Temmuz 18, 2019, 02:57:48 S
Haberler:

Ýþte onlar, Rableri tarafýndan gösterilmiþ doðru yol üzeredirler ve onlar kurtuluþa erenlerdir. (Lokman -5)

Allah'ý (c.c) Yakinen Tanýmak.....

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 19, 2009, 02:12:54

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Sözüne, kelâmýna güveneceðimiz, itimat edeceðimiz yüce varlýðý iyi anlamak, iyi tanýmak lâzým. Yüce Rabbimizi yanlýþ veya noksan bilirsek, her þeyimizde eksiklik ve noksanlýk baþ gösterir. Tüm peygamberler, yüce yaratýcý Hz. Allah'ý toplumlara tanýtma, anlatma mücadelesi vermiþlerdir.
Peki bu yüce varlýðý nasýl biliriz, nasýl tanýrýz?
Hiçte zor deðil. Çünkü O bilinmez, tanýnmaz bir varlýk deðildir ki. Bir insan, kendisine þah damarýndan yakýn olan Allah'ý bilemez, tanýmaz ise, bu. insan peþinen kendisini bilemiyen, tanýyamýyan bir hâle düþmüþ demektir.
Yüce Allah'ý bilmenin, O'na inanmanýn ve O'nu tanýmanýn yolu üçtür. Bu üç ana noktayý hem daðdaki çoban ve hem de bir devletin baþý durumunda olan adam anlar.
Kur'an-ý Kerim'in nazil olduðu dönemde yaþayan ve Kitabýmýza ilk olarak muhatap olan insanlar, Allah'ý bir mefhum, bir ýstýlah olarak biliyorlardý. Bunun ötesinde bir bilgileri yoktu. Sadece zihinlerinde bir Allah mefhumu mevcuttu. Özellikleri nelerdir? Ne yapar, ne iþ görür? Faaliyet alaný neresidir? Niçin karýþýr? Hususiyetleri, nitelikleri nelerdir?
Ýþte bu sorular hep zihinlerine takýlýyordu.
Allah (c.c) kendisini insanlara bildirmek, tanýtmak için Allah mefhumunu izah etmeye baþladý. Bu izah etme þekli sistematik bir yapý olarak eserlere zamanla yerleþmiþ oldu:
Rabb olarak Allah,
Ýlah olarak Allah ve
Ýsim ve sýfat olarak Allah. Allah'ýmýz kendisini insanlara üç yönden anlatýyordu.

RABB OLARAK ALLAH (c.c):
Allah, bu kâinatý tek baþýna yaratmýþtýr. Yarattýðý her þeyin tek sahibi de O'dur. Diriltir, yaþatýr ve öldürür. Sadece hükmeden O'dur.
Özet olarak söyleyecek olursak:
Rabb olarak Allah (c.c):
1) Benzeri olmayandýr,
2) Yaratma ve emretme sahibidir,
3) Terbiye eder, idare eder ve yönetir.
4) Rýzýk verir, her þeye ve herkese hükmeder.
Dört maddede özetlediðimiz bu özellikleri kendisinde toplayan varlýk ancak Allah'týr. Öyle ise biz müslümanlar rahatlýkla diyebiliriz ki:
- Bizim Allah'ýmýz, ayný zamanda bizim Rabbimizdir de.
- Veya Rabbimiz, bizim Allah'ýmýzdýr.
Allah'ýmýzýn Rabblýk vasfiný, müþrikler bile kabul etmiþlerdir. Yani o dönemin Ebu Cehil'i Allah'ýn Rabbhk yönüne itiraz etmemiþtir. Mesela: Zuhruf suresinin 87. ayeti, onlarý yaratan kimdir? diye sorulsa, hemen, Allah'týr, diye cevap verdiklerini anlatýr.
Peki arzý, semayý, güneþi kim yarattý? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 61)
Semadan yaðmuru kim indirir? Cevap: Allah (c.c) (Ankebut: 63)
Ýþi düzene koyup, kim yönetiyor? Cevap: Allah (c.c) (Yunus suresi: 31)
Görülüyor ki ayetlerin suallerini cevaplandýran insanlar müþrik insanlardýr. Ve cevaplan hep "Allah" olmuþtur. Yani Allah'ý rabb olarak kabul etmiþlerdir.
Ama iþ bununla bitmiyor ki. Allah (c.c), Rabbdýr, Rabb olmaya da; ayný zamanda ilâhtýr da.

