Haberler:

Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." ( Bakara 286)


Osmanlı imparatorluğu

Başlatan MiM, Ekim 16, 2009, 01:20:24 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

#30
Ekim 16, 2009, 09:38:41 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:06:42 ÖÖ by MiM
Sultan II.Mahmud (1808-1839)


1808 Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
1808 Sened-i ittifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
1808 Yeniçeri Ayaklanması: Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
1809 ingiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
1810 izmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa izzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
1812 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sonu: Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi (28 Mayıs)
1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması (Şubat Mart)
1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
1824 Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
1826 ihtisab müessesesinin düzenlenmesi
1826 Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması (14 Haziran)
1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi (7 Ekim)
1827 Osmanlılar'ın ingiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; ilk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
1827 ingiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü (4 Nisan)
1827 Mısır kuvvetlerinin (Kavalalı Mehmet Ali Paşa) Yunan isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi (Temmuz)
1827 Navarin Deniz Savaşı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması (20 Kasım)
1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi (26 Nisan) (1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı)
1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in istanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin istanbul'da doğuşu
1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
1829 Edirne Antlaşması : Yunanistan'ın bağımsızlığı (14 Eylül)
1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
1830 Katolik Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1830-1831 Nüfus sayımları
1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri (5 Temmuz)
1831 ilk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
1831 Tımarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
1831-1834 ishak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
1831 ilk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri (1 Kasım)
1832 Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı


Kavalalı Mehmed Ali Paşa

1832 istanbul-izmit "posta yolu" nun yapımı
1832 ingiliz postalarının kuruluşu
1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması (29 Ocak)
1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri (12 Aralık)
1833 Feshanenin kuruluşu
1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri (2 Şubat)
1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun istanbul'a gelmesi (5 Nisan)
1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Antlaşması (Mayıs)
1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar iskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması (8 Temmuz)
1833 Münchengraetz Antlaşması (18 Eylül)
1834 Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
1835-1845 ilk halk konserleri (Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) istanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede)
1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (11 Mart)
1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi (26 Kasım)
1838 Mekteb-i Adli'nin açılması; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi
1838 Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
1838 Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin kurulması (24 Mart)
1838 ingiliz tüccarına geniş imkânlar tanıyan Baltalimanı Antlaşması'nın imzalanması (16 Ağustos)
1839 Kaime-i mutebere-i nakdiyye'nin çıkarılması
1839 Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması
1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
1839 Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile savaşın tekrar başlaması, Nizip Savaşı (24 Haziran)

Nizip Savaşı

          Nizip Savaşı 24 Haziran 1839 tarihinde Nizip'te Mısır ile Osmanlı Devleti arasında meydana gelen savaş. Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın oğlu Kavalalı ibrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusu Hafız Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu imha etmiştir.

          Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını istemeyen Birleşik Krallık ile Avusturya imparatorluğu müdahale ederek Osmanlı Devleti'ni kurtarmıştır. iki ülke donanmalarını yollayarak Mısır ile Suriye arasındaki deniz yolunu kesmiş ve nihayetinde ibrahim Paşa Şubat 1841'de Mısır'a dönmek zorunda kalmıştır. Bu muharebede Hafız Osman Paşa'nın yanında Prusya krallığından gönderilmiş Helmuth von Moltke ve kurmayları yer almıştır.Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#31
Ekim 16, 2009, 09:40:45 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:05:20 ÖÖ by MiM
Sultan Abdülmecid (1839-1861)1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi (1 Temmuz)
1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı (3 Kasım)
1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (3 Mayıs) (14 Temmuz 1851'de bu kanun, Kanun-u Cedid olarak tadilatla yeniden yürürlüğe girer)
1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
1840 Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
1840 Posta Nezareti'nin kurulması
1841 Lübnan olayları
1841 ingiltere'nin yardımıyla Mısır meselesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması (24 Mayıs)
1841 Londra Boğazlar Antlaşması (13 Temmuz)
1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
1843 Hereke Fabrikası'nın kurulması
1843 Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
1844 Tashih-i sikke (1 Şubat)
1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
1845 izmir'de su kuvvetiyle çalışan kâğıt fabrikasının kurulması
1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de Muallimhane-i Nüvvab medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti (Ocak)
1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması (13 Mart)
1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (10 Nisan)
1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
1846 Rus Ticaret Muahedesi
1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması (16 Şubat)
1846 Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebbüs
1847 Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
1847 Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
1847 istanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
1848 Avrupa'da liberal ihtilaller: Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
1848 istanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
16 Mart 1848 istanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa izzet'in istanbul'da vefatı
1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1850 ilk faizsiz kaimenin çıkarılması
1850 Muallim Naci'nin doğumu
12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1851 Londra Sergisi
1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; istanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
1853 istanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
1854 ilk dış istikraz: Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
1854 ihtisab teşkilatının lağvı
12 Mart 1854 Rusya'ya karşı ingiltere ve Fransa ile ittifak
1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
1855 Paris Sergisi
16 Ağustos 1855 istanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
9 Eylül 1855 Osmanlı imparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
1856 Islahat Fermanı
1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
1856-1866 izmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
15 Şubat 1856 istanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
22 Mayıs 1856 istanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
1857 Cidde olayları ve ingiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
1857-1862 Beyrut Şam şosesinin yapımı
17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
1860 ilk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#32
Ekim 16, 2009, 09:44:40 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:04:53 ÖÖ by MiM
Sultan Abdülaziz (1861-1876)


