Temmuz 19, 2019, 04:34:12 S
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

toprak olamak istiyorum ALLAH.ým

Balatan DAMRAM, Eyll 15, 2009, 11:45:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Gül bitirmek için toprak olmalý, insan yetiþtirmek için yine toprak olmalý; cennete ehil olmak için yine toprak olmalý.

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!..

Ýnsanlar beni gördükleri zaman topraktan gelip yine topraða gideceklerini hatýrlasýnlar.., Her gidiþin Sana olduðunu bilsinler....

Güller bitsin üzerimde ve yükselsinler göðe doðru. Bülbüller, varlýðýma þükrederek þakýsýnlar seher vakitleri, güllerin koynundan güne merhaba derken... Sevgi için...

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!..

Bir aðaç kollarýný sana doðru açsýn benden, dua ederken kollarým olsun...

Sonbaharda sarý yapraklar süzülerek düþsün üzerime; benimle toprak olmak için, benimle ben olmak için..

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!...

Kýþýn kar örtsün üzerimi, yalnýz kalayým kendimle...

Sonra içime ilham ettiðin kardelenlerle sana doðru yöneleyim... (Ki duruþum da sana doðrudur. Kardelenlerim baharý müjdelesin insanlara... Umut için...)

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!...

Baharda.., bülbülsüz gül olur mu hiç; bülbül için, bahar gelir mi yaðmursuz; yaðmur için, yaðmur yaðar mý duasýz; dua için ve hiçbir þey olmaz rýzansýz: Rýzan için...

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!...

Bir söðüt fidaný dursun ilkin üzerimde... Sonra söðüt fidanýnýn duasý bir küçük aðaççýk... Ve birgün söðüdümün gölgesinde dinlensin dünya...Ve bir millet uyansýn: utangaç, baþý yerde, gönlü fezanýn derinliklerinde bir söðüdün!.. Gölgesinde senin davan için... Davan ki, davamdýr...

Toprak olmak istiyorum Allah'ým!..

Yanýmda Kevserler aksýn þýrýl þýrýl!.Ben de Kevser selinde coþmuþ ve sana doðru yönelmiþ bir avuç toprak... Cennetinde...


kurtlarvadisi

Yukar git