Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Çamlýca'ya dev cami

Başlatan Fussilet, Mayıs 30, 2012, 02:00:18 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 30, 2012, 02:00:18 ÖÖ
Çamlýca'ya dev cami

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, "Çamlýca'daki televizyon kulesinin yanýnda 15 bin metrekare üzerinde bir cami yapacaðýz. Çamlýca'daki bu dev cami, Ýstanbul'un her yerinden görülecek þekilde dizayn edildi" dedi.

Erdoðan, Üsküdar Belediyesi Kandilli Geleneksel El Sanatlarý Merkezi'nin açýlýþýnda konuþtu.Kandilli'de hizmete giren bu merkezin, Ýstanbul'daki diðer ilçeler için de örnek teþkil edeceðinden þüphe duymadýðýný dile getiren Erdoðan, ilgi duyan herkesin kolayca ulaþabileceði, kurslarýndan, sergilerinden, atmosferinden feyz alabileceði bu merkezin kazandýrýlmasýnda emeði geçenleri kutladýðýný söyledi.Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Biliyorsunuz þu anda Mimar Sinan Camisi bitmek üzere. Hedefimiz, Ramazan-ý þžerif'te orayý açabilmek. Yaklaþýk 5 bin 800-900 metrekare üzerine oturan muhteþem bir cami oldu Ataþehir'de. Çevrede bu alanda yine 4-5 cami daha yapýlýyor. Bunlar da yakýnda bitecek ama çok daha önemlisi bir de Çamlýca'da baþlayacaðýz. Çamlýca'daki televizyon kulesinin yanýnda 15 bin metrekare üzerinde bir cami yapacaðýz. Bunlarýn da proje çalýþmalarý son safhalarýna geldi.Öyle zannediyorum ki 2 ayda dozerler çalýþmaya baþlar. Bunlarýn altýnda hat, tezhip bütün bu çalýþmalara yönelik imkanlar olacak. Yani buralar geçmiþte nasýl kenarda medrese odalarý varsa, bugünkü anlamda yine çalýþmalarýný mimarlarýmýz yapýyorlar. Çamlýca'daki bu dev cami, Ýstanbul'un her yerinden görülecek þekilde dizayn edildi. Ýnþallah Üsküdar'ýn camlarýnda artýk farklý yansýmalar olacak."Konuþmasýnýn ardýndan Baþbakan Erdoðan, eþi Emine Erdoðan, Vakýflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn, Üsküdar Belediye Baþkaný Mustafa Kara ve diðer ilgililerle birlikte kurdele keserek, merkezin açýlýþýný gerçekleþtirdi.Bu arada, Baþbakan Erdoðan, merkezin açýlýþýndan önce dýþarýda kendisini bekleyen bir grup vatandaþýn yanýna giderek, onlarý selamladý.


: Çamlýca'ya dev cami
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.134 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017