My Community

K???SEL GEL???M => Siz ve Geli?iminiz => Geli?tiren Yaz?lar => Topic started by: liprade on July 25, 2010, 05:56:23 PM

Title: Amerikal? Ünlü Psikologdan Namaz Yorumu
Post by: liprade on July 25, 2010, 05:56:23 PM
Amerikal? ünlü psikologdan namaz yorumu

Amerikal? Psikoloji Profesörü, Ben Ötesi Psikoterapi Enstitüsünün Kurucusu Prof. Dr. Robert Frager, "Namazda ellerinizi havaya kald?rd???n?zda, bu, sahip oldu?unuz dünyay? arkaya alman?z anlam?na gelir" dedi.

Nezihat Bakar / T?METURK

Kim Psikolojik Dan??manl?k Merkezinde Robert Frager Söyle?ilerini gerçekle?tiren Amerikal? Psikoloji Profesörü, Ben Ötesi Psikoterapi Enstitüsünün Kurucusu Prof. Dr. Frager, Spiritüel Psikoloji ve özellikle de ki?ili?in dönü?ümü hakk?nda konu?tu.

Freud'a göre 6-7 ya??ndan sonra de?i?im diye bir?ey yoktur.

Son yorumlara göre Freud, psikoseksüel geli?im için de ayn? ?eyi söylüyor. Freud, psikoseksüel evrelerden bahsetmesine kar??n; yeti?kinlerin zihinsel olarak de?i?medi?ini söyler. Ben Eric Ericson'un asistan?yken ?ansl?yd?m. Çünkü Ericson, de?i?imin olabilece?ini savunan ilk psikologdur. Benim için manevi rehberlik, insan?n de?i?ebilece?i ve olgunla?abilece?i üzerine kuruludur. Bu, tasavvuftaki makamlar ba?lam?yla ilintilidir.?

Manevi De?i?im ve Biyolojideki Metamorfoz Örne?i

?Manevi De?i?im, biyolojideki metamorfozla da alakal?d?r. Metamorfoz, t?rt?l?n kelebe?e dönü?üm sürecidir. ?nsano?lu olarak içinde bulundu?umuz durum, t?rt?l?n durumu gibidir. Dan??anlar?n durumu da ayn? ?ekildedir. Dan??anlar, hayatlar?n? de?i?tirmek ister ve bunun için ba?vururlar. Nevrotik ki?i, gerçe?i arayan t?rt?l gibidir. Bu sürece bakarsak, psikolojik süreçle ba?lant? bir yakalar?z. T?rt?l?n, kelebek olmakla ilgili herhangi bir fikri yoktur. T?rt?l, koza sarmaya ba?lar. Kelebek olmadan önce koza, likit haline gelir. Bu suretle de?i?im ba?lar. Art?k formunu kaybetmi? olur. Her ?eyini kaybeder ve bir nevi organik bir çorbaya döner. Çorbadan yava? yava? kelebek olu?maya ba?lar.?

Manevi Rehberlik ve Do?um Süreci

Manevi rehberli?in bir k?sm?, bu zor sürece rehberlik etmektir. Birçok yönüyle bu, yeni bir benli?in do?u?u gibidir. Burada manevi rehber, do?um yapt?ran ebe gibidir. Manevi rehberler olarak bizim yapt???m?z i?, do?uma yard?m etmektir. Manevi de?i?im sürecinde, biz de ebelerin yapt??? i?i yap?yoruz. Maalesef t?rt?l için do?um süreci bir kez gerçekle?irken insanlar birkaç kez bu zor süreci tecrübe edebilirler. Asl?nda bu t?rt?lda oldu?u gibi normal bir süreçtir. Dan??mak için gelen ki?iyi dinledi?inde onu yat??t?rmak ve bu de?i?im için bir harita sunabilmek gerekmektedir. Yani dönü?ümün haritas?...

Ergenlik Ritüeli Evreleri

Afrikal? toplumlarda çocukluktan yeti?kinli?e geçi? dönemini inceleyen 'Rite of Passage' (Ergenlik Ritüeli)' isimli antropoloji kitab?nda 3 ayr? ritüelden bahsedilir; Ayr?l??, E?ik ve Geri dönme Ritüelleri. Birinci evre olan 'Ayr?l?? Ritüeli'nde, gençler, ailelerinin yan?ndan ayr?l?p, ba?lang?ç kamp?na götülürler. ?kinci evre 'E?ik Ritüeli, yani çocukluktan yeti?kinli?e geçme ritüelidir. Frager', metomorfoz örne?inde t?rt?l?n, koza içerisindeki t?rt?l ila kelebek aras?ndaki hali bu e?ik dönemine benzetir. 'Geri dönme' olarak adland?r?lan 3. evrede, 'Ayr?l??' ve 'E?ik' ritüellerini tecrübe eden çocuk, yeni kimli?iyle ailesine geri döner. Frager'e bu süreci, metamorfozdaki kelebe?in, kozay? y?rtmas? ve d??ar? ç?kmas?na benzetir.

De?i?imin Safhalar?

Manevi rehberlikte, dan??mak için gelen ki?iler, bu sürecin herhangi bir noktas?nda olabilir. Neler ya?ad?klar?n?n fark?nda olmayabilirler. Bu de?i?im sürecinin nas?l gerçekle?ece?ini bilmedikleri için korku hissiyle gelebilirler. Daha da kötüsü geçmi? ile gelecek aras?nda e?ikte kalma durumunda olabilirler. En sonunda de?i?im gerçekle?ir. Ancak ya?ad?klar?n?n ne oldu?unun ve de?i?imin fark?nda de?ildirler. Metamorfozdaki kelebek gibi, kanatlar?na bakar ve ben, bunlarla ne yapaca??m sorgulamalar?na ba?larlar. Biz, bu ki?ilere, bu süreçte cesaret veririz. Manevi rehberlik, insanlara, eski benliklerini terk edebilecekleri ?ekilde rehberlik yapmak, yani do?um sürecinde ebelik yapmakt?r. Tasavvufta buna, manevi çocu?un yani manevi benli?in do?mas? denir: Veledü'l-kalb.

