Bilim ve teknoloji => Merak merkezi => Bunlarý biliyor musunuz? => Konuyu balatan: Fussilet - Kasm 25, 2017, 06:55:43 S

Balk: Blue Origin hakkýnda bilinmesi gerekenler
Gnderen: Fussilet - Kasm 25, 2017, 06:55:43 S
(http://teknolojituru.com/wp-content/uploads/2015/11/Ekran_Resmi_2015-11-25_00_09_071.jpg)
Uzaya fýrlatýlan roket Blue Origin, test amaçlý misyonunu baþarýyla tamamladý. Böylelikle yakýn gelecekte insanlarýn uzaya çok daha düþük maliyetlerle...

Uzaya fýrlatýlan roket Blue Origin, test amaçlý misyonunu baþarýyla tamamladý. Böylelikle yakýn gelecekte insanlarýn uzaya çok daha düþük maliyetlerle çýkmasý yolunda önemli bir aþama geride býrakýlmýþ oldu. Konuya dair detaylar ve video, insanoðlu için baþdöndürücü geliþmelerin habercisi adeta...

(http://teknolojituru.com/wp-content/uploads/2015/11/Ekran_Resmi_2015-11-25_00_08_33.jpg)

Öncelikle þu soruya yanýt verelim; Blue Origin nedir? ünlü giriþimci ve dünyanýn en zengin isimlerinden Jeff Bezos'un projesi. Temelde uzaya doðru hareket eden bir roket, roketin baþlýðýnýn uzayda ayrýlmasý ve insanlarýn 4 dakika kadar dünyayý uzaydan izleyebilmesi fikrine dayanýyor. Ýþin çarpýcý yaný ise bunun için kullanýlan roket, yeryüzüne zarar görmeden inebiliyor. Yani adeta bir tür asansör vazifesi görüyor. Dolayýsýyla uzaya seyahat için söz konusu harcama inanýlmaz derecede azalýyor.[/size][/color][/font][/size][/color]
(http://teknolojituru.com/wp-content/uploads/2015/11/Ekran_Resmi_2015-11-25_00_09_07.jpg)

Uzaya çýkan kapsül içindeki insanlarla birlikte bir süre sonra gezegene doðru düþmeye baþlýyor. Bu aþamada paraþütler devreye giriyor ve güvenli bir iniþin saðlanmasý hedefleniyor. Elbette bunlarý okurken bile akýllara soru iþaretlerinin geldiðini biliyoruz. 'Ya paraþütler açýlmazsa' burada sanýyoruz ki en önemli soru. Çalýþmalarýn merkezinde güvenlik var ve bu yönde sonraki aþamalarda verimliliðin kusursuz seviyeye çýkarýlacaðý belirtiliyor.
Öte yandan Jeff Bezos'u tebrik eden isimlerden biri, uzaya seyahat konusunda yatýrýmlarý olan bir diðer isim Elon Musk oldu. SpaceX projesi ile benzer bir çalýþma içinde olan ünlü milyarder, Bezos'a Twitter üzerinden tebriklerini iletii.
Haberin devamýnda konuya iliþkin videoyu izlebilirsiniz. Ýyi seyirler.