Mâide / 3. Ayet
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِه۪ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّط۪يحَةُ وَمَٓا اَكَلَ السَّبُعُ اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَاَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْاَزْلَامِۜ ذٰلِكُمْ فِسْقٌۜ اَلْيَوْمَ يَئِسَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ د۪ينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِۜ اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَت۪ي وَرَض۪يتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينًاۜ فَمَنِ اضْطُرَّ ف۪ي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍۙ فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Size þunlar haram kýlýndý: Kendiliðinden ölen murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan baþkasýnýn adýna kesilen hayvanlar, henüz caný çýkmadan yetiþip þartýna uygun tarzda kestikleriniz dýþýnda boðularak, bir þey vurularak, yukarýdan yuvarlanarak, boynuzlanarak yahut yýrtýcý bir hayvan tarafýndan parçalanarak ölen hayvanlar, putlara ait sunaklarda kesilen hayvanlar ve zar atarak, kumar oynayarak elde edilen etler, yiyecekler. Bunlarý yemek, Allah'ýn yolundan çýkmaktýr. Bugün artýk kâfirler dîninizi söndürmekten ve sizi dinden döndürmekten ümitlerini kesmiþ durumdadýrlar. O halde onlardan korkmayýn, benden korkun. Bugün sizin dîninizi kemâle erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladým ve sizin için din olarak Ýslâm'ý seçtim. Ancak kim açlýktan bunalýp çaresiz kalýrsa, günaha meyletmeksizin haram olan bu etlerden yiyebilir. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, engin merhamet sahibidir.

Genel Kurul'da gerginlik had safhada

Başlatan Fussilet, Mayıs 31, 2012, 02:00:22 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 31, 2012, 02:00:22 ÖÖ
Genel Kurul'da gerginlik had safhada

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn partisinin dünkü grup toplantýsýnda BDP'lilere yönelik kullandýðý ifadeler, TBMM Genel Kurulu'nda sert tartýþmalara neden oldu. BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, AK Parti'li Ayþenur Bahçekapýlý'ya "dönek", Bahçekapýlý ise Kaplan'a "katil" dedi.

