Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

"Ergenekon', Anayasa Mahkemesi'nin iþi deðil"

Başlatan Fussilet, Haziran 04, 2012, 02:00:56 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Haziran 04, 2012, 02:00:56 ÖS
"Ergenekon', Anayasa Mahkemesi'nin iþi deðil"

"Ergenekon" soruþturmasý kapsamýnda açýlan yeni davaya bakan mahkeme heyeti, siyasi parti üyesi ve yöneticilerine "örgüt suçu" teþkil edebilecek konularda Anayasa Mahkemesi'nin bakmakla yetkili olmadýðýný belirterek, dosyasýnýn Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmesi talebini reddetti.

"Ergenekon" soruþturmasý kapsamýnda Ýþçi Partisi (ÝP) Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in oðlu Mehmet Perinçek ile ÝP Genel Baþkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan Önsel'in de aralarýnda bulunduðu 14 sanýk hakkýnda açýlan davanýn görülmesine baþlandý.Ýstanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmaya tutuklu sanýklar Mehmet Bora Perinçek, ÝP Genel Baþkan Vekili Mehmet Bedri Gültekin ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Erkan Önsel ile ÝP Merkez Karar Kurulu üyesi ve Ulusal Kanal Genel Yayýn Yönetmeni Turan Özlü ile tutuksuz yargýlanan Aydýnlýk Gazetesi sahibi Mehmet Sabuncu, ÝP üyeleri Bahadýr Berk, Zafer þžen, Bülent Baþ, Ertuðrul Orta, Ýlyas Gümrükçü, Caner Taþpýnar ve Mehmet Bozkurt katýldý. Tutuksuz yargýlanan 2 sanýk ise duruþmaya gelmedi.Sanýklarýn kimlik tespitinin ardýndan sanýk avukatlarý adýna söz alan avukat Hasan Basri Özbey, davada yargýlanan sanýklarýn ÝP Genel Baþkan Vekili, yardýmcýlarý, MYK üyeleri ve yöneticileri olduðunu belirterek, ÝP'in kamuya açýk siyasal faaliyetleri, parti belgeleri, partinin basýn açýklamalarý, iç ve dýþ yazýþmalarý ve parti binalarýnda yapýlan aramalarda elde edildiði iddia edilen belge ve dijital kayýtlarýn davanýn dayanýlan kanýtlarý olduðunu söyledi.Siyasi parti statüsüyle yürütülen parti çalýþmalarýnýn iddianamede yer aldýðýný ifade eden Özbey, iddianamede, ÝP yöneticilerinin partiye üye kazandýrmak için yaptýklarý çalýþmalarýn suç sayýldýðýný, üye kazanmanýn partilerin asli faaliyeti olduðunu kaydetti.Özbey, müvekkilleri hakkýnda açýlan davanýn, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn ve Anayasa Mahkemesi'nin soruþturma ve yargýlama alanýný da kapsadýðýndan Anayasa'nýn 68. maddesinde yer alan anayasal güvence ve Siyasi Partiler Kanunu'nun 98. maddesi kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini anlattý."Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi alanýnda"Parti yöneticilerinin bu sýfatla yürüttükleri faaliyetlerin suç oluþturmasý durumunda bu kiþilerin cezai açýdan da sorumlu tutulacaðýný belirten Özbey, "Sorun bu kiþilerin parti yöneticisi sýfatýyla yürüttükleri faaliyetlerin yasaya aykýrý olup olmadýðýný hangi yargý organýnýn saptayacaðýdýr. Çünkü bu faaliyetlerin suç olarak belirlenmesi halinde ceza mahkemesi kaçýnýlmaz olarak siyasi parti hakkýnda da karar vermiþ, Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanýna girmiþ olacaktýr" dedi."Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmeli"Özbey, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu'nda öngörülen siyasi parti güvencesine iliþkin hükümler uyarýnca müvekkillerinin ÝP yöneticisi sýfatýyla yürüttükleri faaliyetleri hakkýndaki iddialarýn bu dosyadan ayrýlmasýný isteyerek, buna yönelik iddialar ve dayanaklarýnýn Siyasi Partiler Kanunu'nun 106. maddesine göre deðerlendirilmek üzere Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmesini talep etti.Mahkemenin Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yapýlacak deðerlendirme sonucunu beklemesini isteyen Özbey, sanýklarýn da tahliyesini talep etti.Savcý talebin reddini talep ettiTalebe iliþkin görüþünü açýklayan savcý Mehmet Ali Pekgüzel, bu yönde birinci "Ergenekon" davasý kapsamýnda da talepte bulunulduðunu ve kabul edilmediðini anýmsatarak, bu talebin de reddedilmesini istedi.Talebe iliþkin karar için verilen aranýn ardýndan Mahkeme Heyeti Baþkaný Hasan Hüseyin Özese, avukat Hasan Basri Özbey'in talebine iliþkin alýnan ara kararý açýkladý. Buna göre mahkeme heyeti, mahkemenin 13 Ekim 2009 tarihinde ayný talep konusunda karar verdiðini belirterek, davanýn "Ergenekon" davasýyla birleþtirilme talebiyle açýldýðýný kaydetti.Mahkeme: "Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi yok"Anayasa Mahkemesi'nin yargýlama yetkisinin "Siyasi partilerin kapatmayý gerektiren faaliyetleri ve mal edinmeyle ilgili" konularla sýnýrlý olduðunun altýný çizen mahkeme heyeti, Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partilerin kapatmasýna iliþkin kararlarýnýn da tedbir niteliðinde olduðunu vurguladý.Mahkeme heyeti, siyasi parti üyesi ve yöneticilerine "örgüt suçu" teþkil edebilecek konularda Anayasa Mahkemesi'nin bakmakla yetkili olmadýðý belirterek, dosyanýn Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilmesi talebini reddetti.Duruþmada daha sonra yeni gelen tutuksuz sanýklardan Özlem Usta'nýn kimlik tespiti yapýldý. Ardýndan, özel yetkili Ýstanbul Cumhuriyet Savcýsý Cihan Kansýz tarafýndan hazýrlanan 93 sayfalýk iddianamenin okunmasýna geçildi. Duruþma, savcý Mehmet Ali Pekgüzel tarafýndan iddianamenin okunmasýyla devam ediyor.


: "Ergenekon', Anayasa Mahkemesi'nin iþi deðil"
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.152 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017