July 20, 2019, 02:44:00 AM

News:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)


:::.....ALLAH'ým.....:::

Started by ...Tefekkür..., October 01, 2009, 11:51:45 AM

previous topic - next topic

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Go Down

...Tefekkür...

Allah’ým!
Ey alemlerin Rabbi!
Ey sevgiyi sevgiyle yaratan!
Ey seven, sevdiren ve sevindiren!
Ey rahmetin sonsuz kaynaðý!
Ey merhametlilerin en merhametlisi!
Ey gönüllerin mutlak hakimi!

Ey zâtýný hamd ile azîz olduðum!
Ey zâtýný hamdden âciz olduðum!
Ben, layýkýyla övemem Seni!
Sen, övdüðün gibisin kendini!
Seni, layýkýyla ancak Sen tanýrsýn!
Seni, layýkýyla ancak Sen översin!
Hamd’im Sana mahsustur, senâm Sanadýr!
Umudum, korkum ve sevdam Sanadýr
Özümü Sana çevirdim, Sana tutundum!
Elimi Sana açtým, gönlümü Sana sundum!

Beni kovmaz diye kapýna geldim
Affý boldur diye affýna geldim
Tuttum günahýmdan yüzüme perde
Kulluk edemedim, lütfuna geldim!

Allah’ým!
Kanadý kýrýk bir kuþ gibiyim.
Uçsam uçamýyor, göçsem göçemiyorum.
Yarým býrakýlmýþ bir düþ gibiyim.
Yardan da serden de geçemiyorum.
Menzile erememe korkusu sardý benliðimi
Kolum kanadým kýrýk, gönlüm bin pare!
Ey kalpleri evirip çeviren, ey gönüller sahibi!
Yaralarý saran, daðýlaný toplayan Sensin!
Varlýðým Senin varlýðýnýn þahidi
Varlýðým Senin rahmetinin þahidi!

Allah’ým!
Ey Vedud olan!
Hem seven, hem de sevilmeyi dileyensin.
Ey varlýðý sevgi olan, ey sevginin sonsuz kaynaðý!
Biz var ettiðini severiz, Sen sevince var edersin.
O sonsuz hazinenden bizim için de bir sevgi var et!
O sonsuz sevgi selinin içine bizi de kat; sev bizi!
Sen seversen sevdirirsin; sevdir bizi!
Sevdiðini cennetinle sevindirirsin; sevindir bizi!

Allah’ým!
Varsýn, bütün kainat varlýðýnýn aynasý.
Birsin, bütün mevcudat birliðinin þahidi.
Ýnanmýþýz her ne ki tek, o Yaratan’dýr
Biliriz ki her ne ki çift, o yaratýlandýr.
Her þey Sana muhtaç, hiçbir þeye muhtaç deðilsin Sen.
Ehad’sin, Vahid’sin, Samed’sin Sen!

Allah’ým!
Maddedeki her atomun tesbih ettiði Sensin.
Nefes alan her canlýnýn zikrettiði Sensin
Akýl emanet ettiðin her varlýðýn aklettiði Sen
Duyan ve duyuran her duyunun hissettiði Sensin.
Kadr ü kýymet bilenlerin þükrettiði Sen
Varlýðý nimet bilenlerin hamd ettiði Sensin!

Allah’ým!
Yalnýz Senden yardým diler yalnýz Sana kulluk ederiz.
Seni sýðýnak, barýnak, tutamak bilir Ya Allah deriz.
Þeytandan Sana sýðýnýr e’uzü billah deriz
Her iþe Seninle baþlar bismillah deriz.
Nimet verdiðinde gönülden þükrederiz.
Versen de alsan da elhamdülillah deriz
Hayran kaldýðýmýzda maþallah,
Piþman olduðumuzda estaðfirullah deriz.
Sevindiðimizde Allahüekber,
Üzüldüðümüzde inna lillah deriz.
Canýmýz sýkýldýðýnda fe-sübhanallah,
Ýlendiðimizde katelehumullah deriz
Zafer kazandýðýmýzda nasrun minallah,
Rýzýk kazandýðýmýzda er-rýzku ala’llah deriz
Bir iþi arzu ettiðimizde inþallah
Bir iþi baþardýðýmýzda bi-izni’llah deriz
Güçlük karþýsýnda la-havle ve la-kuvvete illa billah
Söz verdiðimizde vallah ve billah deriz.

Allah’ým!
Ben kulum, Sen Allah’sýn.
Ben isteyenim, Sen verensin
Ben susayaným, Sen su verensin
Ben muhtacým, Sen ihtiyaç giderensin
Ben kendine yetmeyen, Sen her þeye yetensin
Ben beni bilmeyen, Sen beni benden iyi bilensin.
Ben bende olmayan, Sen þahdamarýmdan yakýn olansýn.
Kul kulca ister, Sen Allah’ça verirsin
Halim arzuhalimdir, duruþum duam
Sensizken neyim var, Senleyken ne gam?

