Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 02:00:37 ÖÖ

« önceki - sonraki »

Fussilet

Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu

Gürcistan'''ýn baðýmsýzlýðýnýn 21. yýl dönümü, ülke genelinde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutladý.
''€Baðýmsýzlýk Günü''€ kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen resmi geçit ise bu sene ilk kez Gürcistan'''ýn Kutaisi kentinde gerçekleþti. Türkiye'''den Genelkurmay Baþkanlýðý'''ný temsilen Tümgeneral Erdoðan Akyol'''un katýldýðý Kutaisi'''deki törende ayrýca 30 kiþilik Jandarma Genel Komutanlýðý Bandosu da törende hazýr bulundu. Türkiye'''nin Tiflis Büyükelçisi Levent Mutar Burhan, Askeri Ateþe Piyade Kurmay Yarbay Subutay Adaþ ve diðer yabancý misyon temsilcilerinin de yer aldýðý törende, inþaat halindeki parlamento binasýnýn bir kýsmýnýn açýlýþý yapýldý ve milletvekilleri ilk oturum için toplandý. Gürcistan Cumhurbaþkaný Mihail Saakaþvili, törende, parlamento binasýný Kutaisi'''ye taþýyarak, iktidarý gerçek sahiplerine, yani Gürcü halkýna  geri verdiklerini ifade ederek, ''€Gürcistan'''ýn ikiye bölündüðü günler artýk geçmiþte kaldý''€ dedi. Konuþmasýna Rusya'''yý eleþtirerek devam eden Saakaþvili, bu ülkenin, 2012''€²de yapýlmasý planlanan parlamento seçimleri döneminde Gürcistan'''daki siyasi dengeleri bozmak için giriþimlerde bulunmaya çalýþacaðýný göz ardý etmediðini vurguladý. ''€Baðýmsýzlýk Günü''€ dolayýsýyla baþkent Tiflis'''te de çeþitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar kapsamýnda ilk kez, ''€Gürcistan'''da Üretilmiþtir''€ adý altýnda endüstriyel ürünlerin yer aldýðý sergi açýldý. Gürcistan, 1917 Devrimi'''nden sonra 26 Mayýs 1918''€²de ilk kez baðýmsýzlýðýný ilan etti ve ülkede Noe Jordania baþkanlýðýnda bir hükümet kuruldu. Gürcistan'''ýn baðýmsýzlýðý Moskova tarafýndan 1920''€²de tanýndý ancak bu devlet sadece 3 yýl yaþamýný sürdürdü. Gürcistan'''a 1921 yýlýnda giren Kýzýl Ordu, ülkenin baðýmsýzlýðýna son verdi. Böylece Tiflis'''te Bolþevik yönetimi kuruldu ve Gürcistan, Sovyetler Birliði'''nin 15 cumhuryetinden biri oldu.  SSCB'''nin daðýlma sürecine girdiði dönemde ise 1990 yýlýnda Gürcistan'''da da baðýmsýzlýk hareketi baþladý ve 1991 yýlýnda Gürcistan Parlamentosu ülkenin baðýmsýzlýðý ilan etti.


: Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...