Temmuz 17, 2019, 08:31:42
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Pasteur'e Yardým Eden Halîfe

Balatan senarist081, Eyll 10, 2008, 04:00:48 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Pasteur, kuduz aþýsýný 1885 yýlýnda uygulamaya koymuþtur. Sultan II. Abdülhamid Hân, bundan haberdar olur olmaz Ýstanbul’da bir Kuduz Hastanesi (Dârü’l-Kelb Tedavihanesi) açýlmasý için harekete geçer ve hastane 2 yýl içerisinde inþa edilir. Ayný zamanda ilk mikrobiyologlarýmýzdan olan Miralay Dr. Hüseyin Remzi Bey (1839-1896) 1886 yýlýnda, kuduz aþýsýný bulunuþundan hemen 1 yýl sonra Zoiros Paþa ve Veteriner Hüseyin Hulki beylerle birlikte Paris’e gönderilerek Pasteur Enstitüsü’nde staj görürler.
Oradan döndükten sonra da Kuduz Hastanesi’nde görev yaparlar. Pasteur’ün yanýnda yaptýðý çalýþmalar hemen semeresini verir ve Hüseyin Remzi Bey, 1888-89’da Kuduz Aþýsý adlý bir kitap yazarak hem Paris’te gördüklerini anlatýr, hem de aþý hakkýnda ülkemizde ilk bilimsel bilgileri verir.

Hüseyin Remzi Beyin yazdýklarýna göre, Pasteur’le ilk görüþmelerinde Sultan Abdülhamid Hânýn Pasteur Enstitüsü adýna gönderdiði 10 bin altýn Frank para armaðaný ve Pasteur’ün þahsýna da Mecidî Niþaný ve madalya, ünlü bilim adamýna takdim edilir.

Pasteur de Osmanlý misafirlerini gayet iyi karþýlar. Hüseyin Remzi Beyin bu gerçekten de oldukça ‘erken’ sayýlan çalýþmasý, Süheyl Ünver’in verdiði bilgilere bakýlýrsa, Pasteur’ün damadý Rene Vallery-Radot’nun kitabýndan daha önce çýkmýþtýr ve bu yönüyle eser, Pasteur hakkýnda saðlýðýnda çýkan ‘ilk inceleme’ unvanýný taþýmaktadýr.

Sultan Abdülhamid’in tababete olan alâkasý Pasteur’le sýnýrlý kalmamýþ, verem mikrobunu ve bir süre sonra da tüberkülin ilâcýný bulan Dr. Robert Koch’un da ilk kapýsýný çalanlar arasýnda Sultan’ýn gönderdiði Osmanlý doktorlarý yer almýþtýr.

Bu defa Berlin’e, Koch’un yanýna gönderilen heyette; Mekteb-i Týbbiye-i Askeriye öðretmenlerinden Hüseyin Hulki Bey de bulunmuþtur. Hüseyin Hulki Bey, Berlin Hatýralarý (1889) adlý kitabýnda Koch’la konuþmalarýný, Koch’un lepra (cüzzam) ile tüberküloz (verem) arasýndaki iliþkiye dair sözlerini, Berlin’de ziyaret ettikleri çeþitli týbbî merkezler ile tabipleri de anlatmýþtýr.
 


umitergun


senarist081

Alnt yaplan: umitergun - Eyll 10, 2008, 08:33:45 S
Allah razý olsun...


Senden de razý olsun hatta hepinizden vesselam..

Yukar git