Mâide / 89. Ayet
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ ف۪ٓي اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهُٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاك۪ينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْل۪يكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْر۪يرُ رَقَبَةٍۜ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۜ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۜ وَاحْفَظُٓوا اَيْمَانَكُمْۜ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِه۪ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah kasýtsýz olarak yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptýðýnýz yeminlerden dolayý sorumlu tutar. Bunun kefâreti, ailenize yedirdiðinizin orta hallisiyle on fakiri bir gün sabah akþam doyurmak veya giydiðiniz orta hallisiyle onlarý giydirmek yahut bir köleyi hürriyetine kavuþturmaktýr. Buna gücü yetmeyen üç gün oruç tutmalýdýr. Ýþte yemin ettiðinizde onu bozmanýn kefâreti budur. Bununla birlikte, yeminlerinize baðlý kalýp gereðini yerine getirin. Þükredebilmeniz için Allah size âyetlerini iþte böyle açýklamaktadýr.

Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor?

Başlatan Fussilet, Mayıs 26, 2012, 08:00:19 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor?

Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Selçuk Ünal, kaçýrýlan 11 Lübnan vatandaþýnýn, saðlýklarýnýn iyi olduðu, serbest býrakýlacaklarý ve Türkiye'ye giriþ yapmalarýnýn beklendiðini belirterek, "Ancak, þu ana deðin, anýlan Lübnan vatandaþlarý ülkemize giriþ yapmamýþtýr" dedi.

Sözcü Ünal, konuya iliþkin soruya cevaben yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin dost ve kardeþ Lübnan'da barýþ ve istikrara büyük önem vererek, etnik ve din farký gözetmeksizin Lübnan halkýnýn bütün kesimleriyle yakýn iliþkiler sürdürdüðünü hatýrlattý."Bu çerçevede, son günlerde Lübnan'da yaþanmakta olan ve bu ülkenin istikrarýný hedef alan gerginliðin bir an önce yatýþtýrýlmasýnýn büyük önem taþýdýðýna inanýyoruz" diyen Ünal, Lübnan'da her düzeydeki muhataplarla kadar yaptýklarý görüþmelerde, bu konuda ellerinden gelen katkýyý saðlamaya hazýr olduklarýný ifade ettiklerini belirtti.Selçuk Ünal, þunlarý kaydetti: "Son olarak, Suriye'de 11 Lübnan vatandaþýnýn kaçýrýlmasý hadisesinin bir istikrar sorununa dönüþmesini engellemek amacýyla, Lübnan'da ilgili tümtaraflarýn sergilediði çabayý ve saðduyulu yaklaþýmý takdirle karþýlýyoruz. Ayrýca Lübnan Cumhurbaþkaný Sayýn Süleyman ve Baþbakan Mikati olmak üzere, Lübnan'lý yetkililerin bu konudaki talepleri doðrultusunda, bu sürece Türkiye olarak imkanlarýmýz ölçüsünde gerekli katkýyý yapmaya çalýþmaktayýz.Nitekim, kaçýrýlan 11 Lübnan vatandaþýnýn saðlýklarýnýn iyi olduðu, serbest býrakýlacaklarý ve Türkiye'ye giriþ yapmalarýnýn beklendiði konusunda Lübnan makamlarýna ve tarafýmýza intikal eden dolaylý bilgi hakkýnda Lübnanlý yetkililerle gerekli istiþarede bulunulmuþtur. Ancak þu ana deðin, anýlan Lübnan vatandaþlarý ülkemize giriþ yapmamýþtýr. Temennimiz, kaçýrýlan Lübnan'lý kardeþlerimizin sað ve salim bir þekilde bir an önce ailelerine kavuþmalarýdýr ve bu hususta elimizden gelen çabayý sürdüreceðiz."Bu arada Lübnan Baþbakaný Mikati'nin gece yarýsý Ýstanbul'a gelmesinin beklendiði ve görüþmelerini yarýn yapacaðý öðrenildi.Lübnan Baþbakaný Mikati ve Lübnan Dýþiþleri Bakanlýðý, dün Lübnanlý grubun serbest býrakýlarak Türkiye'ye götürüleceðini duyurmuþ ve Türk hükümetine teþekkür etmiþti.


: Kaçýrýlan Lübnanýlýlar Türkiye'ye mi geliyor?
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.4 © 2023, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.096 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017