Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 02:00:37 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 27, 2012, 02:00:37 ÖÖ
Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu

Gürcistan'''ýn baðýmsýzlýðýnýn 21. yýl dönümü, ülke genelinde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutladý.
''€Baðýmsýzlýk Günü''€ kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen resmi geçit ise bu sene ilk kez Gürcistan'''ýn Kutaisi kentinde gerçekleþti. Türkiye'''den Genelkurmay Baþkanlýðý'''ný temsilen Tümgeneral Erdoðan Akyol'''un katýldýðý Kutaisi'''deki törende ayrýca 30 kiþilik Jandarma Genel Komutanlýðý Bandosu da törende hazýr bulundu. Türkiye'''nin Tiflis Büyükelçisi Levent Mutar Burhan, Askeri Ateþe Piyade Kurmay Yarbay Subutay Adaþ ve diðer yabancý misyon temsilcilerinin de yer aldýðý törende, inþaat halindeki parlamento binasýnýn bir kýsmýnýn açýlýþý yapýldý ve milletvekilleri ilk oturum için toplandý. Gürcistan Cumhurbaþkaný Mihail Saakaþvili, törende, parlamento binasýný Kutaisi'''ye taþýyarak, iktidarý gerçek sahiplerine, yani Gürcü halkýna  geri verdiklerini ifade ederek, ''€Gürcistan'''ýn ikiye bölündüðü günler artýk geçmiþte kaldý''€ dedi. Konuþmasýna Rusya'''yý eleþtirerek devam eden Saakaþvili, bu ülkenin, 2012''€²de yapýlmasý planlanan parlamento seçimleri döneminde Gürcistan'''daki siyasi dengeleri bozmak için giriþimlerde bulunmaya çalýþacaðýný göz ardý etmediðini vurguladý. ''€Baðýmsýzlýk Günü''€ dolayýsýyla baþkent Tiflis'''te de çeþitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamalar kapsamýnda ilk kez, ''€Gürcistan'''da Üretilmiþtir''€ adý altýnda endüstriyel ürünlerin yer aldýðý sergi açýldý. Gürcistan, 1917 Devrimi'''nden sonra 26 Mayýs 1918''€²de ilk kez baðýmsýzlýðýný ilan etti ve ülkede Noe Jordania baþkanlýðýnda bir hükümet kuruldu. Gürcistan'''ýn baðýmsýzlýðý Moskova tarafýndan 1920''€²de tanýndý ancak bu devlet sadece 3 yýl yaþamýný sürdürdü. Gürcistan'''a 1921 yýlýnda giren Kýzýl Ordu, ülkenin baðýmsýzlýðýna son verdi. Böylece Tiflis'''te Bolþevik yönetimi kuruldu ve Gürcistan, Sovyetler Birliði'''nin 15 cumhuryetinden biri oldu.  SSCB'''nin daðýlma sürecine girdiði dönemde ise 1990 yýlýnda Gürcistan'''da da baðýmsýzlýk hareketi baþladý ve 1991 yýlýnda Gürcistan Parlamentosu ülkenin baðýmsýzlýðý ilan etti.


: Gürcistan'''da 21. baðýmsýzlýk coþkusu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.100 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017