet eden tabaný da maalesef yýkýlmýþ durumda. Bu köprünün diðer ayaklarý da çökmeden gerekli restorasyonlarýn yapýlmasý gerekiyor.''€ dedi.Kültür ve Turizm Müdür Vekili Remzi Uslu ise köprünün restorasyonu için Kültür ve Tabiat Varlýklarýný Koruma Kurulu ile Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü nezdinde giriþimler baþlattýklarýný söyledi. Uslu, ''€Dört Ulular Köprüsü ilimizde koruma altýna alýnmýþ eserlerden birisidir. Bu köprünün restorasyon ve korunmasý için gerekli giriþimleri baþlattýk.''€ þeklinde konuþtu.


: Çarpýran Köprüsü'''nün bir gözü yine yýkýldý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.114 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017