Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Memura zam belli oldu

Başlatan Fussilet, Mayıs 29, 2012, 08:00:27 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 29, 2012, 08:00:27 ÖS
Memura zam belli oldu

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
"Yüzde 6'lýk maaþ zammý samimiyetsizliktir"
Bakan Çelik'ten memura enflasyon hesabý
þžimþek: "Herkes memur olmak istiyor"
Memur-Sen ve Kamu-Sen "hakem"e baþvurdu
Bakan olmadan önce 770 bin dolar alýyordu

Hakem Kurulu memura 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verdi.

Kurulun devam eden toplantýsýnda sendikalarýn hizmet kollarýna iliþkin talepleriyle diðer mali talepler de deðerlendirilecek.Kurulun kararý baðlayýcý ve nihai karar olarak kabul görecek. Karara itiraz edilemeyecek.Hükümet ve memurun 21 gün süren toplu sözleþme görüþmeleri uyuþmazlýkla sonuçlanmýþtý.Hükümet 2012 için yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5 + 4'e yükseltmiþti. 2013 yýlý teklifi de yarým puan artýrarak yüzde 3+3'e çýkarýlmýþtý.Zam oranýný yetersiz bulan memurlar 23 Mayýs'ta bir günlük iþ býrakma eylemi yapmýþtý.TEPKÝLERKESK: "þžike kararý"KESK Baþkaný Lami Özgen, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaþlarýna iliþkin kararýna yönelik "Hakemin ortaya çýkardýðý karar þike kararýdýr. Bizim tarafýmýzdan kabul edilmeyecektir" dedi.Özgen, KESK tarafýndan Devlet Personel Baþkanlýðý önünde düzenlenen eylemde, 30 Nisan'da baþlayýp bugüne kadar devam eden toplu sözleþme görüþmelerinin iflas ettiðini savundu.Beþ gündür devam eden Kamu Görevlileri Hakem Kurulu toplantýsýnda kurulun bileþeni itibarýyla gerekli iradeye sahip olmadýðýný gördüklerini ifade eden Özgen, þunlarý söyledi: "Aynen bize þunu ifade ediyorlar: 'Hükümetin teklifleri dýþýndaki diðer teklifleri deðerlendirme ve karar alma yetkisine sahip deðiliz.' Bu irade siyasal hükümetin göstermesi gereken iradedir. Buradan hareketle Kurul'un bugün verdiði karar toplu sözleþme masasýnda hükümete kamu çalýþanlarýna yaklaþtýðý yarýmlýk ya da buçukluk yaklaþýmý Hakem Kurulu tarafýndan da gösterilmiþtir. Bu karar bizim için kabul edilebilir bir karar deðildir. Yani yüzde 4 4 kamu çalýþanlarýnýn ekonomik ihtiyaçlarýný karþýlayan bir oran deðildir. Ayný zamanda Hakem Kurulu hükümetin gölgesi altýnda, hükümetin inisiyatifi altýnda bir tutum geliþtirmiþtir. Bu da þunu gösteriyor; toplu sözleþme sürecinde hükümetin bize dayatmak istediði tutum hakem kararýyla dayatýlmýþtýr."Özgen, þunlarý kaydetti: KESK olarak karar ne olursa olsun bundan sonraki süreçte buna karþý pratik eylem tutumlarýmýzý sürdüreceðiz. Ayný zamanda hükümetin çoðunluða dayalý olarak çýkardýðý bu yasaya karþý da mücadelemizi sürdüreceðiz. Bu yasayla bize dayatýlan ilk toplu sözleþme böylelikle kendiliðinden ortadan kalkmýþtýr. Yani ortada bir toplu sözleþme sistemi yok. Hükümet tarafýndan kamu çalýþanlarýna dayatýlan bir oyun vardýr. Bu oyun ortaya çýkmýþtýr. Bundan sonra bütün konfederasyonlara düþen, ortak hareket edip kamu çalýþanlarýnýn lehine bu yasayý en kýsa zamanda deðiþtirmek ve gerçek anlamda bir toplu sözleþme sistemini hayata geçirmektir."


Ýlgili Konular » Toplu görüþme ''€¢ Memur ''€¢ Sendikal Haklar ''€¢ diðer konular »
Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Memura zam belli oldu
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.098 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017