Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Baydemir: "Barajlar siyasi þantaj aracý"

Başlatan Fussilet, Mayıs 30, 2012, 02:00:23 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 30, 2012, 02:00:23 ÖS
Baydemir: "Barajlar siyasi þantaj aracý"

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Hidroelektrik Santralleri (HES) ve Hakkari'de yapýldýðýný söylediði 7 adet güvenlik barajýna tepki gösterdi. Baydemir, barajlarýn Orta Doðu'daki halklarýn siyasi iradeleri üzerinde bir þantaj aracý olarak yapýldýðýný ileri sürdü.

Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi 23'üncü olaðan toplantýsýna katýlan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, insanýn doðadan ayrýk ele alýnamayacaðýný ifade ederek, insanlar arasý barýþ ve iliþkinin ayný zamanda doða ile barýþ ve iliþki üzerine kurulu olduðunu belirtti."Doða intikamýný alýr"Küresel ýsýnmanýn, insanlýðýn doðaya karþý yürüttüðü tahribatýn sonucu olduðunu ifade eden Baydemir, "Eðer insanlýk doðayý yok ederse, bir gün doða bunun intikamýný mutlaka alacaktýr. Diyarbakýr'da yýlda 64 milyon ton su arýtýlýp insan saðlýðýna katký sunar hale gelerek kente veriliyor. Dolayýsýyla yýlda 64 milyon ton su kirletiliyor. Diyarbakýr'dan þžattülarap'a, Basra Körfezi'ne kadar Dicle ve Fýrat Nehri'nden beslenen bütün insanlýk, Dicle ve Fýrat üzerinde söz sahibidir, hak sahibidir inancýndayýz. Dicle ve Fýrat Nehri üzerinde bulunan bütün yerleþim birimlerinde, bütün kasabalarda onlarýn merkezlerinden oluþan bir su ve barýþ konferansý aciliyetini koruyor. Bu konferansýn hemen akabinde Dicle ve Fýrat havzasýnda bulunan bütün yerleþim birimlerinden oluþan bir yerel yönetim birliðini oluþturmak Orta Doðu barýþýna suyu birlikte kullanma ve suyu ayný zamanda kirletmeme ve doðayý koruma bilincine de çok büyük katkýlar sunacaktýr" diye konuþtu."Barajlar, þantaj aracý olarak kullanýlýyor"Baydemir, doðanýn olaðanüstü bir taarruz altýnda olduðunu belirterek, þöyle devam etti:"Türkiyenin dört bir yanýnda HES'lerle kültürel miras yok olmakta, doða tahrip olmaktadýr. Barajlar ve hidroelektrik santrallerinin alternatifi enerji kaynaklarýna dikkat çekiyoruz. Sýrf buna dikkat çekmek için Güneþevi inþa ettik. Bütün enerjisini güneþten elde edebilecek yol ve yöntemler varken, neden bu kadar maliyetlerle bu kadar tahribatlarla barajlar yapýlýyor? Çok sonradan keþfedildi ve maske düþtü. Aslýnda barajlar tek baþýna enerji ihtiyacý için kurulmuyor. Barajlar, ayný zamanda Orta Doðu'da yaþayan tüm halklarýn siyasi iradelerini etkileme ve þekillendirme üzerine siyasal þantaj aracý olarak kullanýlýyor ve bu amaçla inþa ediliyor. Maalesef bu 'su barýþtýr' ilkesinden uzaklaþarak su gelecekte savaþlarýn vesilesi olabilecek bir þantaj aracý haline dönüþtürülüyor."Hakkari'ye 7 güvenlik barajýHakkari bölgesinde sadece ve sadece güvenlik amacýyla 7 adet baraj inþa edildiðini söyleyen Baydemir, "Bügün maliyet, kaynak, para sadece ve sadece güvenlik perpektifiyle barajýn inþasýna ayrýlýyor. Bu doðanýn tahribine, bitki örtüsünün tahribine, yaþamýn negatif etkilenmesine yol açýyor" dedi.


: Baydemir: "Barajlar siyasi þantaj aracý"
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.143 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017