1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
1861 Cemiyet-i ilmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
1861-1866 Rusçuk Varna demiryolu hattının yapımı
9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
29 Nisan 1861 Fransız ve ingilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
1863 istanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i islamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; ilk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
1864 iyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) ingiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
1865 istanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan imparatorluğu
1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
1867 Mısır Valisi ismail Paşa'nın "hıdiv" olması
1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
1867-1876 izmir Rıhtımı'nın inşası
22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
1868 istanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
1868 Yunan postasının kapatılması
1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
8 Nisan 1869 ikinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
13 Ekim 1869 imparatoriçe Eugénié'nin istanbul'a gelişi
1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikâye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "ilm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve ikinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
22 Ocak 1871 idare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; istanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; ilk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
1874 Kara gümrüklerinin lağvı
1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı imparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
1875 Osmanlı maliyesinin iflasını açılaması
1875 Bosna-Hersek isyanları
1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir idadisi'nin açılması
1876 Bulgar isyanları
1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#33
Ekim 16, 2009, 09:48:04 ÖS Last Edit: Mayıs 14, 2010, 07:54:55 ÖÖ by MiM
Sultan V.Murad (1876-1876) (Üç Ay tahtta kalmıştır)1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#34
Ekim 16, 2009, 09:49:05 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:04:09 ÖÖ by MiM
Sultan II.Abdülhamid (1876-1909)1876 V. Murad'ın hal'i (3 ay tahtta kalmıştır) ve II.Abdülhamid'in cülusu
1876 Meşrutiyet'in ilanı
1876 istanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
1876 istikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in intibahı'nın neşri; izmir ve Manastır'da yatılı idadiler açılması
23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
19 Mart 1877 ilk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
1878 Ermeni meselesinin zuhuru
1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 Kıbrıs'ın ingiltere tarafından ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880 Vergi reformu
1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
1880 ilk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
13 Mart 1880 istanbul'da bir kız idadisinin açılması
Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I ilmiye'nin kurulması
1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
1881 Mısır'ın ingilizler tarafından işgali
1881 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin istanbul'da vefatı
5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
1888 Haydarpaşa-izmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1888 Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
1889 ittihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (ittihat ve Terakki) kurulması
1889 idadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 Kadıköy Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
1892 Haydarpaşa-izmit demiryolu hattının işletmeye açılması
1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
1893-1896 istanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; immaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; ilk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
1894 Sasun'da Ermeni olayları
1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
1895 istanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın istanbul şubesine saldırmaları
1896 Girit isyanının alevlenmesi
1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
1899 Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
1899 Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
1900 Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
1900 istanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
1900 Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
1901 Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
1901 Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 Hicaz demiryolu hattının yapımı
1902 Yemen isyanlarının tekrar başlaması
1902 Makedonya'da Bulgar ihtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
1902 Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
1902 Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
1903 Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
1903 Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
1904 Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
1905 Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
1905 Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
1906 Akabe olayları ve Akabe krizi
1908 Osmanlı Eczacı ittihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i ilmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
1908 II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
1908 Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
1908 Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
1908 II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
1909 Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
1909 Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
1909 Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
1909-1910 Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
1909 31 Mart Olayı (13 Nisan)
1909 Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, istanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#35
Ekim 16, 2009, 09:58:04 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:03:42 ÖÖ by MiM
Sultan V.Mehmed (Reşad) (1909-1918)


