HaYaT => Saðlýk => Týbb-i Nebevi => Konuyu balatan: senarist081 - Eyll 20, 2008, 01:19:57

Balk: Hadislerde Saðlýk
Gnderen: senarist081 - Eyll 20, 2008, 01:19:57
  Sýhhatli olmak en büyük nimetlerdendir. Çünkü, dünyayý kazanmak da, ahireti kazanmak da sýhhatle mümkündür. Peygamberimiz A.S. da saðlýk hakkýnda þöyle buyurmuþtur:

“ Sizlerden her kim vücutça saðlýklý, nefsinden, malýndan korkusuz ve huzurlu, günlük yiyeceði de yanýnda olarak sabahlarsa, sanki dünyanýn bütün nimetleri kendisinde toplanmýþ gibi olur.” (Tirmizi zühd Hadis 2346)


Yine bir baþka hadislerinde;

“Saðlýklý mümin, hastalýklý müminden daha iyi, daha üstün ve ALLAH'a daha sevimlidir” buyurmuþlardýr (Ýbni Mâce zühd Hadis 4168) .

Bir baþka hadislerinde de;

“Ey insanlar! Þüphesiz ki dünyada insanlara, imân ve saðlýktan daha kýymetli bir þey verilmemiþtir. Böyle olunca, yüce ALLAH'tan bunlarý isteyiniz” buyurdu (Müsned 1/8)

Ýslâmiyet, saðlýk noktasýnda koruyucu hekimliði ön plâna çýkarýr. Bir baþka ifâde ile, hastalýklarýn sebeplerini nazara verir ve bunlara riayet edilmesini ýsrarla ister. Bu hususta özellikle az yeme tavsiye edilmektedir.

Nitekim bir hadislerinde Peygamber A. S.

“ Ýnsanoðlu midesinden daha zararlý bir kap doldurmamýþtýr. Ýnsanoðluna belini doðrultacak birkaç lokma kâfidir. Mutlaka yemesi gerekirse, midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, üçte birini de nefes alýp vermeye (havaya) býrakmalýdýr” buyurmuþtur (Tirmizi zühd Hadis 2380)

Çok yeme, pek çok hastalýðýn sebebi olarak gösterilmiþtir:

“Bir çok hastalýðýn gerçek sebebi çok yemedir” (C. Saðýr 1/36)

Yine bir baþka hadislerinde ayný konuya iþaret etmiþtir:

“ALLAH'a en sevgili olanýnýz; az yiyenleriniz, vücut bakýmýndan da hafif olanlarýnýzdýr”

(Kenzü'l Ummal 3/7084)

Saðlýðýn muhafazasý için her türlü tehlikelerden uzak durulmasý istenir.

Nitekim Peygamber A.S.

“ Her kim korkuluksuz bir damda yatýp uyur da, geceleyin damdan düþüp ölürse sorumluluðu kendisine aittir. Her kim de fýrtýnalý bir zamanda deniz yolculuðuna çýkar, fýrtýnaya yakalanýp ölürse, bunun da sorumluluðu kendisine aittir” buyurmuþtur. (Müsned 5/79, 271).

Yine Peygamber A.S. kirli ve pis þeylerden sakýndýrmýþtýr:

“Her kim elinde et kokusu (bulaþýðý) olduðu halde, yýkamadan yatýp uyur, bu sebeple de kendisine bir þey isabet ederse, ancak kendisini suçlasýn” (Ebu Davud etime Hadis 3852)

Cenab-ý Hak, dünyada imtihanýn gereði , pek çok hikmetlerine binaen, insanlarýn da sünnetulah'a riayet etmemesinin bir sonucu olarak, insanlara bir takým hastalýklar vermektedir. Bununla beraber, bütün hastalýklarýn da tedâvi çarelerini halk etmiþtir.

Ýsrâ Suresi'nin 82. âyetinde Cenab-ý Hak,

“Biz Kur'an-ý müminler için bir þifa ve rahmet olarak indirdik” buyurmaktadýr.

Yunus Suresi'nin 57. âyetinde ise,

“Ey insanlar! (Ýþte bu Kur'an) size Rabbinizden bir öðüt, gönüllerde olan dertlere bir þifa, müminler için doðru yolu gösteren bir hidayet ve rahmet olarak gelmiþtir.” ifadesi yer alýr.

Peygamber saa. da;

“Ýki þeyde þifa vardýr: Kur'an okumakta ve bal þerbeti içmekte” buyurmaktadýr. (Hakim týp 4/200) .

Peygamberimiz saa. her hastalýðýn tedâvisinin mümkün olduðunu beyan etmiþtir:

“Yüce ALLAH, þifasýný vermediði hiçbir hastalýk yaratmamýþtýr” (Buhari, týp Hadis 7/12) .

