Bakara / 182. Ayet
فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ۟

Kim de vasiyet edenin haksýzlýða meylinden veya günaha düþmesinden haklý bir endiþe duyar da, mirasçýlar arasýnda bir uzlaþma saðlamak üzere vasiyette deðiþikliðe giderse, bu takdirde ona bir günah yoktur. Doðrusu Allah, çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Celal Talabani'den çok ciddi uyarý

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 08:00:23 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 27, 2012, 08:00:23 ÖÖ
Celal Talabani'den çok ciddi uyarý

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Maliki-Barzani gerilimi büyüyor
Baðdat'tan Erbil'e, Türkiye'ye petrol satýþý uyarýsý
Kuzey Irak'la petrol ticareti yeniden baþlýyor
Irak insansýz hava aracý satýn alýyor
Devlet ilk kez "Kürdistaný" dedi

Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, Irklý siyasi taraflar arasýndaki iliþkilerdeki gerginliðin tehlikeli boyutlara ulaþtýðýný ve bu tehlikenin gittikçe artmaya baþladýðýný bildirdi.
Irak Ýslam Yüksek Konseyi eski Baþkaný Muhammed Bakýr El Hekim'in ölümünün 9. yýl dönümü münasebetiyle Baðdat'ta düzenlenen etkinlikte yaptýðý konuþmada, ülkedeki siyasi taraflar ve hükümet ortaklarý arasýndaki iliþkilerde gerginliðin tehlikeli seviyeye ulaþtýðýný ve bu tehlikenin gittikçe arttýðýný, bu durumun ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceðini söyledi.Talabani, konuþmasýnda taraflarý açýk ve þeffaf bir diyaloða baþvurmalarýný, anayasa, önceki anlaþma ve ittifaklarýn gölgesi altýndaki bir masaya sorunlarýný tek tek yatýrmalarýný ve tüm taraflarýn ülke idaresine katýlýmýný saðlayacak genel ýslahatlarýn yapýlmasý için yöntemlerin biran önce sunulmasýný istedi.Irak'ýn birçok ýrk, din, mezhep ve farklý siyasi akýmlardan oluþtuðunu dile getiren Talabani, "Bu özelliðe sahip Irak'ýn idaresi ve hükümeti tek bir din, ýrk, mezhep, parti ya da þahsýn tekelinde olamaz. Daimi bir uzlaþýya ancak saf niyetle, açýk olmakla, karþýlýklý güven ve anlaþmazlýk çatlaðýný daraltmakla ulaþýlýr" dedi.


Ýlgili Konular » Irak ''€¢ diðer konular »
Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Celal Talabani'den çok ciddi uyarý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.158 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017