1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)
1909 Meclisin açılması (17 Aralık)
1910 Arnavutlar'ın ayaklanmaları
1910 Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
1911 Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
1911 italya'nın Trablusgarp ve BinGâzi'ye saldırması ve işgali
1911 Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
1911-1912 Osmanlı italyan Savaşı
1912 Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
1912 -1913 Balkan devletlerinin Osmanlı-italyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
1912 Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
1912 II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
1912 italyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
1912 Gâzi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti: Büyük Kabine (22 Temmuz)
1912 Trablus ve BinGâzi'nin italya'ya terki: Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın italya elinde kalması (15 Ekim)
1912 Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
1912 Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
1913 Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
1913 I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
1913 Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
1913 II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
1913 Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
1913 Osmanlı-Bulgar barışı : istanbul Antlaşması (29 Eylül)
1913 Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
1914 Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
1914 Islah-ı Medaris Nizamnamesi
1914 Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
1914 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
1914 Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
1914 Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
1914 Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
1914 Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
1914 Almanya'nın Fransa'ya, ingiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı: I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
1914 Alman savaş gemileri Goben ve Breslav'ın (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)

         

Yavuz (Goben) Zırhlısı                                                                   Midilli (Breslav) Zırhlısı

1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
1914 islah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
1914 Almanya'ya ait Goben ve Breslav zırhlılarının Türk bayrağı çekilerek, Rus limanlarını bombalaması (29 Ekim)
1914 Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım Aralık)
1914 Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
1914 ingiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
1914 Osmanlı Devleti'nin itilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
1914 Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
1914 Mısır'ın ingiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
1915 Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
1915 Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
1915 Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
1915 Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak 18 Mart)
1915 Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
1916 Hicaz ve Mekke'nin kaybı
1916 Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; ilk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917 Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
1917 Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü1917 Rusya'da Bolşevik ihtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
1917 Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
1917 Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı (25 Mart)
1918 Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gâzi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
1918 Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)

Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

MiM

#36
Ekim 16, 2009, 10:03:05 ÖS Last Edit: Aralık 05, 2010, 12:03:06 ÖÖ by MiM
Sultan VI.Mehmed (Vahdeddin) (1918-1922)1918 Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmed Vahdeddin'in tahta çıkması
1918 Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
1918 Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed izzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
1918 Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
1918 Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
1918 Ahmed izzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
1918 itilaf Devletleri'nin istanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
1919 Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve itilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
1919 Yunanlılar'ın izmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
1919 Mustafa Kemal Paşa'nın istanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
1919 Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
1919 Sivas Kongresi (4 Eylül)
1919 Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
1919 Amasya Protokolü (22 Ekim)
1919 Misak-ı Milli: Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
1920 Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
1920 itilaf işgal kuvvetlerinin istanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
1920 Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
1920 Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
1920 istanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
1920 Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
1921 Londra Konferansı: Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak 12 Şubat)
1921 II. inönü Savaşı (31 Mart)
1921 Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
1921 Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
1922 izmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
1922 Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
1922 Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)


Osmanlı imparatorluğu Arması


Osmanlı imparatorluğu HaritasıBana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

memnune

ALLAH (c.c) rağzi olsun muhteşem bir tarihi döküman fırsat buldukça okuyacağim inşallah

MiM


ALLAH (c.c) rağzi olsun muhteşem bir tarihi döküman fırsat buldukça okuyacağim inşALLAH


eyvallah değerli kardeşim, teşekkür ediyorum, ilgi ve alakanıza...
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!

sırr-ı nihan

Çok yararlı bir kaynak oldu.. Allah razı olsun hocam.

MiM


Çok yararlı bir kaynak oldu.. Allah razı olsun hocam.


ah be güzel hasanım, seni buralarda görmek ne büyük saadet!
yorgunluk hala bitmedi mi yoksam hasanım?
eski dostlar bi başka yav,
özlüyor insan!
Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!