Temmuz 18, 2019, 02:58:31 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Yüz Okuma Sanatý FÝZYONOMÝ

Balatan senarist081, Kasm 03, 2008, 04:59:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

senarist081

Kasm 03, 2008, 04:59:27 S Last Edit: Nisan 06, 2010, 04:17:47 S by M@lcolm_x
Gözler yalan söylemezmiþ; ama yüz okuma sanatýna bakýlýrsa yüzünüzde gözler haricinde yalan söylemeyen onlarca bölge ve çizgi var. Dudaklarýnýzýn sakladýðýný kaþ biçiminiz, göz þekliniz ya da alnýnýz ele verebiliyor. Aðzýnýz kalbinizin tertemiz olduðunu söylese de kulaklarýnýz veya çene yapýnýz onu yalancý çýkarabiliyor. Gerçek kimliðimizin kendini görünür kýldýðý, zihinsel/ruhsal varlýðýmýzýn fiziksel bir niteliðe kavuþtuðu yüzümüz duygularýmýzýn ve saðlýk durumumuzun kendisini aþikar ettiði ilk yer. Yani yüzümüz okunmayý bekleyen bir kitap gibi...
Yüzünüzün þekli, bakýþlarýnýzýn derinliði, dudaklarýnýzýn rengi; duygusallýk düzeyiniz, yalana meyletme ihtimaliniz, problemleri çözme yollarýnýz, ne kadar paragöz olduðunuz, hýrslarýnýz, tutkularýnýz ve iletiþim becerileriniz gibi pek çok karakter özelliðine dair ipuçlarý veriyor.
Antik Çin’de ve Antik Yunan’da kullanýlmaya baþlanan ve günümüzde de  popülerliðini sürdüren yüz okuma sanatýyla yüz çizgileriniz, kulaklarýnýz, çeneniz, dudaklarýnýz  sizin hakkýnýzda pek çok doðruyu gün yüzüne çýkarýyor. Doðu kültüründe ‘ilm-i sima’ diye bilinen, bugün ‘fizyonomi’ olarak adlandýrýlan yüz okuma sanatý günümüzde iþ dünyasýnda, emniyet kuvvetlerinde, istihbaratta, psikolojide ve iletiþim alanýnda kiþileri tanýma ve karakterleri analiz etme iþinde kullanýlýyor.
Ancak yüz okuma sanatý, azalarýn belirli özelliklerine kabataslak bakarak kiþinin karakter yapýsýnýn çözüleceði ve çeþitli saptamalar yapýlabileceði anlamýna gelmiyor. Bu alanda eðitim gören fizyonomi uzmanlarý yüzün her bir bölgesini teker teker inceleyip analiz etmek yanýnda, organlarýn bütünsel duruþunu da deðerlendirme kapsamýna alýyorlar. Ayný zamanda bir yüz okuyucusu olmak için coðrafi ve iklim koþullarýnýn, kalýtýmýn, geliþimin yüz þekli ve organlarý üzerinde oynadýðý rolü de hesaba katmak gerekiyor. Yani yüz okuma sanatý, kýsýtlý kurallarla hemen sonuç alýnan basit bir yöntem olmanýn ötesinde, içinde pek çok deðiþkeni barýndýran zorlu bir uygulama alaný.
Fizyonomiyi bir tür fal veya tahmin aracý olarak görmek de hatalý. Geçen yüzyýlda yapýlan istatistiksel verilere göre yüz okuyarak yapýlan karakter tahlillerinde %93 oranýnda doðruluk saptanmýþ. Yýllarca süren deneylerin ortak sonuçlarý ve istatistiksel veriler ýþýðýnda en son halini almýþ bu alan. Ayný zamanda unutulmamasý gereken bir nokta var. Fizyonomi uzmanlarýna bakýlýrsa fizyonomi, çevrenizdeki insanlarýn sizin gerçek karakterinizi belirleyebilecekleri ve davranýþlarýnýzý kestirebilecekleri anlamýna gelmiyor. Bu alan diðerlerinin sizi nasýl gördüðünü, yani dýþ dünyada nasýl algýlandýðýnýzý anlamanýza imkan veriyor sadece. Karþýnýzdakinin birkaç yüz çizgisine bakarak onun bir düzenbaz olduðuna karar vermek ya da size düþmanca hisler beslediðine kanaat getirmek gibi peþin hükümlerden de olabildiðince kaçýnmak gerekiyor. Aksi takdirde yanlýþ deðerlendirmeler neticesinde çevrenizdekileri daha iyi tanýmak yerine onlarý birer birer kaybetme tehlikesi yaþayabilirsiniz. 

