My Community

hayat?n anlam?"?SLAM" => ?SLAM? KONULAR/SOHBET => Topic started by: ,,, on November 08, 2010, 01:36:19 PM

Title: Sandalyede Namaz”?n arkas?ndaki plan ne?
Post by: ,,, on November 08, 2010, 01:36:19 PM
Asla basite al?nmamas? icap eden mühim bir meseleyi üçüncü defad?r ele al?yoruz.
?bâdetlerini yerine getirmek için tamamen iyi niyetle tabure ve sandalyede namaz k?lanlar?n bilgisi olmasa da, bu memlekette câmilerin sandalyeyle dolmas? için ç?rp?nan art niyetli kimseler varolageldi.
Planlar? ?u: Cemaat sandalye ve tabureleri görmeye al???p tepki göstermez hale geldikten sonra, sandalye ve tabureleri de kald?r?p câmilere sabit koltuklar yerle?tirmek. O zaman hiç itiraz olmayacakt?r, çünkü sandalye yerine yumu?ak koltukta oturmak daha rahat...
Hasrettin Hoca’n?n, gaga ve bacaklar?n? kesti?i leyle?e, “?imdi bir ku?a benzedin” dedi?i gibi, bu kimseler de câmileri sandalyeyle doldurup, “?imdi kiliseye benzedin” diyecekleri günü bekliyorlar.
Hiç kimse, “Yok daha neler! O zaman câmilerin câmili?i mi kal?r? O zaman câmiler tamamen kilise gibi olmaz m?!” demesin.
Evet tabii ki olur. Olmaya olur da, olur demeye bile lüzum yok. Çünkü zaten oldu. Baz?lar? büyük paralar harcayarak bu plan? gerçekle?tirdiler bile. Hem de gençlere yönelik ve ba?kentin göbe?inde.
Milletin tepkisini ölçmek için, ad? câmi olan, ?imdiye kadar görülmemi? acâip bir ?ey yapt?lar. ?çine de -sandalyeyi b?rak?n- sabit koltuklar koydular. Bununla da yetinmeyip, ayn? çat? alt?nda kilise ve havra (sinagog) bölümü bile yapt?lar. Yani câmi, kilise ve havra ayn? çat? alt?nda...
De?erli okuyucular, bu ilk de?il ikinci. Birincisini hat?rlat?p tekrar buna döneyim. Birincisi, 2004’te câmi, kilise ve havra olarak, birbirlerine 3-5 metre mesafede yan yana Antalya Belek’de yap?lm??, aç?l???n? da Say?n Ba?bakan?m?z yapm??t?.
“Çok Dinli” bu ikincisini, YÖK’ün kurucusu ve ilk defa ba?örtüsü yasa??n? ba?latmak hizmetinin sahibi(!) olan büyük Müslüman dostu ?hsan Do?ramac?, 2008’de Ankara Bilkent Üniversitesi’nde yapt?rd?.
Ne tepki olaca??n? görmek için ise, içinde kilise ve havra olan ve câmi k?sm?nda koltuklar bulunan bu yap? tamamlan?p aç?l??? için hükümet erkân? ve bürokratlar davet edildi...
“Edilirse edilsin, ne olacak ki?” mi diyorsunuz? “Böyle bir kimsenin yapt?rd??? câmi-kilise-havra kar???ml? bir yerin aç?l???na kim gider? Diye mi dü?ünüyorsunuz?..
Siz öyle dü?ünseniz de aç?l??ta kat?l?m patlamas? ya?and?. Gelenler bu yap?y? övdüler de.

??te haberi:

“DO?RAMACIZÂDE AL? PA?A CÂM?? ?BÂDETE AÇILDI! CÂM?DE ÖZEL KOLTUKLU BÖLÜM D?KKAT ÇEKT?.
Câmide düzenlenen Kadir Gecesi program?na ?hsan Do?ramac?’n?n yan? s?ra Devlet Bakan? Said Yaz?c?o?lu, ?çi?leri Bakan? Be?ir Atalay, Sa?l?k Bakan? Recep Akda?, Milli E?itim Bakan? Hüseyin Çelik, Milli Savunma Bakan? Vecdi Gönül, AK Parti ?stanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu, Elaz?? Milletvekili Necati Çetinkaya, Diyanet ??leri Ba?kan? Ali Bardako?lu ile RTÜK Ba?kan? Zahid Akman da kat?ld?.
Caminin mimar? Erkut ?ahinba?’? da tebrik eden Bardako?lu, 21. yüzy?lda yeni yeni mimari tarzlara ihtiyaç oldu?unu ifade etti. Bardako?lu, “Buran?n mimarisine uygun ?ekilde din hizmeti vermeyi arzu ederiz. Elbirli?iyle aksamadan din hizmeti sunar?z” dedi.”

De?erli okuyucular! Sandalyede k?l?nan namaz?n câiz olup olmamas? sadece namaz k?lan ki?iyi ilgilendirir. Ama câmilere sandalye ve tabure doldurulmas?, daha ileride koltuk konulma plan? hepimizi ve ?slam? ilgilendiryor.
a- Tabure, sandalye ve koltuk konulan câmiler aç?kça kiliseye benzetilmi? oluyor. Baz?lar?n?n hedefleri de zaten bu.
b- Câmi ile kilise aras?nda fark kalmay?nca da, ?slam ile H?ristiyanl?k aras?nda da fark kalmam?? olacakt?r. Baz?lar?n?n plan? da zaten Müslümanlar? bu dü?ünceye çekmek. Peki mesele onlar?n söyledikleri gibi mi? Bir ALLAH inanc?na dayal? ?slam dini ile üç yarat?c? inanc?na dayanan H?ristiyanl?k bir mi?
c- Câmi, kilise ve havray? yan yana yapmaktaki hedef, Müslümanlar?n zihinlerini di?er dinlere kar?? yumu?atmak ve onlar? hak birer dinmi? gibi göstermektir.
Kimse ç?k?p da “Hazreti Musa ve Hazreti ?sa da peygamberdir. Onlar?n tebli? etti?i dinler niçin hak olmas?n!” demeye kalk??mas?n.
As?llar? hak olan bu iki dinin, o iki mübârek peygamberle hiç bir alâkas? kalmam??t?r. Meselâ, Hazreti ?sa’y? ilah kabul eden H?ristiyanlara Hazreti ?sa –hâ?â- “Beni ve annemi ilah kabul edin” mi dedi!..
Sandalyede namaz?n câiz olup olmad???na gelince...
“Her ne ?artta ve ne ?ekilde olursa olsun, sandalyede namaz câiz olmaz” denilemez.
Meselâ tekerlekli sandalyeye mahkum olmu? bir karde?imiz kendi durumunu soruyor. Onun hayat? o tekerlekli sandalyede. ?nemiyor-kalkam?yor, indireni yok-bindireni yok. Bu karde?imiz namaz?n? o tekerlekli sandalyede k?lar.
Yerine göre koltukta da namaz câizdir. ?öyle ki: Otobüs, tren ve uçak gibi ?ehirleraras? vas?talarda, koltukta namaz k?l?nabilir. Ama vapurda de?il. Vapurda, ba? dönmesi veya ba?ka bir engel yoksa ayakta k?l?nmal?d?r...
Zaten ibadet ay? olan mübârek Ramazan da yakla?t?. ?bâdetle ilgili bu meseleye gerekirse biraz daha devam edebiliriz...


Ali Eren
Title: Ynt: Sandalyede Namaz”?n arkas?ndaki plan ne?
Post by: MiM on March 31, 2011, 01:23:40 AM
güzel ve faydal? bir yaz?yd? abim, te?ekkürler.