Temmuz 18, 2019, 02:57:04 S
Haberler:

Gökte olanýn, sizi yere batýrývermeyeceðinden emin misiniz? O zaman yer sarsýldýkça sarsýlýr.(Mulk -15)

Çok Fazla SMS Çekiyorsanýz Bu Haberi Okuyun...

Balatan liprade, Kasm 14, 2009, 02:56:14 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Çok Fazla SMS Çekiyorsanýz Bu Haberi Okuyun...

Araþtýrmacýlar, gençler arasýndaki aþýrý mesajlaþmanýn boyun ve omuz aðrýsýndan yakýnma oranlarýný artýrdýðýný söylediler.

Health Professions and Social Work Koleji'nden araþtýrmacýlar, cep telefonuyla çok fazla kýsa mesaj yazmanýn kolej öðrencileri üzerindeki etkisini incelediler. Kampüsteki hemen hemen her öðrencinin cep telefonuyla çok sýk mesajlaþtýðýný söyleyen araþtýrmacýlar, bunun boyun ve omuz aðrýsýna yol açtýðýný kaydettiler.

Amerikan Halk Saðlýðý Derneði'nin yýllýk toplantýsýnda sunulan çalýþmada, uzun süre mesajlaþmanýn vücutta hasara yol açabileceðini belirten araþtýrmacýlar, sýrt ve omuzlarýn sabit olduðu ancak parmaklarýn hýzlýca hareket ettiði bu pozisyonun bilgisayar karþýsýnda çalýþanlarda da ayný olduðunu açýkladýlar. Masa baþýnda çalýþanlarýn da bilgisayar karþýsýnda uzun süre geçirdiði için bu kiþilerde de boyun ve omuz aðrýlarý görüldüðü belirtildi.


Zaman
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git