Yüz Okumanýn Tarihçesi

Antik çaðlardan beri binlerce yýldýr bilgeler yüz özelliklemizin kaderimizi veya karakterimizi belirleyip belirlemediðini merak ettiler. Bu anlamda bir insanýn yüz özelikleriyle yaþam çizgisi arasýnda bir korelasyon olup olmadýðýný anlayabilmek için yapýlan çeþitli çalýþmalarý bir araya getirdiler. Aristo, Antik Yunan’da fizyonomi üzerine bir kitap yazdý ve yüz, beden ve sesin fiziksel özelliklerini inceledi. Homer ve Hipokrat pratik felsefenin antik bir yöntemi olarak yüz okuma hakkýnda yazýlar yazdýlar. Ortaçað’da fizyonomi astrolojiyle birleþtirildi ve ilahi sanatlarýn bir parçasý haline geldi. Doðu kültüründe de kendine yer bulan yüz okuma, Erzurumlu Ýbrahim Hakký’nýn, 1756 yýlýnda yazdýðý Marifetname’sinde de karþýmýza çýkmaktadýr. 18. ve 19. yüzyýllarda Avrupa’da potansiyel suçlularý bulabilmek için krimolojiye ait bir çalýþma alaný olarak kullanýlan fizyonomi, 20. yy’a gelindiðinde halk arasýnda yaygýn olan bir batýl inanç olarak görülmeye baþlandý. Bugünse psikanalizde, istihbaratta, yönetimde ve iletiþm alanýnda etkili bir kaynak olarak kullanýlýyor. 


YÜZ OKUMA ALFABESÝ

Yüzün hangi bölümünün büyüklüðü, küçüklüðü ve biçimi neye iþaret eder, öðrenmek isteyenler için ayrýntýlý bir kaynak sunuyoruz size. Ýþte karþýnýzdakinin sizi nasýl algý-ladýðýný için anlamak için yüz okuma alfabesi.

ALIN
Geniþ: Entelektüel, hayal gücü kuvvetli
Normal: Dengeli, yetenekli
Açýk: Sosyal, paylaþýmcý, eli açýk
Dar: Çok dikkatli, dakik, rakamlarla arasý iyi
Dörtgen: Ýyi kalpli, alçak gönüllü, asil
Dik: Baðýmsýz
Yuvarlak: Hýnçlý, çabuk sinirlenen
Aþýrý enli: Kibirli, övünmeyi seven
Bombeli: Ýnisiyatif sahibi, uyumlu
Çökük: Zorluklara karþý direnci olmayan, ürkek
Aþýrý küçük: Cimri, çabuk sinirlenen
Kýrýþýksýz ve düz: Kibarlýða yatkýn, dýþ görünüþe önem veren, süslü

KAÞLAR

Kalkýk: Dinamik, hýrslý, kolay sinirlenen
Düz: Rahatýna düþkün, iyimser, dünyayla barýþýk
Geniþ: Ufku geniþ, güvensiz, hassas
Uzun: Güçlü, dirençli
Aþaðýya doðru inen: Ters, hoþgörüsüz, kendisinden baþka hiçbir fikri kabullenmeyen
Kýsa: Sakin karakterli, duygusal, aktif
Ýnce: Esnek, baþarýlý, kolay pes eden
Çalý gibi: Güçlü yaradýlýþlý, baþarýlý
Kalýn ve siyah: Dürüst, alçak gönüllü
Burnun üzerinde birleþen: Çabuk sinirlenen, cimri, dengesiz, maceracý
Kalýn, aþaðý doðru kavisli: Hayal gücü kuvvetli
Gözlere yakýn, hilal þekilli: Ters, baþýna buyruk
Kavisli ve yüksek: Hayat aþkýyla, enerjiyle dolu
Aþaðý doðru: Centilmen, sahiplenici, ciddi iliþkiler yaþayanGÖZLER

