HaYaT => SaĂ°lĂ˝k => TĂ˝bb-i Nebevi => Konuyu baţlatan: bir garip hafĂ˝z - Eylül 11, 2008, 11:52:01 ÖS

Baţlýk: tĂ˝bb-i nebevi nedir..???
Gönderen: bir garip hafĂ˝z - Eylül 11, 2008, 11:52:01 ÖS
Peygamberimiz 'in TĂ˝bbi Ă–Ă°ĂĽtleri  

    TĂ˝bbĂ˝ Nebevi Arapça iki kelimeden meydana gelmiĂľtir tĂ˝bb ” iyileĂľtirme, saĂ°altma,tedavi”(TĂ˝bb kelimesinin kökenlerinin tĂ˝p ilmi ile ĂĽnlĂĽ MĂ˝sĂ˝r uygarlýðýna ait “Teb” Ăľehrinden kaynaklandýðýda ileri sĂĽrĂĽlmektedir)nebi ise” peygamber, elçi” anlamlarĂ˝na gelmektedir “TĂ˝bbĂ˝ Nebevi” ise peygamberimizin bizzat kendisinin uyguladýðý ve ĂĽmmetine tavsiye ettiĂ°i tĂ˝bbi uygulama ve tavsiyelerdir. Ă–zellikle Hz. Muhammed’in(s.a.v)rahatsĂ˝zlanan insanlar için Allah’ dan gelen ilhamla ve de toplumsal tecrĂĽbelere dayanarak yaptýðý tedaviler tĂ˝bbĂ˝ nebevi (peygamber tĂ˝bbĂ˝) olarak bilinir ve hadis kitaplarĂ˝nda önemli bir yer tutar.


Týbbý Nebevi yasamýn tüm safhalarýný; sadece tek bir bireyin fiziksel ve ruhsal saðlýðýný deðil,sosyal bir varlýk olan insanýn toplum içindeki davranýþlarýný,aile içindeki sorumluluklarýný, kendine ve yakýn akrabalarýna karsý sorumluluklarýný,yiyip içmesinden,uyumasý ,düþünmesi,giyinmesi,evlenmesi, cinsel yasamý,is hayatý,hastalýklarý ve bu hastalýklara tedavi yaklaþýmlarýna kadar hemen her þeyi ilgi ve etki alaný içine alýr.
Peygamberimiz (s.a.v.) hem kendisi hastalandĂ˝kça hem de çevresindekilerin saĂ°lĂ˝klarĂ˝ bozulunca çeĂľitli tedavi yollarĂ˝ ve ilaç olarak kullanĂ˝lan nesnelerden bahsetmiĂľ, bunlarĂ˝ tavsiye etmiĂľtir. BazĂ˝ araĂľtĂ˝rmacĂ˝lar bunlarĂ˝n tamamĂ˝nĂ˝n veya çoĂ°unun vahiyle bildirildiĂ°ini, isabetli olduĂ°unu, yanlýþ veya yetersiz olma ihtimalinin bulunmadýðýnĂ˝, bu mânada bir “Peygamber tĂ˝bbĂ˝: TĂ˝bb-Ă˝ NebevĂ® ”
bulunduðunu savunmuþlar dýr.

Diðer bir kýsmý ise Peygamberimizin (s.a.v.) tavsiye ettiði tedavi þekillerinin ve ilaçlarýn (ilaç yerine kullanýlan nesnelerin) hemen tamamý, hem içinde yaþadýðý toplum tarafýndan hem de daha eski topluluklarca bilinmekte ve kullanýlmakta idi, ilaç ve tedavi þekilleri ile araçlarý dünya iþidir ve beþeri bilgi alanýna girer. Beþeri bilgi de zamana, mekana, þartlara baðlý olarak deðiþir ve geliþir. Peygamberimizin tavsiye ettiði tedavi araçlarýnýn çoðu beþeri bilgi ve tecrübeyle elde edilmiþtir. Onlarý asmak ve daha iyileriyle deðiþtirmek dine de, sünnete de aykýrý deðildir demektedir.


TĂ˝bb-i Nebevi aĂ°Ă˝rlĂ˝klĂ˝ olarak koruyucu hekimlik tarzĂ˝nda yani hastalanmadan hastalĂ˝klardan korunma yöntemleri ĂĽzerine yoĂ°unlaĂľmýþ bulunmaktadĂ˝r. Bu yöntemlerle çok kapsamlĂ˝ deĂ°erlendirmelere sahiptir. KapsamlĂ˝ deĂ°erlendirmeler içinde Kuran’da geçen tĂ˝pla ilgili ayetleri,tĂ˝pla ilgili hadisleri,tĂĽmden bir yasam felsefesini içinde barĂ˝ndĂ˝rmaya kadar hemen her Ăľeye kendine has yaklaþýmlarĂ˝ ile çaĂ°lar ötesinden muhteĂľemliĂ°ini gĂĽnĂĽmĂĽze taþýyabilmiĂľtir…