Temmuz 19, 2019, 04:20:05 S
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

ADAK KURBANI

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 22, 2009, 02:21:05 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Adak Kurbaný

Adanýlan þey bazen kurban olabilir Bu durumda þu iki hususa dikkat edilmelidir:

1- Kurban davar, sýðýr ve deve gibi dört ayaklý hayvanlardan olur Tavuk, kaz ve hindi gibi iki ayaklý hayvanlardan kurban olmaz

2- Kurbanýn etinden onu adayan kimse ile usûl ve füru* yiyemezler Kurbanýn eti fakirlere tasadduk edilir Þayet yerlerse yedikleri miktarýn deðerini fakirlere vermeleri gerekir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git