ÝLAH OLARAK ALLAH (c.c):
Ýþte insanlarýn çoðunun kâfir olduðu, dinden çýktýðý ve Allah'a þirk koþtuðu husus buradadýr. Yani Allah'ýn ilâh olarak kabul edilmemesinde. Eðer insan, kalple veya sözle veya amelle Allah'ýn ilâhlýðýný kabul etmezse bu adam müþriktir.
Allah'ý ilâh olarak da kabul etmiþ olanlar, Yüce Allah'a kalp ve azalar ile ve kendisinin belirlediði ibadet þekilleriyle ibadet etmek mecburiyetindedirler.
Allah'ý ilâh olarak kabul edenler, zahiri ve batini tüm ibadetlerini sadece Allah için yaparlar. Hiç bir ibadeti Allah'tan baþkasý için yapmazlar.
Þimdi özet olarak þu gerçeði görmemiz lâzým. Bir insan inandýðý Allah'ý, Rabb kabul ettiði gibi, ilâh da kabul etmesi gerekir. Öyle ise ilah olarak Rabbimizin hususiyetleri nelerdir?
1) Tüm ihtiyaçlarý giderir,
2) Çalýþanlarýn karþýlýðýný O verir,
3) Ýnsana sükunet yani; huzur verir,
4) Ancak kendisine ibadet ve dua edilir,
5) Koruyucu olarak ancak O vardýr.
6) Tanzim edilen ve teþbih edilen sadece O dur.
Yukarýda altý madde olarak özetlediðimiz hususiyetler, Allah'ýmýzý Ýlâh olarak anlatan özelliklerdir. Bu özellikleri kim kabul etmez ise bilsin ki o insan Allah'a ortak koþmaktadýr.
Biri dese ki, ben Allah'ýn Rabblýk yönünü kabul ediyorum, amma, ilâhlýk yönü beni baðlamaz. Ýþte bu adam müþriktir.
Veya "Ben Allah'ýn ilâhlýk yönünü kabul ettim ama, Rabblýk yönü bana göre deðil" o da müþriktir.
Þimdi diyebiliriz: Bizim Allah'ýmýz, ayný zamanda bizim Ýlâhýmýzdýr.
Allah'ýmýz, hem Rabbimiz ve hem de ilahýmýzdýr.
Günümüzdeki ateistleri, inkarcýlarý, hatta lâik zihniyeti hangi tarafa yerleþtirmek lâzýmdýr, onu siz çözün.
Allah'ýmýz Rabb ve ilâh olarak kendisini iþte böyle bildiriyor. Acaba iþ burada bitiyor mu? Hayýr. Üçüncü bir husus kaldý. O husus da bilinmeli ki, insan tam olarak Allah'a inanmýþ olsun. Ýnanmýþ olsun ki O'nun kelamýný sözlerini, vahyini baþ tacý yapsýn.


ÝSÝM VE SIFAT OLARAK ALLAH (c.c):
Allah'ýn (c.c) kendisine has bir takým isim ve sýfatlan vardýr. Kendisine layýk olan isim ve sýfatlan ve kendisine layýk olmayan isim ve sýfatlan bir bir saymýþtýr. Müslüman insana düþen vazife eksiltmeden ve fazlalaþtýrmadan bu güzel isim ve sýfatlan kabul etmektir.
Tüm varlýklar, Allah'ýmýzýn isim ve sýfatlarýnýn tecellisidir. Mesela, Allahýmýz konuþur. Onun konuþmasý kelâm sýfatýdýr. Kullarýn konuþmasýna benzemez. Allah'ýmýzýn konuþtuðunun belgesi, Kur'an-ý Kerimdir. Kur'an Allah kelâmýdýr.
Aynen bunun gibi, tüm varlýk O'nun zatinin deðil, isim ve sýfatlarýnýn tecellisidir. Dað, taþ, toprak, çiçek, yaðmur, ýrmak, göl, bulut, þimþek, ot, ekin, su, el, ayak, baþ, göz, uzuvlar. Evet bütün bunlar Rabbimiz ve Ýlâhýmýz olan Allah'ýn isimlerinin tecellisidir.
Bütün varlýklar Rabbimize tam bir itaatla ibadet etmektedir. Hayvan kuþ, bitki, canlý ve cansýz varlýklarýn hepsi için ibadet etmek mecburdur. Ancak insan hariçtir. Hiç bir varlýk fýtratý dýþýna çýkýp Allah'a isyan etmezken, Ýnsan bu güce sahip olarak yaratýlmýþtýr, ve imtihan halindedir.
Ýþte Rabbimizi yakinen tanýmanýn üç yolu. Rububiyette, Uluhiyette, isim ve sýfatlarda Allah'ý bilmek ve O'na, Onun kabul edeceði, þekilde inanmak.
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git