Temmuz 19, 2019, 04:15:04 S
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

güneþ çarpmalarýnda peygamber tedavisi

Balatan bir garip hafýz, Kasm 08, 2008, 02:30:24

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

bir garip hafýz

Yaz mevsimi geldiðinde sýcaklar en üst seviyeye çýkar. Güneþin sýcaklýðýnýn yanýnda deniz, göl, nehir ve sulak yer ve çevrelerinde rutubet oluþur. Öyle ki, rutubet harareti güneþin yakýcýlýðýndan daha tehlikeli bir hâl alýr. Ýnsanlarýn vücut ýsýsý 41 dereceyi aþabilir. Bu sýcaklýk bilhassa beyin hücreleri üzerinde tahribat yapar. Güneþ çarpmasý olarak tanýmlanan bu durum hemen tedavi edilmelidir; aksi hâlde mâruz kalýnan durum ölüm ile neticelenebilir.

Tehlike arzeden güneþ çarpmalarýnýn öncesinde felâketler þu belirtilerle geliyorum haberi verir:

* Aþýrý yorgunluk.

* Bitkinlik.

* Baþaðrýsý,

* Baþ dönmesi.

* Bulantý

* Ter boþalmasý.

* Sendeleyip düþmek.

* Þuur bulanýklýðý... vesaire gibi belirtiler ortaya çýkar.

Bu belirtiler nemli mekânlarda 40 derecede kendini gösterir. Vücut ýsýsýný düþürecek özel metodlar uygulanmazsa neticede bu belirtiler hýzla ortaya çýkar ve hastayý ölüme sürükler.

Böyle durumlarda (güneþ çarpmasý hâllerinde) Peygamber(s.a.v.) Efendimiz"in tavsiyeleri vardýr. Birinci derecede bu tavsiyeleri hemen uygulamak saðlýðýn yerine gelmesi açýsýndan zaruridir. Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki:

* "Vücuda ateþ basmasý (humma ateþi) cehennem ateþi gibidir. Onu soðuk su ile söndürünüz. (Buhari-Müslim)

* "Sýcaklar bastýðý zaman vücuttan kan aldýrmakla sýcaðýn vereceði zararý gidermeye çalýþýn. Zira aþýrý sýcaktan dolayý sizden birinin kaný hücuma geçerek onu öldürmesin..." (Týbbý Nebevi. E. Nuaym. Hakim. Ramuz, 1. Ukul)

Görülüyor ki, Efendimiz (s.a.v.) güneþ çarpmalarýna dýþarýdan müdahale soðuk su ve kan aldýrmakla (hacamatla) gerçekleþmesine dikkat çekmektedir.

Güneþ çarpmalarýnda kan basýncý artar; böylece beyin kanamalarý, beyin ödemi gibi ciddi durumlar ortaya çýkar. Bir de atar damarýn basýncý yükselirse bu defa, kalbe dönen kan miktarý artar, kalbin erken dönemde yetmezliðine, dolayýsýyla da da toplar damar basýncýnda yükselmeye sebep olur ve toplar damar basýncý normalin iki katýna kadar çýkabilir. Ýþte kan aldýrmanýn, toplar damar basýncýndaki yükselmeyi önleme açýsýndan oldukça yararlý bir koruyucu hekimlik iþi olduðunu göstermektedir. Damarlardaki kan basýncýný önlemek için kan miktarýný azaltmak kalbin yükünü hafifletecektir. (Týbb-ý Nebevi)

Buraya gelmiþken þu noktayý da hatýrlatmakta fayda vardýr:

Beyin kanamalarýný önlemek için de yüksek tansiyonlu kiþilerden kan almak lâzýmdýr. Çünkü yüksek tansiyonlu hastalarýn burunlarýnýn kanamasý, beyin kanamasýný önlemek için sigorta vazifesini yapýyorsa, kan aldýrmak da ayrý bir sübab yöntemidir.

Güneþ çarpmasý hâlinde Týbbý Nebeviye, Peygamber (s.a.v.) Efendimiz"in tavsiyelerine uyanlar önemli risklerden kurtulmuþ olurlar.


liprade

Kullanma kýlavuzumuzu vitrinlere koyarsak güneþ de çarpar vantilatör de... :)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

samimi


Yukar git