Temmuz 18, 2019, 03:36:32 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Hasan El Nurani

Balatan halvetiyye, Ekim 20, 2009, 08:28:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halvetiyye

Ýnsanlarý Hakk'a dâvet eden, onlara doðru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuþturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve velîlerin otuz ikincisidir.

Diyarbakýr velilerindendir. Aslen Eski Siirt Yeni Batmanlýdýr. Hasan-El Nurânî Hazretleri Hicri 1201 yýlýnda Batman’ýn El-Medine köyünde (eski adý Garzan Bölgesinin Koh Köyü) dünyaya gelmiþti. Bu Köy Veysel Karani’ye yakýn bir köydür. Adý Hasan Lakabý Nuranidir. Daha dünyaya gelmeden önce babasýný kaybetti. Annesi Saliha bir bayan olduðu için abdestsiz oðlu Hasan’ý emzirmedi. Çok fakir olduklarýndan dolayý köyün aðasý Hüseyin Efendi bu Saliha hanýmý hizmetlerinde kullanmak üzere yanýnda çalýþtýrmaya baþladý. O zaman çocuk olan Hasan-el Nurânî de Hüseyin Efendinin yanýnda hizmetlerine devam etti.

Altý yaþlarýnda iken küçük Hasan aðýlda karanlýk bir yerde oturuyordu. Hüseyin Efendi abdest almak üzere aðýla gittiðinde köþede bir Nur olduðunu görüp bu Nura doðru ilerledi. Nura elini vurduðunda, Nur’un Hasan’ýn baþýnda olduðunu fark etti. Bu olayýn zuhur etmesinden sonra tüm ahali çocuk yaþtaki Hasan’a “Nurânî” ünvanýný verdiler.

Hüseyin Efendi bu olaydan sonra Hasan-el Nurânî yi ilim tahsil etmesi için devrin büyük âlimlerine gönderdi. Ýlim tahsilini yörece meþhur olan Molla Halil-i Siirtinin yanýnda yapar. Bu zat meþhur Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretlerinin Halifesidir. Fýkýh, Beþeri Ýlimleri tahsil ettikten sonra Molla Halil-i Sîirtî Hazretlerinin yanýna giderek Geometri ve Matematik ilimlerini tamamladý. Evliyanýn büyüklerinden Þeyh Sâlih-i Sýbkî’nin sohbetlerine katýlarak zâhirî ve bâtýnî ilimleri öðrenip hilâfetle þereflenerek icâzet diplomasýný aldý. Artýk Þeyh Salihi-i Sýbki’nin halifesi oldu. Yaþý 25 ile 35 arasý genç bir yaþ. Hürmeten Þeyh Salih-i Sýbki Hazretleri; talebelerinden hilafete hak kazanan Þeyh Ýbrahim, Þeyh Hasan-i Nurani ve Þeyh Hamid-i Mardini’ye der ki; “Siz hilafete hak kazandýnýz ancak edeben gidin üstadým olan Þeyh Halid-i Cezeri’den hilafeti alýnýz! Demiþ ve bu üç zat da gidip Þeyh Halid-i Cezeri’den hilafet alýrlar.

Üstün kabiliyetini iyi bilen hocasý, o dönemin kendisi ile arasý çok iyi olan Padiþah Sultan Abdulmecid’e yazdýðý bir mektupla talebesinden bahseder. Padiþah, anýnda Diyarbekir’e baðlý çok eski tarihi bir köy olan Aktepe köyü arazisinden 52 parselin tapusu ve o köyde bir tekke ve medrese kurma emrini gönderir. Bundan sonra Þeyh Hasan Efendi Þeyh Sâlih Sýbkî’nin vasiyeti üzerine Diyarbekir’in Bismil ilçesi Aktepe köyü yerleþerek, insanlarý irþâd ile meþgul oldu ve bölgenin halkýný irþâd ederek birçok talebe yetiþtirdi.

Yaptýðý ilmi ve manevi hizmetler için kendilerine dönemin Padiþahý Sultan Abdulmecid tarafýndan bir Sancak ve çeþitli hediyeler gönderilir. Þeyh Hasan efendi 1 kez hacca gitmiþtir. Kendileri orta boylu, kumral ve sakalý tamamiyle beyazlanmamýþ, sireten de; çok halim selim bir zattýr.

Þeyh Hasan efendi birçok eser yazdýðý halde, bunlarýn birçoðu zamanla çeþitli olaylardan dolayý kaybolmuþ veya zayi edilmiþ, dolayýsýyla isimlerini de tesbit edemedik. Yapýlan araþtýrmalar sonucunda torunlarýnda yalnýzca kendisinin istinsah etmiþ olduðu bir eseri bulabildik. Eserin adý: “El Miftah ul Maiyye. Fit Tarîkatin Nakþibendiyye.” Kitabýn Müellifi: Þeyh Abdulðani en-Nablûsidir.

Þeyh Hasan-i Nurani Hazretlerini býraktýðý halifeleri :
1- Abdurrahman-i Aktepe, (oðludur)
2- Molla Hasan-i Barê. (Barê Çýnar’ýn Bir Köyüdür)
3- Þeyh Kasým El-Toðârî (El-Toðâr þimdiki ismi Altunakar Çýnar’ýn Bir Köyüdür)
4- Þeyh Eyyüb-i Cýrnýk (Cýrnýk Terkan’ýn Bir Köyüdür)
5- Þeyh Ahmed-i Hanevi. (teberrüken hilafet vermiþtir)
6- Þeyh Muhammed Emin-i Þeyh Selemeta Hazretleri sülük yoluyla irþâd ettiði, icazet ve diploma verdiði talebelerindendir.

Þeyh Hasan-i Nurani tasavvufta üveysilik yolunda birkaç evliyanýn ruhaniyetinden feyz alarak büyük müceddit ve sancak sahibi oldu. Kerâmetleri pek çoktur.

1865 (H.1283) senesinde Diyarbakýr’ýn Bismil Ýlçesine baðlý Aktepe köyünde vefât etti. Türbesi bu köydedir. Vefatýndan sonra büyük oðlu Abdurrahman Aktepe postuna oturarak irþâda devam etti. Seyyid Kasým El-Toðârî’yi de Diyarbakýr’ýn Çýnar ilçesine baðlý El-Toðâr (þimdiki ismi Altunakar) köyüne irþâd vazifesi ile görevlendirdi.

Yüce Allah sýrrýný mukaddes ve mübarek kýlsýn.


Kaynak :
1) Kitâbu Ahvâl-üd-Dürriyye fî Silsilet-iz-Zibâriyye
2) 19 Kasým 1998 Perþembe günü Aktepede Þeyh Hasan’ýn torunu Þeyh Þafii’den iktibas edilmiþtir.
3) Tezkire-i Meþayih-i Amid Diyarbekir Velileri I-II M.Þefik Korkusuz s.250

Yukar git