Bir baþka hadislerinde de þöyle buyurmuþlardýr:

“Ey ALLAH'ýn kullarý tedavi olunuz! Çünkü yüce ALLAH, ölüm ve ihtiyarlýktan baþka þifasýný vermediði hiçbir hastalýk yaratmamýþtýr” (Ýbni Mâce, týp Hadis 3436)

Bitkilerle tedâvi, tedâvi sýrasýnda ilâç kullanmadan gýda maddeleri ya da benzerleri ile yapýlan tedâvidir. Her hangi bir hastalýk gýda maddeleri ve perhizle tedâvi edilebilirse, ilâç kullanmasý tavsiye edilmez. Gýda maddeleri ile tedâvide genel kâide; hastalýðýn tedâvisi sýrasýnda faydalý gýdalarý alýp, zararlý olanlarýný terk ederek perhiz etmektir.

Cenab-ý Hak Kur'an-ý Kerim'de gýdalarýn temiz ve helâl olmasýna iþaret etmektedir:

“ALLAH'ýn sizlere rýzk olarak verdiði þeylerden helâl ve temiz olarak yiyiniz! Eðer gerçekten ALLAH'a ibadet ediyorsanýz, Onun vermiþ olduðu nimetlere teþekkür ediniz” (Nahl 114)


Peygamberimiz A.S. bir baþka hadislerinde de, bitkilerle tedâvinin yüce ALLAH tarafýndan öðretildiðini açýklamak üzere þöyle buyurmuþtur:

“Süleyman Aleyhisselâm her ne zaman namazgâhta namaz kýlsa, ansýzýn önünde bir bitki görür ve o bitkiye: 'Ýsmin nedir?' diye sorardý. Bitki de: 'Ýsmim þudur' diye adýný söylerdi. Süleyman Aleyhisselâm: 'Niçin yaratýldýn, ne iþe yararsýn?' diye tekrar sorardý. O bitki de:'Þunun için yaratýldým' derdi. Eðer bir hastalýða ilâç olarak yaratýlmýþ ise, yazýp not ederdi. Eðer yer yüzüne dikilmek için yaratýlmýþ ise, topraða dikerdi”

(Abdüllatif Baðdâdî, Týbb-ý Nebevî s. 58; Süyûti, Týbb-ý Nebevî vr. 7a, 50b) .

Süleyman Aleyhisselâm'ýn ilâhî vahye dayalý olarak bu þekilde tespit ettiði bitkilerin, “Bitkiler Kitabý”nda yer aldýðý, ayrýca, pek çok ilacýn ve hastalýðýn bu kitaba dahil edildiði belirtilir (A. Baðdâdî s.58,188) .

Ýnsanýn ruh ve beden saðlýðý üzerindeki çalýþmalar bir bakýma insanlýk tarihi kadar eskidir.

Yeme ve içme hususunda Ýslâm dinin koyduðu prensibin baþýnda az yemek gelir.

Ýçilecek þeylerin de bir nefeste içilmemesini öðütler. Nitekim Peygamber A.S. her hangi bir þey içtiði zaman üç nefeste içer ve þöyle derdi:

“Bu þekilde içmek daha kandýrýcý, saðlýk için daha faydalýdýr”
(Müslim eþribe Hadis 123;Ebu Davut eþribe Hadis 3729; Tirmizî eþribe Hadis188)

Yine Peygamber sav.

“ Devenin içtiði gibi suyu bir nefeste içmeyiniz. Bardaðý her defasýnda aðýzdan uzak tutarak iki veya üç nefeste içiniz. Ýçerken besmele çekiniz, içtikten sonra da 'Elhamdülillah' deyiniz” buyurmuþtur (Tirmizî eþribe Hadis 1885)

Bir hadislerinde de:

“Sizden biriniz su içtiði zaman yavaþ yavaþ içsin, bir nefeste içmesin. Zira, suyu bir nefeste içmek karaciðer iltihabý (ve nefes týkanýklýðý) meydana getirir” buyurmuþtur (Adürrezzak 10/428 Hadis 19594).

Bir baþka hadislerinde de ayakta su içmenin zararýna iþaret etmiþtir:

“Eðer ayakta su içen kimse, midesine verdiði zararý bilseydi, içtiði suyu þüphesiz ki geri kusardý” (Abdürrezzak 10/427 hadis 19588).

Yine ayný konu ile alakalý olarak.

“Sizden biriniz ayakta su içmesin. Her kim unutur da içerse, kusmaya çalýþsýn” buyurmuþtur (Müslim eþribe Hadis 116) 


alýntý


Balk: Ynt: Hadislerde Saðlýk
Gnderen: samimi - Eyll 21, 2008, 01:56:30 S
Allah razi olsun...