Temmuz 17, 2019, 08:32:15
Haberler:

Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradýðý bozukluðu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir. (Mulk -4)

Þeyh Bedreddin ve Tarikatý

Balatan Fussilet, Eyll 07, 2017, 05:58:14

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Þeyh Bedreddin ve Tarikatý Börklüce Mustafa ile Torlak Kemal'in Anadolu'da yaymak istedikleri yolun esasý, haným­lar müstesna benim evim, senin evindir anlayýþýna dayanýr. Diðer bir deðimle evimden, evin gibi istifade edersin düsturu imiþ. Bunlar islam alimleri ile papazlarýn koymuþ olduklarý bidatleri kaldýrmak ve iki dini bir din haline getirmek hilesiy-le ahmak ahaliyi kandýrmaya çalýþmýþlardýr. Hatta Börkîüce; yanýna üçbin kadar adam toplamýþtý. Þeyh Bedreddin, Ýz­nik'te bu iþlerden habersizmiþ gibi görünüyor, ancak gelen gidenlerle görüþüyor, ilim ve irfaný iie onlarý yönlendiriyordu. Börklüce Mustafa, Anadolu'da Dede Sultan adýný almýþ ve her ikisinin topladýðý adamlar bir rivayette onüç bin kiþiye varmýþtýr.

Bir rivayete göre, Þeyh Bedreddin'in üzerine giden Þehza­de Murad Hz.leri kendi adamlarýnýn bazýlarýný güya kaçýyor-larmýþ gibi Þeyhin tarafýna yollamýþ, bunlar da, Bedreddin'i aniden tutup, elini ayaðýný baðlayýp, Edirne'ye göndermiþler. Orada da ulemadan kurulu bir meclis toplanmýþ, Þeyhin da­vasý görüþülmüþ, bâtýl olduðu ortaya çýktýðýndan idamýný ka­rarlaþtýrmýþlardýr. Bunlarýn Ýslam ile Hrýstiyanlýðý birleþtirip, yeni bir din icadýna varmak istediklerinden, içlerinden Hristiyanlardan, papazlardanda müridler vardý. Þeyh efendi; asýlýþtan evvel abdest almýþ ve tevbe etmiþtir.

Bir aralýk Börklüce Mustafa, Sakýz adasýna iki mürid yolla­mýþ ve orada dünyadan el çekip oturan bir rahibi yeni tariki­ne katmýþtý. Meþhur tarihçi Duka, bu rahip ile görüþmüþ. Rahip, Duka'ya: Bu gelen adamlarýn kumaþtan terlik giymeleri­ne raðmen deniz üzerinde yürüdüklerine söylemiþ. Hatta kendini kandýrdýðý gibi tarihçiyi de kandýrmaya uðraþmýþ.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git