Genel Kurul'da partisinin grup önerisi lehinde söz alan BDP Muþ Milletvekili Sýrrý Sakýk, "Beyaz Toros"larýn bölgede faili meçhullerde kullanýldýðýný belirterek, bu nedenle bölge insaný için "beyaz canavar" anlamýna geldiðini söyledi."Biz ölülerimizi yad ederiz, Fatiha okuruz"BDP'nin Uludere'de olanlarý gündeme getirdiði için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan aðýr sözlerle eleþtirildiðini anlatan Sakýk, Erdoðan'ýn kendilerine yönelik "ölü sevici, nekrofil, kalleþ" dediðini belirtti. Sakýk, "Biz Anadolu çocuklarýyýz, bilmeyiz. Biz ölülerimizi yad ederiz, Fatiha okuruz, onlarý yüreðimizde taþýrýz. Bir ölüyle cinsel iliþki olabileceðini düne kadar bilmiyordum, cehaletimi baðýþlayýn ama Baþbakan'ýn kafasýnda bu nerede kaldý, 'siz kalleþsiniz' diyor bize. Eðer kalleþlik varsa Baþbakan dönsün, Cumhuriyet tarihine baksýn. Kimin kime kalleþlik yaptýðýný kendisi görür. 1920'lerde Cumhuriyet kurulurken, 'Bu Cumhuriyet Kürtlerin ve Türklerin anayurdu' diyenleri, sonra Kürtlere ihanet edenleri Baþbakan iyi biliyor" ifadelerini kullandý.Sakýk, dün yapýlan AK Parti TBMM grup toplantýsýnda, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve BDP'lilerin yuhalanmasýný da eleþtirdi."Kim kalleþ dediyse ona konuþun"MHP Grup Baþkanvekili Mehmet þžandýr, Sakýk'ýn "Meclise hakaret ettiði" gerekçesiyle söz alarak, "Bu kürsüden Cumhuriyeti ve Meclis'i kuranlara hakaret ettiremeyiz. Bu kimsenin haddi ve hakký deðil. Size kim 'kalleþ' dediyse, ona konuþacaksýnýz. Siz doðrularý konuþmuyorsunuz; Kürt ve Türk, bunun adý Türk milleti. Kardeþliðe mi hizmet ediyorsunuz, düþmanlýðý mý besliyorsunuz? Meclis'i ve Cumhuriyeti kuranlara kalleþ dedirtemeyiz" diye konuþtu.AK Parti Grup Baþkanvekili Ayþe Nur Bahçekapýlý, Meclis'i ve Cumhuriyeti kuranlar ancak teþekkür edilmesi gerektiðini ifade ederek, eleþtirinin sýnýrýnýn hakaret olduðunu söyledi. Bahçekapýlý, dünkü AK Parti grup toplantýsýndaki davranýþýn "bireysel çýkýþ" olduðunu ve anýnda susturulduðunu ifade ederek, Sakýk'a, "Kendi grup konuþmalarýna gözatýn" dedi.BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan da þžandýr'ýn konuþmasýnda sataþma gerekçisiyle söz alarak, Cumhuriyet kurulurken Türk ve Kürt halkýnýn beraber olduðunu belirterek, "Siz Türk milleti dersiniz. 1921 Anayasasýnda 'Türkiye halký' denmiþtir; Kürdü, Türkü, Çerkezi, Arapý kapsamýþtýr. Kurucu felsefe budur. Kürt'ün Türk ve Çerkez ile eþit haklarý istemesinden daha doðalý yok" dedi."Üslup konusunda en son konuþacak AK Parti'dir"AK Parti'nin dil ve üslup konusunda kendilerine öðreteceði bir þey olmadýðýný ifade eden Kaplan, "Bu konuda en son konuþmasý gereken AK Parti'dir. Baþbakanýnýz Cumhuriyet tarihindeki olaylarda kullandýðý dil ve üslup aþaðýlayan, tehdit eden dil deðil mi? BDP sizden mi ders alacak? Kürtlerin ana dili yasaksa, hala hapislere atýlýyorsa, her ilde operasyonlar yapýlýyorsa bu kalleþliktir, kalleþliðin ötesinde ihanettir. Türk ve Kürt kardeþliðini baltalamaktýr" diye konuþtu.Kaplan: "Dönek" - Bahçekapýlý: "Katil"Kaplan'ýn Bahçekapýlý'ya "Utanmadan gelip burada konuþuyorsunuz. Siz bize ne konuþacaðýmýzý öðretemezsiniz. Solcu olarak gelip döneklik yapacaksýnýz burada. Hadi bakalým..." demesi, tartýþmaya yol açtý. Baþkanvekili Meral Akþener, tartýþma üzerine birleþime ara verdi. BDP'liler ile AK Parti'li Bahçekapýlý arasýndaki tartýþma verilen arada da sürdü.BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Bahçekapýlý'ya doðru yürüyerek, "Katil çok aðýr bir hakarettir, bunu kullanamazsýnýz" dedi. Araya giren milletvekilleri Buldan'ý kendi sýrasýna götürdü. Kaplan, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat'a, "Sen hýrsýz milletvekilisin, milletin iradesiyle gelmedin" diye baðýrdý.Bahçekapýlý: "Kastýmý aþan cümlem oldu"BDP'liler, AK Parti Grup Baþkanvekili Ayþenur Bahçekapýlý'nýn gruplarýna yönelik "katil" dediðini belirterek, özür dilemesini istediler. Bahçekapýlý, söz alarak, þunlarý söyledi:"Ben Türküm ama hayatýmýn her döneminde Kürt sorunuyla ilgili ne yapýlmasý gerekiyorsa yaptým. Ýstanbul'da doðdum Ýstanbul'da büyüdüm. Bu artý puanlarýna raðmen ezilme, sömürme, Kürt sorununda, en zor dönemlerde dahi elimi ateþin altýna soktum. Doðru olaný yaptým. BDP sýralarýndan bir milletvekilinin 'dönek' diye hitap etmesi insanda sinirlerine hakim olma duygusunu zedeliyor. Ben geçmiþimle gurur duyuyorum, bugünümle de gurur duyuyorum. Kastýmý aþan bir cümlem oldu. Ben 'dönek olmak katil olmaktan daha iyidir' dedim. Yine de içimden, ruhumdan gelen bir cümle deðildir bu. Üzüldülerse, üzüntümü bildirmek isterim, sizlerden de özür dilerim."BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan da "Fikirleriniz deðiþmiþ olabilir, bu, siyasi dönekliktir. Bunda gocunacak ne var? Özür dileyecek bir þey görmüyorum ama 'katil' sözünden dolayý özür dileyeceksiniz" dedi.Görüþmelerin ardýndan yapýlan oylamada BDP'nin grup önerisi kabul edilmedi.Muharrem Ýnce'den Kamer Genç'e: "Aþaðýya mý ineceðim þimdi?"CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, kürsüde bulunan CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce'nin konuþmasýndan önce usul tartýþmasý açýlmasý istemine Ýnce, "Sayýn Genç, ben buraya çýktým aþaðýya mý ineceðim þimdi? Böyle bir yöntem yok" diyerek tepki gösterdi. Ýnce'nin sözlerini AK Parti'liler alkýþladý.BDP'nin grup önerisinin görüþülmesi sýrasýnda çýkan tartýþmanýn ardýndan verilen aradan sonra CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce söz aldý. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, baþkanlýðýn tutumu hakkýnda açýlmasýný istediði usul tartýþmasýnýn daha önce görüþülmesi isteðine, kürsüde konuþmasýna baþlamak üzere bulunan Ýnce tepki gösterdi. Ýnce, Genç'e, "Sayýn Genç, ben buraya çýktým aþaðýya mý ineceðim þimdi? Böyle bir yöntem yok. Kürsüye çýkmýþým ben" sözleriyle tepki gösterdi.Ýnce'nin bu sözlerini AK Parti milletvekilleri alkýþladý."Sorun Kürt sorunuysa çözeriz ama Kürdistan sorunuysa çözemeyiz" diyen Ýnce, iþsizlikten, telefon dinlemeden, asgari ücretten, herkesin þikayetçi olduðunu anlattý. Ýnce, "Türk" tanýmýnýn bir ýrk deðil, bir bilinç tanýmý olduðunu söyledi.Kamer Genç'in Genel Kurul'dan ayrýlmasý üzerine, usul tartýþmasý açýlmasýndan vazgeçildi.


: Genel Kurul'da gerginlik had safhada
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.095 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017