Temmuz 16, 2019, 12:10:10 S
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Johannes Kepler

Balatan MiM, Kasm 03, 2009, 12:18:17 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

MiM

Johannes KeplerBabasý yoksul bir paralý asker, annesi de bir hancýnýn kýzýydý. Baþlangýçtan beri bozuk olan saðlýðýnýn üç yaþýnda yakalandýðý ve gözleriyle ellerinin zayýf kalmasýna neden olan, çicek hastalýðýndan sonra daha da kötüleþmesi nedeniyle ailesi din adamý olarak yetiþtirilmesine karar verdi. Çok yoksul bir aileden gelmesine karþýn üstün zekasýyla küçük yaþta dikkatleri çeken Kepler, Württemberg dükünün yardýmýyla Tübingen Universite'sinde sürdürdüðü öðrenimini 1588 de bitirdi. 1591'de ayný üniversitede lisansüstü çalýþmasýný tamamladý.

Michael Mästlin'in Tübingen'deki astronomi derslerini izleyerek Copernik sistemini benimsemesi Keplerin sonraki yaþamý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý oldu. Daha sonra baþladýðý ilahiyat öðreniminin son yýlýnda iken Graz'da ki Lutherci lisede boþalan matematik öðretmenliðine atandý. Böylece ilahiyat öðrenimini býrakmýþ oldu. 1594'te gittiði Graz'da evrenin yapýsýna iliþkin araþtýrmalarýna baþladý. Platoncu felsefenin ve Pythagorasçý matematiðin etkisiyle evrende var olduðuna inandýðý matematiksel uyumu ortaya koymaya çalýþtý. Bu amaçla eski yunalýlardan beri bilinen ve Platon cisimleri olarak adlandýrýlan beþ düzgün çokyüzlüden yararlanmayý düþündü.

Uzay da yalnýz bu beþ düzgün çokyüzlünün var olabileceði eski yunanlýlarca kanýtlanmýþtý. Bu beþ düzgün çokyüzlü þunlardý. Dörtyüzlü (yüzleri dört eþkenar üçgen olan piramid),küp,sekizyüzlü(sekiz eþkenar üçgen), onikiyüzlü(oniki düzgün beþgen) ve yirmi yüzlü(yirmiþ eþkenar üçgen). Bu çok yüzlüler köþelerinden geçen birer küre içine yerleþtirilebildikleri gibi bunlarýn içine yüzlerine orta noktalarýndan teðet olacak biçimde birer küre yerleþtirilebilir. Copernik astronomisi her biri bir küre üzerinde dolanan altý gezegen tanýyordu.

Kepler bu altý gezegenin üzerinde dolandýðý kürelerin aralarýnda beþ ploton cismi bulunacak biçimde iç içe yerleþmiþ durumda olduklarýný öne sürdü. Kepler 1600'de, o sýralarda imparatorluk matematikçiliðine atanan Tycho Brahe'nin yanýna gitti ve onun asistaný oldu. Brahe ertesi yýl ölünce imparatorluk matematikçiliðine atandý. Kepler yýldýzlarýn insanlarýn yaþamlarýný yönlendirdiði yolundaki boþ inancý redetmesine karþýn, evren ile insan arasýnda belirli bir uyum olduðuna inanýyordu ve astrolojiye dayanan öngörüleriyle ün yapmýþtý. Tycho Brahe'nin araþtýrma grubunda Kepler'e Mars'ýn incelemesi görevi verilmiþti.

Ama o önce ýþýðýn atmosferde kýrýlmasý olgusunu incelemek gerektiði kanýsýna vardý. Dýþ uzaydaki gökcisimlerinden gelen ýþýk ýþýnlarýnýn, Yeri çevreleyen yoðýn atmosfere girdiklerinde nasýl kýrýldýðý konusundaki araþtýrmalarýnýn sonuçlarýný Ad vitellionem Paralipomena Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur(astronomideki optik konularýn incelenmesi konusunda Vitellio'ya ek) gibi alçakgönüllü bir baþlýk altýnda yayýmladý.

Brahe'nin gözlem sonuçlarýný dairelerden oluþan ve düþünebildiði her türden yörünge biçimine uydurmaya çalýþýp baþarýya ulaþamayan Kepler, Kopernik'in görüþlerinden de esinlenerek, dairesel olmayan yörüngeleride ele aldý. Ve doðru sonuca ulaþtý. Mars odaklarýndan birinde Güneþ bulunan eliptik bir yörüngede dolanýyordu. Gezegenler yörüngede dolanýrken eþit zaman aralýklarýnda eþit yol almýyordu ama gezegeni güneþe birleþtiren doðru parçasý eþit zaman aralýklarýnda eþit alanlar tarýyordu Bu iki yasa bügün Kepler'in birinci ve ikinci yasasý olarak bilinir.

Keplerin üçünçü yasasý ise Gezgenlerin güneþe olan ortalama uzaklýklarýnýn üçünçü kuvveti , yörüngedeki dolanma sürelerinin karesiyle orantýlýdýr. Bu üç yasa yarým yüzyýl sonra Isaac Newton'un evrensel kütle çekimi yasasýný bulmasýnda belirleyici rol oynamýþtýr.

Yukar git