Bakara / 267. Ayet
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّٓا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَب۪يثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذ۪يهِ اِلَّٓا اَنْ تُغْمِضُوا ف۪يهِۜ وَاعْلَمُٓوا اَنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَم۪يدٌ

Ey iman edenler! Çalýþýp ürettiðiniz mallarýn ve sizin için yerden çýkardýðýmýz ürünlerin iyi, temiz ve helâl olanýndan Allah yolunda harcayýn. Size verildiðinde gözünüzü yummadan alamayacaðýnýz kötü þeyleri, iyilik yapacaðým diye baþkasýna vermeye kalkýþmayýn. Þunu bilin ki, Allah'ýn hiçbir þeye ihtiyacý yoktur; O her türlü övgüye lâyýktýr.

Kayseri'de bombalý saldýrý

Başlatan Fussilet, Mayıs 25, 2012, 08:00:55 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 25, 2012, 08:00:55 ÖS
Kayseri'de  bombalý saldýrý

Kayseri'''nin Pýnarbaþý Ýlçesi'''nde bu sabah Emniyet Müdürlüðü'''ne PKK'''lý teröristlerin düzenlediði intihar saldýrýsýnda 1 polis memuru þehit oldu, 3 terörist öldü, 16 kiþi yaralandý. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim þžahin, ''Önce 2 þehit olduðu bilgisi geldi. Doktolarýn da çabalarýyla son anda þehit olduðu açýklanan memur hayata döndürüldü ve yoðun bakýma alýndý'' dedi.
Pýnarbaþý'nda intihar saldýrýsýnda bulunan teröristler, 06 E 1819 plakalý otomobille baþka bir hedefe giderken, ilk olarak Kahramanmaraþ'ýn Göksun Ýlçesi'nde fark edildi.
Göksun'da uzman çavuþa çarparak kaçtý
Kahramanmaraþ- Kayseri karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekibi, þüphe üzerine aracý durdurmak istedi. Ancak teröristler 'dur' ihtarýna uymadý ve jandarma aracýna çarparak kaçtý, kazada Uzman Çavuþ Altan Çamkara yaralandý.
Çamkara, askerler tarafýndan götürüldüðü Göksun Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kahramanmaraþ þžehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoðun bakýma alýnan Uzman Çavuþ'un hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi.Kaçan aracýn da yakalanmasý için jandarma ve polis peþine düþtü.
Yakalanacaklarýný anlayýnca saldýrdýlar
Sarýz üzerinden 60 kilometre uzaklýktaki Pýnarbaþý'na gelen teröristler, takipte olduklarýný ve asýl hedeflerine ulaþamadan yakalanacaklarýný anlayýnca Pýnarbaþý Emniyet Müdürlüðü'ne intihar saldýrýsý için yöneldi.
Önce el bombasý attýlar
Polis lojmanlarýnýn da bulunduðu Emniyet Müdürlüðü önüne gelen otomobilden þüphelenen polisler, aracý durdurmak istedi. Bu sýrada araçtan inen teröristlerden biri, polislere el bombasýný attý, araçtakiler de ateþ açtý. Çýkan çatýþmada inmeye fýrsat bulamadan yaralanan teröristler, son anda araçtaki patlayýcýlarý infilak ettirdi.þžehit olduðu açýklanan polislerden biri hayata döndürüldü
Ýlk gelen bilgilerde 2 polis memurunun þehit olduðu belirtildi. Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim þžahin de önce 2 polisin þehit olduðunu açýkladý, sonra bir açýklama daha yaparak bir polisin doktolarýn da çabalarýyla son anda hayata döndürüldüðünü söyledi.
3'ü çocuk 9 sivil de yaralandý
