Temmuz 16, 2019, 12:11:13 S
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

YasLa Baþýný ALLAH'ýn Sesine !!!

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 15, 2010, 08:51:07 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Nisan 15, 2010, 08:51:07 S Last Edit: Nisan 15, 2010, 10:11:32 S by ...Tefekkür...


TARÝHTEN BÝR kesit. Yer: Mekke Zaman: 500 ler…

Yaralý bir insanlýk.
Yaralayan da kendisi, yaralanan da!

Ka’be’nin arka sokaklarda g......lerde babalarýn faiz borçlarýna karþý ellerinden alýnarak çalýþtýrýlan kýzlar-kadýnlar…
Kýz çocuklarýný daha baþtan gömmek zorunda kalarak bu korkunç acýdan uzaklaþmaya çalýþan insanlar…

Köleler…Ezilenler…Alýnýp satýlan Kadýnlar…
Onursuzluk, ve Rant kapýsý Kureyþ!
Güçlülerin haklý ve hakim olduðu bir zamandý!
Kendi içindeki sorunlarla hesaplaþacak bir algý vardýr,Mekke’de.

Ve bir gün bir maðaranýn baðrýnda bu algýya seslenir  ve der ki:

“Ýqra, bismi Rabbikellezi halaq-Halaq’al insane min alaq-Ýkra ve rabbuke’l ekrem”
Yaratan Rabbinin adýyla Oku-O insaný alaq’dan/sevgi-ilgi-alakâ’dan yarattý
Oku, senin rabbin Kerem’dir!

SEN-Ý u BEN-Ý= oluþturan/olgunlaþtýran Rabb: Kerem!

Ýnsan Rabb Paralelliði!
Rabb’in kendisinden ilk olarak Kerem oluþundan söz açmasýnýn nedeni:
Ýnsanýn Bencil-Hýrslý-Biriktirip Yýðan-Sýnýflara Ayýran hastalýklý yanýna bir ÞÝFA göndermesidir!

Rabb Kerem: ise O’na inananlarýn pratiði de Cömertlik-Daðýtmak-Paylaþmak olmalý
Rabbin Kerem olmasý insanda bir ALGI’nýn oluþmasý içindir. Bu Algý bir Ýman halini almalý.Pratiði de bu Ýmanýn sonucu olacaktýr.

Ýnsan nereden bozulduysa ALLAH düzeltmeye oradan baþlar
Ýnsan nerede kaybettiyse ALLAH oradan bulmaya çaðýrýr
Ýnsan nerede tökezlediyse ALLAH oradan kalkýp doðrulmaya çaðýrýr insaný

Öyleyse Oku Yaratan Rabbinin adýyla

O seni sevgi-ilgi-alakâdan yarattý

Ýnsan: Sevgi-Ýlgi-Alakâdan yaratýldý ise; Sevmeyen-ilgilenmeyen-alaka kurmayan=ÝNSAN deðildir!

Sevgi-Ýlgi-Alakâ = Çeker
Sevgisizlik-ilgisizlik- alakâsýzlýk = Ýter

Kimler evine döner = Evini sevenler
Kimler evini terk eder = Evini sevmeyenler

Yaratýlýþ: Sevgi-Ýlgi- Alakâ ise
Ölüm : Sevgisizlik-Ýlgisizlik-Alakâsýzlýktýr!

Besmele: Baþlamaktýr-Baþlangýçtýr
Baðýþlayan ve Koruyan ALLAH’ýn adý ile…

Ýnsaný yaratmaya: Sevgi-Ýlgi-Alakâ’dan baþlayan
O’nun baðýþlamasýna korumasýna sýðýnarak baþlayan Ýnsan

ALLAH Ýle Ýnsan arasýndaki yarat(ýl)ýþ ortaklýðýnýn anahtar kelimeleri:

Sevgi

…Ýlgi

……Alakâ

………Korumak

…………Baðýþlamak!

O halde O halde

Kendinizi Sevin = Eþinizi Sevin
Kendinizle Ýlgilenin = Eþinizle ilgilenin
Kendinizle alakâ kurun = Eþinizle alakâ kurun
Kendinizi Baðýþlayýn-koruyun = Eþinizi baðýþlayýn ve koruyun

(Kiþisel bunalýmlarý-depresyonLARI- (Evliliðin yýkýlmasýný önler)

O halde acýlý Mekke ortamýna geri dönelim

Sevgisizliðin-alakasýzlýðýn-köleliðin-öldürmenin-faizin-katliamlarýn-Çöl’ün ortasýnda

Bir yetimin kalbinden ALLAH’ýn insanlýða sesleniþi: Bir annenin evladýna sesleniþi gibidir!

Ah Muhammed!
Kýrdýlar mý sizi?
Kiminizi köleleþtirip-kiminizi sattýlar mý?
Korktunuz mu?
Güvenmeyi mi kaybettiniz?
Kirlendiniz mi?
Pislendiniz mi?
Canýnýz mý yandý?
Kan mý sýçradý üzerinize?
Yalanlar mý sýçradý?
Putlar mý sýçradý?

O halde Ýnsanlýk tarihinin önüne çýkýp Yaratýlýþý yeniden hatýrlatalým mý seninle?
Oku!
Yaratan Rabbinin adýyla!
O seni Ýlgiden-Alakâ’dan yarattý
Senin Rabbin çok cömerttir
Kalemi kullanmayý öðretti
Ve bilmediðini….
Acýlarýný al!

Yasla baþýný ALLAH’ýn sesine!
Kýs sesini!
Dinle: Seninle konuþan Rahman ve Rahim olan ALLAH’týr!
Senin de aradýðýn þeyler bunlar maðaralarda!
Haydi Sarýl ALLAH’a

Secde Et ve Yaklaþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþþ( 1/19


alýntý
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Edeb

farklý bir pencereden baktýk..teþekkürler..

paylaþanýn adý gibi tefekkürlük bir konu.. ;)

iqra ile baþlayan yolculuk  "ey örtüye bürünenle ne güzel devam eder gider...günümüze kadar.her an yeni bir oluþum yeni bir baþlangýç gibi tekerrür eder durur da farkýnda olmayýz..

gaflet örtüsünden bizlerde sýyrýlýp Yaradanýn  görmemizi istediði gözlerle bakmayý becerenlerden olmak dileði ile..

Allah cc razi olsun sevgili Tefekkür
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git