Çukur: Ciddi, gizemli, zaman zaman gaddar, sezgileriyle hareket eden
Burna yakýn: Konsantrasyonu kuvvetli, titiz, kararlý
Büyük: Açýk, kibar, sözüne güvenilir, tembel
Küçük: Odaklanmýþ, özel, cesareti ve iradesi zayýf
Ne büyük ne küçük: Asil karakterli
Patlak: Hevesli ve meraklý
Parlak: Ýhtiraslý
Dýþ uçlarý aþaðý doðru: Empati yeteneðine sahip, problemleri öngörebilen; bu nedenle de hayal kýrýklýðýna uðramayan, merhametli

Göz rengi:
Koyu kahve veya koyu mavi: Güvenilir, ciddi
Koyu gri: Cimri
Gri: Sadýk
Yeþil: Ýsabetli karar veren, kinci ve son derece kýskanç
Kahverengi: Diðerlerini düþünen, uysal ve uyumlu, zaman zaman sadakatsiz ve iþler istedikleri gibi gitmeyince de çabuk sinirlenen
Kestane rengine yakýn: Dengeli
Kurþuni mavi: Þair ruhlu, romantik, pratik iþlerde baþarýsýz, hayalci ve dalgýn
Siyah-kahverengi-yeþil: Enerjik.
Siyah: Ýhtiraslý, ateþli, coþkulu, kurnaz
Mavi: Hassas, çevresi tarafýndan çok sevilen, çevrenin sevgisine ve takdirine bel baðlayan, üstlendiði vazifelere pek düþkün olmayan

Göz Kapaklarý
Görülebilen göz kapaklarý: Verdiði sözü tutan, iliþkilerde samimiyete ve sadakate önem veren, karþýsýndaki kiþilere karþý da ayný beklenti içinde olan
Az görülebilen göz kapaklarý: Ýliþkilerde baðlýlýða da baðýmsýzlýða da eþit derecede önem veren, dengeyi saðlamayý bilen
Görünmeyen gözkapaklarý: Çok iyi odaklanabilen, kiþisel özgürlük alanýna çok önem veren ve buna saygý gösterilmesini isteyen Aþýrý büyük gözkapaklarý: Ciddiyetsiz, düþünmeden hareket eden
Alt göz kapaklarý sarkýk: Alkole meyilli

BURUN

Dar: Kontrolcü
Geniþ: Kendine güveni tam, iyi bir lider
Dolgun: Güçlü, inatçý, cömert ve sabýrsýz
Küçük ve kýsa: Kibirli, cimri, kötü kalpli
Dýþa doðru: Lider ruhlu, idare etmeyi seven ve temsilci ruhlu
Düz ve kalkýk: Þehvetli, ihtiraslý
Kambur: Barýþçý, cömert, eli açýk
Ýçe doðru: Yardýmlaþmayý seven, giriþken
Sivri: Çabuk sinirlenen, meraklý
Uzun, aðza kadar uzanmýþ: Cesur, kahraman, akýllý, adil
Geniþ ve düz: Sosyal ama kararsýz
Burun deliklerinin duvarlarý kalýn: Ýyi kalpli
Burun deliklerinin duvarlarý ince: Hýrçýn
Burun delikleri geniþ: Sinirli
Dairevi burun delikleri: Alçakgönüllü
Burnun alýnla birleþtiði yer çökük: Þehvetli

DUDAKLAR

Geniþ ve düþük: Cömert
Kýsa ve kalkýk: Gururlu
Büyük: Cesur, savaþçý ruhlu
Ensiz, büyük: Hilekar, yalancý
Aþýrý büyük alt dudak: Tembel
Ýnce, ensiz: Þan ve þöhret tutkunu
Kalýn ve kalkýk: Aðzý kalabalýk
Birbirine çok yakýn ve sýkýþmýþ: Ýtici mizaçlý, geçimsiz
Kalýn, sarkýk: Zevke ve eðlenceye düþkün
Ýnce ve düþük: Öz konuþan
Üst dudak ve damak önde: Huysuz ve kavgacý

ÇENE

Geniþ: Otoriter, dediðim dedik
Aþýrý enli, dörtgen: Acýmasýz, enerji dolu, kaba
Aþýrý yuvarlak: Enerji dolu
Dar: Yumuþak baþlý
Ýkiye ayrýlmýþ: Kararsýz
Ýleriye doðru çýkýk: Ýnatçý, hoþgörüsüz
Gamzeli: Ýnatçý
Keskin uçlu: Çabuk sinirlenen
Yukarý doðru eðik: Zevkine düþkün
Küçük: Kararsýz, tereddütlü

