Gönderen Konu: Þeytan  (Okunma sayısı 3695 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM

  • Ziyaretçi
Þeytan
« : Haziran 28, 2009, 12:39:55 ÖÖ »
Þeytan
Hz. Adem'e secde emri geldiğinde şeytanın davranışı nasıl olmuştur ? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Cenab-ı Hak, Hz. Adem’i yarattığında meleklerin ona secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde ettiği halde iblis secdeden kaçındı. Bundan sonra da kıyamete kadar şeytanlığını devam ettirmek için Allah’tan izin istedi. isteği kabul edilince de insanları hak yoldan çıkarmaya devam etti.... 
--------------------------------------------------------------------------------

Kur’an’a göre iblis’in isyanı nasıl olmuştur?
Hani Rabbin meleklere demişti ki: ‘Ben kupkuru bir çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan bir insan yaratacağım. Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!’ Demişti. Bunun üzerine meleklerin hepsi de hemen secde ettiler. Fakat iblis hariç! O, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı. (Bakara, 2:34) 
--------------------------------------------------------------------------------

Kuran’da içki, kumar ve falcılığın, şeytanın işlerinden olduğu ifade edilir. Bunların şeytanla ne ilgisi vardır?
Resülullah (s.a.v.)’in huzuruna sarhoş olarak gelen bir kişiye sahabenin çıkışıp azarlamalarına karşılık Resülullah farklı bir tutumla; “Kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın”(4) buyurmuş, böylece onu dinden, imandan soğutup islam’dan ve müslümanlardan nefret ettirmenin de şeytani bir davranış olduğunu ihtar etmiştir... 
--------------------------------------------------------------------------------

Secde yalnız Allah’a yapılacağına göre, Meleklerin Hz. Adem’e secdesini nasıl değerlendirmeliyiz? Yaratılış yönünden şeytanla melekler arasında nasıl bir münasebet vardır?
Meleklerin Hz. Adem’e secde etmeleri gaybi bir mesele olduğu halde hadisenin seyri ve şekli hakkında tefsirlerimizde bazı izahlar bulunmaktadır. Ebu’s-Suud’un izahlarına göre, iblis meleklerle birlikte yaşıyordu, onlar gibi ibadet ediyordu. Secde emri gelince iblis meleklerden ayrıldı.ikinci bir görüşe göre, meleklerin bir cinsi vardır ki, doğup büyürler, bunlara cin denir. iblis de işte bunlardandı. Başka bir görüşe göre, secde emri bütün cinlereydi. Fakat Cenab-ı Hak melekleri zikretmekle cinlere de hitap etmiş olmaktadır. Böylece sadece melekler değil, bütün ruhani varlıklar secde ile emredilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan ve şerler niçin yaratıldı?
Hemen ifade edelim ki, şerrin yaratılması şer değildir; şerri işlemek şerdir. Çünkü Allah bir şeyi şer olsun diye yaratmıyor. Hayır olsun diye yaratıyor. Allahın hayır olarak yarattığı şeyleri de bizler hakkımızda şerre çeviririz. Mesela, Þeytan ateşten yatılmıştır ve bu konuda en güzel örnek de ateştir. Ateşin yaratılması şer değildir, ancak ona dokunmak şerdir. insan ateşi muhafaza altına alırsa ondan faydalanır; aksi halde zarar görür. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan niçin yaratılmıştır?
Bu sorunun iki yönü var. Birisi şeytanın yaratılış gayesi, diğeri ise yaratılış hikmeti. Önce gaye üzerinde kısaca duralım. Bilindiği gibi şeytan cin türünden bir varlıktır. “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım” ayetine göre cinlerin yaratılış gayesi de, insanlarda olduğu gibi, Allaha inanmak, ona ibadet ve onu tanıma yolunda terakki etmektir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan nedir ve insana hangi yollarla yanaşır?
Þeytanlar, hayra hiçbir kabiliyeti olmayan, sırf şer işleyen ruhani bir varlık türüdür. “Dumansız ve harareti çok şiddetli bir ateşten yaratılmışlardır. iblisin asıl adı, Azazil idi. Cenabı Hakkın Hz. Âdeme (as.) secde etme emrinden yüz çevirmesi ve bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesinden sonra, “iblis” ve “şeytan” isimlerini aldı. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan yaratılmasaydı, hepimiz cennette mi olurduk?
Bu konunun izahında, Cenabı Hakkın, Hz. Âdemi yaratmazdan önce meleklerle olan konuşmasına dikkat edelim. Bakara Suresinde şöyle anlatılmaktadır: “Hani, rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, Bizler hamdinle sana tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun? dediler. Allah da onlara, sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi.” 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan insana zorla yaptırım gücüne sahip midir?
Bu durum, insanın sorumluluğu açısından son derece önemlidir. Eğer şeytan, böyle bir güce sahip olsaydı, o zaman insanlar "Ya Rabbi, sen bize şeytanı musallat ettin. O da bizim irademizi elimizden aldı. Bize bu günahları zorla yaptırdı. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan neden insanlara düşmandır?
Kur-an'ın ifadesiyle, "Þeytan, sizin için bir düşmandır. Siz de onu düşman edininiz. Þüphesiz o, kendine uyanları Cehennem ashabından olmaya çağırır." 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan nedir, kimlere gelir ve neler telkin eder?
Þeytan gizli, kötü bir kuvvet, kötü bir ruh anlamına gelmektedir. Þeytan ismi, bilhassa görülmeyen ruhlar ve kötü kuvvetlere isim olmuştur ve şeytan denilince bu cinsin babası olan ilk fert, yani iblis akla gelir. iblis cin cinsindendir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytanın yaratılışı ve mahiyeti hakkında bilgi verir misianiz?
Kur’an-ı Kerim, Hz. Ademin topraktan yaratıldığını, sonra ona ruh verilerek canlı bir insan haline getirildiğini açıkça anlatır. Aynı şekilde Þeytanın da cinlerden olduğu konusunu vurgular.