Kulaklarý saðýr eden patlamayla ortalýk kan gölüne dönerken, 1 polis þehit oldu, 16 kiþi yaralandý, saldýrýyý gerçekleþtiren 3 terörist de öldü. Yaralýlardan 7'sinin polis, 3'ü çocuk 9'unun da sivil olduðu açýklandý. þžehit polislerler Geben ve Elbistan'ýn, Kahramanmaraþ'ýn Göksun Ýlçesi'nden olduðu belirtildi.Yaralýlardan durumu aðýr olan trafik polis Mehmet Yaþar Koyuncu, ambulans helikopterle Erciyes Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne kaldýrýlarak ameliyata alýndý. Polis eþi Emine Iþýk ve 5 yaþýndaki kýzý Yaðmur da ambulansla ayný hastaneye götürülerek tedavilerine baþlandý. Yaralýlardan 5'i ayakta tedavinin ardýndan taburcu edildi. Diðer 8 yaralý ise Pýnarbaþý Devlet Hastanesi ile Kayseri'deki çeþitli hastanelerde tedavi görüyor.
Sahte evraklarla satýþý yapýlmýþ
Öte yandan bomba yüklü 06 E 1819 plakalý otomobillin satýþý Mardinli, E.Ö. isimli kiþinin adýna yapýldýðý ortaya çýktý. Araç satýþ bilgilerine ulaþan Mardin Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadale ekipleri, otomobilin sahibi görünen E.Ö.'nün evine baskýn düzenledi.
Gözaltýna alýnan E.Ö.'nün yapýlan sorgusunda, hiç bir þeyden haberi olmadýðý ortaya çýktý.
Sahte belgeler düzenlenerek aracýn satýþýnýn E.Ö.'ye yapýlýrken, satýþ iþlemlerinin hangi þehirde gerçekleþtirildiði soruþturma nedeniyle açýklanmadý. E.Ö., yapýlan sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý savcýlýkta ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý. 
Bakan þžahin: "Hedef baþka yerdi"
Olayý, açýlýþ için bulunduðu Ýzmir'de öðrenen Ýçiþleri Bakaný Naim þžahin, asýl hedefin Pýnarbaþý Emniyet Müdürlüðü olmadýðýna dikkati çekti. Yaralananlar arasýnda polis çocuklarýnýn da bulunduðunu kaydeden Bakan þžahin, saldýrýyla ilgili þunlarý söyledi:
"Saat 09.45 civarýnda Kayseri ilimizin Pýnarbaþý ilçesinde bir canlý bomba eylemi gerçekleþtirildi. Fakat olayýn baþlangýcý Kahramanmaraþ'''ýn Göksun ilçesinden baþlýyor. Oradaki bir trafik uygulamasýnda jandarmamýzýn sabahýn erken saatlerinde kaçan bir araç tarafýndan bu canlý bomba eylemi gerçekleþtirildi. Aracýn içinde görüldüðü kadarýyla 2 canlý bomba militaný var. Onlar tabii ki parçalanmýþ vaziyette, araç parçalanmýþ vaziyette.
Aracýn plakasý 06 ile baþlýyor, Passat marka bir araç. Hedefinin Pýnarbaþý Polis Merkezi olmadýðýný deðerlendiriyoruz. Ama nihai hedefi neresi olabilir onun üzerinde çalýþýyoruz. Arkadaþlarýmýz çalýþmalarý yapýyorlar. Üzücü bir olay. Terör örgütünün durmadýðýný, beklenmedik çýlgýn olaylarýn yürütmeye devam ettiðini bir kez daha görmüþ olduk. Patlayýcý miktarý oldukça yüksek, etkisi oldukça yüksek. Ama kaybýmýz polislerimizin þehit olmasý. Ýnþallah yaralýmýza acil þifalar diliyoruz, onu kurtarýrýz. Terör konusunda hep beraber dikkatli olmak gereðini bir kez daha bu olayda görmüþ olduk. Jandarma ve polisimiz çok dikkatli davrandý. Sabah itibariyle Göksun- Pýnarbaþý ve Sarýz güzergahýnda bu araç takip edildi. Polisin yakýn takibiyle son anda açtýðý ateþ sonrasýnda bu þekilde atlatýlmýþ oldu. þžimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonra adli süreç devam edecek."Gül bilgi aldý
Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Kayseri Pýnarbaþý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü önündeki patlamayla ilgili Vali Mevlüt Bilici'den bilgi aldý.