YÜZ ÞEKLÝ

Enli, etli ve yuvarlak: Ýyi kalpli
Aþýrý uzun: Kibirli, kendini beðenmiþ
Çökük: Kötü ahlaklý
Düz þekilli: Ters, baþýna buyruk ve bazen zalim
Kemikli ve kare: Tedbirli, zaman zaman acýmasýz, sert, baskýn karakterli
Þiþman: Maddiyatçý, eðlenceyi seven ve rahatýna düþkün
Uzun ve oval: Aptal, kendini beðenmiþ
Aþýrý küçük: Bayaðý
Keskin hatlý: Alçak hislere yatkýn
Küçük: Cesaretsiz ve iradesiz
Balon þekilli: Ýyi kalpli, alçak gönüllü
Uzun, dikdörtgen: Asil
Kemikli: Çalýþmayý seven, ürkek
Üçgen: Az duyarlý
Zayýf: Ýhtiyatlý, derin düþünceli
Seyrek sakallý: Dengeli

BAÞ

Büyük: Hassas
Uzun, sivri çene ve sivri kafa: Yalancý, yaltaklýk etmeye yatkýn
Küçük: Duyarsýz, hoyrat, incitici
Yukarý doðru ensiz: Piþkin ve yýrtýk

SAÇ RENGÝ
Sarý: Cesur
Bal rengi: Soðuk
Kýzýl: Kurnaz
Siyah: KorkakDivan Edebiyatý’nda Yüz Okuma Sanatý ve Kýyafetnameler

Dýþ görünüþü, göz, saç rengini inceleyerek insanlarýn huylarýna dair çýkarýmlar yapan bilim Osmanlý’da “Ýlmü-I kýyafet’ül beþer” ve “Ýlmü’l feraset” adýyla anýlýr. Öte yandan, dýþ görünüþün iç dünyayý yansýtacaðý fikri, Divan edebiyatýnda “kýyafetname” denilen metinlerin hazýrlanmasýna yol açmýþtýr. XV. yüzyýlda yaþayan Akþemsettin’in küçük oðlu Hamdullah Hamdi’nin Kýyafetname’si bu eserlerin en bilinenidir. XVIII. yüzyýl ozaný Ýbrahim Hakký’nýn Marifetname’si ise oldukça meþhur baþka bir kýyafetnamedir.
Kýyafetnameler, kumral, siyah saçlarý, siyah gözleri över. Bu özelliklere sahip kiþilere akýllýlýk, sabýr, zekâ gibi nitelikler yakýþtýrýr. Küçük baþý akýl azlýðýna, büyük baþý zekiliðe, uzun dili budalalýða iþaret gösterir. Parmaklar, diþler, burun, dil, dudaklar, týrnaklar, kulaklar, benler, saçlar, hatta tüyler, renk, þekil, kalýnlýk ve incelik bakýmýndan anlamlandýrýlýr. Kýyafetnamelere göre güzellik öðesi sayýlacak pek çok özellik ise sakýncalar taþýr. Ýri dalgalý saç inatçýlýk, kývýrcýk olan saç da koyun gibi bir baðlýlýða iþarettir. Ucu kalkýk burun hayalcilik ve gurur göstergesidir.
Kýyafetnamelerin söylediðine göre benler bile büyüklükleri, bulunduklarý yere göre birçok karakter özelliðine ipucu olurlar. Mesela sað þakaktaki et beni, kararsýzlýðý; alnýn sað yanýndaki ben, güçlü bir belleði ve hýzlý kavrayýþý, uzun ömrü; alnýn solundaki ben, dengeliliði; iki kaþ arasýnda saðda ben, aþka düþkünlüðü, hoþsohbetliliði, iyi bir geleceði; iki kaþ arasýnda solda ben, mantýkla iþ görmeyi, duygululuðu; göz kapaðýndaki ben, hassas bir mizacý; gözün alt kapaðýndaki ben, meraklý ve kuruntulu bir yaradýlýþý gösterir.

Bevadih

Erzurumlu Ýbrahim Hakký’nýn  yazdýðý Marifetnamede okumuþtum...Gerçeðe çok yakýndý..özelliklerine  baktýðým kiþiler..

eyvallah sunum için...

Yukar git