 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytanın karakteristik özellikleri nelerdir?
Þeytanın insana düşman olduğu, onu kandırmak ve yanlış işler yaptırmak için yemin ettiği ve neticede kendisiyle beraber cehenneme pek çok insanı da götüreceği bilinen bir husustur. insanı kandırmak için neler yapabileceği, onları nerelerden yakalayıp vurabileceği de Kuranda bildirilmiştir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan neden kaybetti?
bir müminin, işlediği günahı kabul etmesi; yaptığı hata ve günahlardan ötürü pişmanlık duyması; nefsini hesaba çekip onu kınaması, sık sık tevbe-istiğfar etmesi ve rahmet-i ilahiden hiçbir zaman ümit kesmemesi gerekmektedir. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytanın yemesi ve içmesi ne anlama geliyor?
Ayet ve hadislerde şeytanın da yiyip içtiğinden bahsediliyor. Ateşten yaratılmış olan ve gözle görünmeyen bu varlıkların yeyip içmeleri elbette topraktan yaratılın insanın yene ve içmesinden farklıdır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytandan Allah’a sığınmak nasıl olmalıdır?
Þeytan görünmeyen ve nereden geleceği bilinmeyen bir düşman olduğundan, onun desise ve vesveselerinden Allah’a sığınmak, bizim gibi aciz kullar için oldukça önemli bir husustur. insan için şeytanın kendisinden kurtuluş yoktur. Kurtulmak demek imtihan sırrının kalkması demektir ki, bu da yaratılış hikmetimize zıt bir durumdur. Bundan dolayı şeytan hayatı boyunca ona musallat olur, vesvese vermeye çalışır. 
--------------------------------------------------------------------------------