Allah’ým!
Ýmaný olanýn imkaný tükenmez
Ýmandan ve Kur’an’dan ayýrma!
Kur’an’dan mahrum kalana ýþýk eriþmez
Kitaba uyanlardan kýl, kitabýna uyduranlardan kýlma!
Kur’an’ý bizden razý, bizi Kur’an’dan razý kýl!
Hesap gününde Kur’an’ý þahit kýl, þekvacý kýlma!
Kur’an’ý bize aç, bize Kur’an’ý aç
Susuz yüreklere vahyi ellerimizle saç!
Ýnsanlýk zaman çölünde bu suya muhtaç Ya Rabbi!

Allah’ým!
Sorunlarýmýzýn elinde imanýmýzý kar gibi eritme!
Ýmanýmýzýn elinde sorunlarýmýzý kar gibi erit.
Bizi dünyalýklarýmýzýn altýnda at etme.
Dünyalýklarýmýzý altýmýzda Burak et!
Sahip olduklarýmýzýn bize sahip olmasýna izin verme!
Aklýmýzý ak, aþkýmýzý ak, yüzümüzü ak eyle!
Ýmtihan potasýnda bizi cevher et, cüruf etme!
Bize götüreceðimiz yükü yüklet!
Götüremeyeceklerimi yükletme!
Kahrýndan lütfuna sýðýnýrýz Allah’ým!
Celalinden cemaline sýðýnýrýz Allah’ým!
Senden Sana sýðýnýrýz Allah’ým!
Yalnýz Sana sýðýnýrýz Allah’ým!

Allah’ým!
Beni Allah’la aldatanlardan etme!
Allah’la aldatanlara aldananlardan etme
Þeytanýn eylemlerimizi süslemesine izin verme!
Þeytanýn süslediði emellerimize izin verme!
Bana Hz Adem’in tevbesini, Hz Nuh’un direncini ver.
Hz Ýbrahim’in imanýný, Hz Ýsmail’in teslimiyetini ver.
Hz Yakup’un dirayetini, Hz Yusuf’un iffetini ver
Hz Musa’nýn celadetini, Hz Harun’un sadakatini ver.
Hz Davud’un sadasýný, Hz Süleyman’ýn gayretini ver.
Hz Eyyub’un sabrýný, Hz Lokman’ýn hikmetini ver.
Hz Zekeriyya’nýn hizmetini, Hz Yahya’nýn þahadetini ver.
Hz Meryem’in adanmýþlýðýný, Hz Ýsa’nýn safiyetini ver.
Ve Hz Muhammed’in muhabbetini ver Ya Rab!

Allah’ým!
Bana eþyanýn hakikatini göster.
Bana hakikate itaat, batýla isyan liyakati lütfet.
Dininin derdini derdim kýl, özel dertlerimi satýn al.
Öyle aziz dertlere mübtela kýl ki, dermana bakmayayým.
Bana, tadýna doyum olmayan kerim acýlar yaþat
Ýrademi inayetsiz, bilgimi hikmetsiz býrakma Allah’ým!
Ýmanýmý gayretsiz, sadakatimi mesnetsiz býrakma Allah’ým!
Mizacýmý fýtratsýz, ahlakýmý nezaketsiz býrakma Allah’ým!
Hayatýmý muhabbetsiz, ahretimi cennetsiz býrakma Allah’ým!
Ýmanýmý aklýmýn elinde esir etme!
Aklýmý hissiyatýmýn elinde rezil etme!
Hissiyatýmý þehvetimin elinde zelil etme!

Allah’ým!
Aðlamayan gözden, sýzlamayan özden, kýzarmayan yüzden Sana sýðýnýrým.
Þirkten, küfürden, müþrikten,
Cahilden, gafilden, kafirden Sana sýðýnýrým.
Harama dayalý servetten,
Hak edilmemiþ þöhretten Sana sýðýnýrým.
Korkaklýktan, pýsýrýklýktan, kýskançlýktan Sana sýðýnýrým.
Hasetten, fesattan, kesattan, nifaktan,
Fýsktan, fücurdan Sana sýðýnýrým.
Ýftiradan, ihanetten, cimrilikten, kincilikten
Sana sýðýnýrým.

Allah’ým!
Bir lahza dahi bana býrakma beni!
Sen bana yetersin, yetmem ben bana
Bilmediðimi bildir, görmediðimi göster!
Sen bildirmezsen bilemem, göremem göstermezsen.
Gönlüme huzur, gözlerime nur, dizime derman ver!
Sen “Ol!” deyince olur, olmaz “Ol!” demezsen.
Canana can, cana canan, kalbe ferman ver!
Al iþte ellerim, uzattým Sana
Ne olur, ne olur býrakma beni bana!
Sen bana yetersin, yetmem ben bana
Allah’ým, ellerimi býrakma!

Allah’ým
Býrakma bizi..
Tut elimizi!..
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Go Up