Cumhurbaþkanlýðý Basýn Merkezi'nden yapýlan açýklamada, ABD'de bulunan Gül'ün, ilçe emniyet müdürlüðüne düzenlenen saldýrýyla ilgili Vali Mevlüt Bilici'yi telefonla arayarak bilgi aldýðý bildirildi.
Açýklamada, "Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, olaydan duyduðu üzüntüyü ifade ederek, þehitlerimize Allah'tan rahmet dilemiþler, yaralananlara da acil þifa dileklerini iletmiþlerdir" ifadeleri kullanýldý.
 Tepkiler
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan: ''Olay, bir canlý bomba olayý. Canlý bombanýn patlatýlmasý neticesinde, maalesef bir þehidimiz bir de aðýr yaralýmýz var. Tabii hafif yaralý olanlar da var. Bu canlý bomba ile ilgili olarak da araçta 2 kiþinin olduðu söyleniyor. Tabii terör, her zamanki gibi fiillerine devam ediyor. Farklý yakalaþýmlar sergileyenlerin önce buna cevap vermesi lazým. Baþta bölücü terör örgütünün kendisi ve siyasi uzantýsý durumunda olan siyasi partinin, bu tavýrlar karþýsýndaki durumu çok çok önemli. Onun için tabii bizler çok daha kararlý bir þekilde bundan sonraki süreçte bu mücadelemizi bölücü terör örgütüyle ayný þekilde devam ettireceðiz. Ben þehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Aðýr yaralý kardeþimize de Allah'tan þifalar diliyorum. Diðer yaralýlara þifalar diliyorum.''€Baþbakan Erdoðan, hedef konusunda bir istihbarat edinilip, edilinemediði sorusuna da ''Çalýþýyoruz''€ karþýlýðýný verdi.
Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað: "Her türlü terör saldýrýsýný lanetliyoruz. Kayseri'de de terör çirkin yüzünü bir kez daha göstermiþtir. þžehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralýlara acil þifalar diliyorum. Türkiye, terörle mücadelesini kararlýlýkla sürdürecektir. Terör saldýrýlarý Türkiye'yi bu kararýndan döndürmesi mümkün deðildir. Terör bitene kadar mücadelemiz devam edecektir. Olayla ilgili detaylý bilgim yok. Gerekli açýklama yapýlacaktýr."
Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ: "Terörle çözülecek hiçbir sorun yoktur. Terörle hiçbir yere varamazlar. Provokasyonlara, bu tür giriþimlerin kardeþi kardeþe düþürme çabalarýna, o oyunlara gelmeyeceðiz. Ama devlet olma geleneði bin yýlý aþmýþ bir millet olarak da dimdik birbirimizle tek yumruk olmaya devam edeceðiz. Milletimizin baþý sað olsun."AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik: "Terörün böyle kalleþ tarafý var. Ne zaman, nerede, nasýl çýkacaðýný bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Türkiye yýllardan beri böyle bir meseleyle mücadele ediyor. Mühim olan halkýmýzýn moralini yüksek tutmasýdýr. Terörün en büyük amacý moral ve hayal kýrýklýðý oluþturmak, insanlarýn sinmesini, pusmasýný saðlamaktýr. Ama, bu ülke halkýyla birlikte bu mesele karþýsýnda hep dik durdu ve dik duracaktýr. Bu acýlar son acýlarýmýz olsa keþke. Ne yazýk ki terör çirkin yüzünü bir kez daha ortaya koydu."OLAY YERÝNDEN ÝLK GÖRÜNTÜLERÝ ÝZLEMEK ÝÇÝN TIKLAYIN


: Kayseri'de  bombalý saldýrý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.135 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017