Bu kadar insanı yoldan çıkardığına göre şeytan çok mu güçlü?
Þeytanın kendi başına bir gücü yoktur. Vesvese ve desîseleri de zayıftır. Fakat yaptığı işler, tahribat, yıkıp bozmak nev'inden olduğu için, cüz'î bir vesvese ve desîse ile büyük neticeler meydana getirmekte; büyük zararlara sebeb olmaktadır. Bu yüzden müslümanlar her zaman şeytanın şerrinden Allah'a sığınırlar. 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytan nedir, özellikleri nelerdir ve niçin yaratılmıştır?
Þeytanı tanıyor muyuz? Yaratılış ve ilahî irade, Temiz ve Habis Ruhlar, Þeytanın Yaratılış Hikmeti, Adüvv-ü Mübin, Gizli Düşman, insanın Zaafları, Pusudaki Avcı, Hz. Âdem ve Þeytan, Ateş ve Toprak, Þeytana izin Verilmesi, Þeytan Hz. Âdem ve Hz. Havva’yı nasıl aldattı? Þeytan meleklerden miydi? Þeytan cennete ve Hz. Nuh’un gemisine nasıl girdi? Mübareze Kanunu ve Zıtların Mücadelesi, Þeytan bir şer ilahı mı? Þeytan ve Yokluk Âlemleri, Þeytanın Yemesi ve içmesi, Nefis Þeytan ilişkisi, Herkese Bir Þeytan, Kalpteki Þeytanî Merkez, Þeytan nerelerde gezer? Ramazan Ayında Þeytan, Damarlarda Dolaşan Þeytan, Þeytanın Taarruzu, Hizbuşşeytan - Hizbullah, Þeytanın Dostları, Þeytanın Askerleri, insî ve Cinnî Þeytanlar, Mahşerde Þeytan, Cehennemde Þeytan, Þeytana Uyanların Pişmanlığı, Þeytan ve Büyük Günahlar, Büyük Günahlarla Alakalı Þeytanî Bir Vesvese, Büyük günah işlemek insanı kâfir yapar mı? Þeytan zorla bir şey yaptırabilir mi? 
--------------------------------------------------------------------------------

"Kör Þeytan" demenin sakıncası var mıdır?
"Kör Þeytan" demenin bir sakıncası var mıdır? Konuyla ilgili Peygamber Efendimiz (a.s.m.)'den herhangi bir rivayet gelmiş midir?

 
--------------------------------------------------------------------------------

Þeytanın tuzakları nelerdir?
Þeytanın icraatları, Þeytan günahları güzel gösterir, Þeytan boş kuruntularla oyalar, Þeytan demagoji yapar, Þeytan abes işlerle meşgul eder, Þeytan fıtrata müdahale etmek ister, Þeytan, batıl mabutlara taptırır, Þeytan namazda vesvese verdirir, Þeytan esnetir, Þeytan secde ettirmemeye çalışır, Þeytan yanlış zaviyeden baktırır, Þeytan, “tarafsızlık” perdesi altında insanları dalalete sevk eder, Þeytan taklide sevkeder, Þeytan yaldızlı sözler söyler, Þeytan değer ölçülerini alt üst eder, Þeytan insanların arasını açar, Þeytan korkutur, Þeytan, insana kusurunu itiraf ettirmez, Þeytan yüzüstü bırakır, Þeytan içki ve kumara teşvik eder, Þeytan unutturur, Þeytan hedefine adım adım gider, Þeytan peygamberlerle de uğraşır, Þeytan âlimleri de aldatır, Þeytan bazı doğrulardan yola çıkıp yanlış sonuçlara vardırır, Þeytan uçuruma sürükler, Þeytan ayetleri safsatası, Küfrü hayal etmek küfür müdür? Þeytan dört yönden yaklaşır, Þeytan insanın imanını çalmaya çalışır, Þeytan, ateşe sevk eder   
GoogleTagged


 

Related Topics

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
956 Gösterim
Son İleti Nisan 25, 2008, 10:55:03 ÖÖ
Gönderen: DAMRAM
EY ÞEYTAN !

Başlatan DAMRAM ŞiiR KÖŞESi

3 Yanıt
1472 Gösterim
Son İleti Mayıs 16, 2008, 10:36:58 ÖS
Gönderen: KARTAL
Þeytan Taþlamak

Başlatan oski Hac

0 Yanıt
2431 Gösterim
Son İleti Haziran 01, 2008, 10:14:03 ÖÖ
Gönderen: oski
0 Yanıt
688 Gösterim
Son İleti Temmuz 20, 2009, 09:45:25 ÖS
Gönderen: tetri bici
Bermuda Þeytan Üçgeni

Başlatan CandanSoft INC Serbest Kürsü

0 Yanıt
981 Gösterim
Son İleti Temmuz 21, 2009, 09:44:34 ÖS
Gönderen: CandanSoft INC

Powered by SMF 2.0.9 | SMF 006011, Simple Machines LLC
TinyPortal 005-2012 | Theme Lamartine by Smfdesign | istanbul Basim Merkezi | Haber | Dizi izle | Çimstone Fiyatları | Full Film izle
Bu sayfa 0.925 saniyede 30 sorgu ile oluşturulmuştur