Temmuz 18, 2019, 03:02:19 S
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

KurbaN OLuN...!!!

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 19, 2009, 06:16:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kurban olun!

Kurbaný açýklamak için tek baþýna akýl yetmez Aþk gerek, aþk Kurban akýlla deðil aþkla açýklanýr
Göðsünde yürek yerine taþ taþýyanlar nasýl anlasýnlar kurbaný? Koca bir ömrü yemekhane, yatakhane, abdesane, iþhane arasýnda, hayatýn bundan öte, daha yüce bir anlamý olduðunu fark etmeden geçirenler nasýl anlasýnlar kurban eden Ýbrahim’i, kurban olan Ýsmail’i?

Sevemeyenler, sevecek yerlerini öz elleriyle kundaklayanlar, “Halilullah” (Allah sevgilisi) olan Ýbrahim’in rüyasýný, hülyasýný, sevdasýný nasýl hayra yorsunlar? “Sahibi benim” dediklerinin eline zincirlerini verip altýnda binek olanlar, “sahibi benim” dediklerinin gerçekten sahibi olan ve sýrtýna binip onu aþkýn yolculuðunda bir binek olarak kullananlarý nasýl anlasýnlar?

Bakýnýz etrafýnýza; kurban olmayan birini görebilir misiniz? Kimi kara sevdasýnýn, kimi ak sevdasýnýn kurbanýdýr Dünyaya, paraya, makama, mala, þöhrete, alkýþa, servete kurban olmak ve kurban etmek için kuyruða girenlerin haline bakýn

Bakmayýn siz “Ben hiçbir þeye kurban olmam!” diye iddialý konuþanlara; aslýnda onlar benliklerine ve bencilliklerine kurban olmuþ birer zavallýdan baþka bir þey deðildirler
Onlarýn gerçekte hiçbir þeyleri yoktur ki “adayabilsinler” Ýçgüdüleri, ayartýcý özbenlikleri, sevgi adýný koyduklarý tutkularý, aþk adýný verdikleri libidolarý, servetleri, makamlarý, þöhretleri, mallarý onlarýn sahibidirler, efendisidirler

Köle efendisini nasýl azat eder?

Ya adar ve adanýrsýnýz ya da harcar ve harcanýrsýnýz

Üçüncü bir þýkký yok mu?

Yok, bence yok Baksanýza etrafýnýza: En yüce sermayesi olan hayatlarýný kendilerinden aþaðý deðerdeki þeyler uðruna hovardaca harcayanlarýn haddi hesabý yok
Ýþte Ýbrahim ve Ýsmail, insanýn adi þeyler uðruna harcanmamasý için en yüce deðer uðruna adamanýn ve adanmanýn yolunu gösterdi Kurbanýn sembolize ettiði derin hakikat budur
Bu hakikati anlamayan için kurban bir “hayvan”, kurban bayramý da “et festivali”dir
Adayacaðý ve adanacaðý gerçek kapýyý bilenleri kimse daha aþaðý bir deðer uðruna harcayamaz, kullanamaz, kurban edemez

Hangi ateþ imaný yakabilir ki?

Hz Ýbrahim önce canla sýnandý, sonra cananla
Can sýnavýný ateþte verdi Yanmadý, çünkü iman yanmazdý Aþkýný imana, imanýný hayata dönüþtürmüþ birini yakacak ateþ bulunabilir miydi; týpký bir gönül erinin dediði gibi:
Eðer âþýk isen yare
Sakýn aldanma aðyare
Düþ Ýbrahim gibi nare
Bu gülþende yanar olmaz

Aþký Ýbrahimce olanýn, yüreði daðca olur Ýbrahimi bir aþka talip olursanýz, aþkýnýzýn ateþi Nemrutlarýn yaktýðý ateþi söndürecektir, hiç kuþkunuz olmasýn
Dört bin yýllýk süreç? Yarýn arife Milyonlar bir sesin çaðrýsýna uyup Mekke’de Arafat tepesine koþacaklar Dünyanýn dört bir yanýndan, beyaz, siyah, kýzýl, sarý derili milyonlar Asyalý, Afrikalý, Avrupalý, Amerikalý milyonlar
Bu ses Ýbrahim’in dört bin yýl öteden gök kubbeye saldýðý bir ses Nemrud’un ütopyasýna benzemez bu; tam dört bin yýllýk yaþanan canlý bir süreç

“Lebbeyk Allahumme lebbeyk!” diye yüreklerini dua makamýnda Ýbrahim’in, Ýsmail’in, hicretin gelini Hacer’in korosuna katan milyonlar, bu sürecin her þeye raðmen süreceðini muþtuluyorlar

Gök kubbede baki kalan iþte bu sadadýr

Bu imanýn sadasýdýr

Siz de katýn sesinizi bu ilahi koroya Unutmayýn; adak deðerini adandýðý kapýdan alýr O’nun kapýsý en yüce kapýdýr ve bir tek O’dur insana gerçek deðerini bahþeden Yalnýzca O’dur kendisine teslim olan insaný istismar etmeyen

O halde halde haydi hep bir aðýzdan ses katýn Ýbrahim’in gök kubbede yankýlanan sesinin yanýna:

“Lebbeyk Allahumme lebbeyk: Buyur Allah’ým emrine amadeyim!”

Mustafa Ýslamoðlu
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git