Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Darbeleri Araþtýrma Komisyonu, "bir bilene" danýþacak

Başlatan Fussilet, Mayıs 23, 2012, 02:00:27 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Darbeleri Araþtýrma Komisyonu, "bir bilene" danýþacak

TBMM Darbe ve Muhtýralarý Araþtýrma Komisyonu, eski Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'i dinleyecek. Bir süre önce, bazý hükümet üyelerinin 28 þžubat soruþturmasýna iliþkin açýklamalarýnda suçladýklarý Demirel için Komisyon Sözcüsü AK Parti'li Ýdris þžahin, "Süleyman Demirel siyasi tarihimizin en önemli aktörlerinde birisi. 1960 ihtilalini, 1971 muhtýrasýný, 1980 darbesi ve 28 þžubat sürecini yaþayan yegane, tek insan" dedi.

þžahin, komisyonun, basýna kapalý yapýlan toplantýsýnýn ardýndan gazetecilere açýklama yaptý. Toplantýda çalýþma takviminin ele alýndýðýný belirten þžahin, komisyonun 3 ay olan çalýþma süresinin bir ay daha uzatýlmasýnýn oy birliði ile kabul edildiðini belirtti.Üç alt komisyonun dinlemek istedikleri kiþilerin listesini Pazartesi günü komisyona bildirmelerinin kararlaþtýrýldýðýný belirten þžahin, "Yalnýz özel bir durum olmasý itibariyle 1960 darbesi ve 1971 muhtýrasý ile ilgili alt komisyonun, 60 ihtilalini gerçekleþtiren iki subaydan Ahmet Er ve Numan Esin'in dinlenmelerine karar verildi. Alt komisyon, kendi içinden oluþturacaðý bir heyetle gerek yanlarýna gitmek suretiyle gerekse uygun görülmesi halinde buraya çaðýrmak suretiyle bu iki kiþiyi dinleyecek" dedi.þžahin, komisyonda, üyelerin özellikle dýþarýdan destek noktasýnda kendilerine danýþman ya da raportör talepleri olduðunu, bu talebin Meclis Baþkanlýðý'na sunulacaðýný ifade etti.Ýdris þžahin, komisyonlarýnýn, "Darbe mi bir daha asla" sloganýyla çalýþmalarýný sürdüreceðini, bundan sonra bir daha darbeye zemin hazýrlayacak tüm oluþumlarýn ortadan kaldýrýlmasý için titiz bir çalýþma yürüteceklerinibildirdi.Komisyonun çalýþmalarýný darbe öncesi, darbe sýrasý ve darbe sonrasý olarak üç evre üzerinde, altý baþlýk altýnda çalýþma yapacaðýný ifade eden þžahin, dinlenecek kiþi sayýsý ile ilgili, çok fazla sayýya ulaþmak yerine olayýn özünü çözecek kiþilere ulaþmayý daha doðru bulduklarýný dile getirdi.Dinlenecek kiþiler arasýnda Süleyman Demirel'in de isminin geçtiðini belirten Bal, "Elbette ki Süleyman Demirel siyasi tarihimizin en önemli aktörlerinde birisi. 1960 ihtilalini, 1971 muhtýrasýný, 1980 darbesi ve 28 þžubat sürecini yaþayan yegane, tek insan. Dolayýsýyla her alt komisyonun uygun görmesi halinde Sayýn Süleyman Demirel'in bilgisine, görgüsüne mutlaka ihtiyaç duyacak ve mutlaka dinleyecektir. Ama bunun kararýný alt komisyonlarýmýz verecek. Biz elbette ki bu dönemin bütün sürecini yaþayan bir Cumhurbaþkaný'nýn mutlak suretle dinleneceðini düþünüyoruz" diye konuþtu."Yetki çerçevemizde hareket edeceðiz"28 þžubat sürecine iliþkin bir yargý boyutunun devam ettiðini belirten þžahin, komisyonda bu durumu da ele aldýklarýný söyledi. þžahin, "Bizim, araþtýrma komisyonu olarak yetki ve görevlerimiz Anayasa ve Ýçtüzük ile sýnýrlý. Yetki çerçevemizde hareket edeceðiz. Görülmekte olan bir dava hakkýnda kesinlikle yasama organý olarak bizlerin bir tavsiyede bulunmasý ve devam eden yargýlama sürecine müdahale etmesi söz konusu deðildir. 28 þžubat ve devamý süreçle ilgili inceleme yapacaðýz ama yargýlamasý devam eden davalarla alakalý komisyonumuzun herhangi bir dahli söz konusu olamaz" dedi.CHP'li Çelebi12 Eylül darbesine iliþkin Alt Komisyon Üyesi CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, 12 Eylül'le ilgili çok kiþinin dinlenmesi gerektiðini belirtti. 12 Eylül'e giden yolda önce Abdi Ýpekçi'den baþlayan bir süreç olduðunu, bunun arka planýnýn orta çýkarýlmasý gerektiðini anlatan Çelebi, Mehmet Ali Aðca, Haluk Kýrcý gibi isimlerin dinlenmesini istediklerini ifade etti.Darbe dönemi ile ilgili bazý belgeleri siyasi parti gruplarýna da verdiðini anlatan Çelebi, "O günün yargýlamasýný yapan askeri hakim ve savcýlarýn beyanlarý var o belgelerin içinde. Buna benzer çok ilginç belgeleri, komisyon üyelerine, her grup adýna daðýtýyorum" dedi.


: Darbeleri Araþtýrma Komisyonu, "bir bilene" danýþacak
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.144 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017