Birinci ad?mdaki 'Ayr?l??' süreci, ?u ?ekilde bir tasavvurla aç?klayabilirim: Bu süreç, y?llard?r ya?ad???n?z bir odan?n içinden, daha önce hiç ya?amad???n?z yeni bir odaya geçmek gibidir. ?çinde bulundu?unuz oda, makam? i?aret eder. Odan?n e?yalar?n? pratikte de?i?tirebilir, oday? ba?ka bir renge boyayabilirsiniz ama hala ayn? odadas?n?zd?r. ?nsanlar, ya?amlar?yla ilgili bir sürü de?i?iklik yapabilir. Ama bu, kalplerinde gerçekle?en bir de?i?iklik de?ildir. ??inizi de?i?tirip, farkl? bir ?ehre ta??nsan?z da, yine ayn? ki?isinizdir. Baz? psikoterapistler, dan??an?n içinde bulundu?u oday? iyile?tirmeye yönelik yard?mda bulunurlar. Manevi rehberler olarak biz ise, insanlar?n yeni bir odaya geçmelerini ve o odaya uyumlar?n? sa?lamaya çal???r?z. Bu anlamda problem çözmeyiz. Tam tersine problem ç?kart?r?z. E?er de?i?mek istiyorsan?z, yapman?z gereken ilk ?ey; ya?ad???m?z oday? terk edip di?erine geçmektir. Bu, birinci ayr?l?? evresidir.

?kinci ad?m 'E?ik' sürecinde; odadan d??ar? ad?m at?p, bütün al??kanl?klar?n?z? geride b?rak?rs?n?z. Ve koridordas?n?zd?r. Koridorda ya?amak da kolay de?ildir. Arada, bo?lukta bir yerdesinizdir. Burada olman?n da faydas? vard?r. Çünkü henüz eski al??kanl?klar?n?z? b?rakmam??s?n?zd?r. Terapi de ayn? ?ekilde aradaki bo?lukta olma durumudur. Yani eski al??kanl?klar?, b?rakma durumudur. Namaz da öyledir mesela. Namazda ellerinizi havaya kald?rd???n?zda, bu, sahip oldu?unuz dünyay? arkaya alman?z anlam?na gelir. Yani, arada kald???n?z anlam?na gelir. Daha fazla geçmi?e sahip olamad???n?z bu noktada ne geçmi?te ne de gelecektesinizdir. Bilinci ?u anda tutabilmek zordur. Yani de?i?im sürecinde eski rol, tam olarak b?rak?lmam??; yeni role de tam olarak adapte olunamam??t?r.

Üçüncü ad?m olan sürecin sonunda; tan?mad???n?z bir odaya yani, yeni makama ad?m atar, oday? tan?r ve yeni role uyum sa?lars?n?z. Bu metamorfoz örne?inde t?r?l?n, kelebek haline gelmesidir.

Daha zor bir süreç ise; koridorun uzun olmas?d?r. Oday? terk etti?inizde, koridordan, yeni oday? görebilirseniz süreç, kolay olabilir. Koridorda s?k???p kalmak ise en zorudur. E?er di?er oda, alt kattaysa bu çok daha zordur. Nerede oldu?unuzu bilmiyorsunuzdur. Manevi rehber de, bu süreçte yard?m etmeye çal???r.

Aziz John (St. John of the Cross), koridorda kalma haline, 'Ruhun karanl?k gecesi' ismini vermi?tir. Burada ya?anan hal, depresyona benzetilse de asl?nda de?ildir. Bu, üzerinde çal???lmas? gereken bir süreçtir. Baz? psikologlar, bu hale, depresyonu tedavi eder gibi yakla??rlar. Ancak bu, kesinlikle depresyondan farkl? bir durumdur. Bu, bir anlamda, eski benli?i üzerimizden atma, ar?nma ve yeni benli?i kazanma sürecidir. Hepimiz, bu, de?i?im sürecini ya?ar?z. Fakat fark?nda olmay?z.

Manevi rehberin, bu süreci deneyimlemi? olmas? gerekir. Terapiye, dan??anlara süreci aç?klayarak ba?layabiliriz. Bu sayede rahatlamalar?n? sa?layabiliriz.

?nan?yorum ki, farkl? de?i?im çemberleri vard?r. Baz?lar? büyük, baz?lar? küçük... Baz?lar? direnç göstererek, de?i?ime kar?? dururlar. Bu insanlar?n, eski benliklerini geride b?rakmalar? için cesaretlendirilmeye ihtiyaçlar? vard?r. Bu, do?um sürecindeki kad?n?n, rahatlat?lmas? gibidir. Yani kendini do?al sürece b?rakmal?d?r. Baz?lar? ise, sürekli de?i?imin pe?inde ko?arlar. Oday?, b?rak?p giderler. Onlar da daha sab?rla kalabilmeye cesaretlendirilmeye ihtiyaçlar? vard?r.

Bu süreç, bütün insanlar için ortak bir süreçtir. Hayat?n bir döneminde tecrübe edilir. Manevi rehberin amaçlar?ndan biri, bu dönü?üm hakk?nda konu?makt?r. Psikoloji bilimi, t?rt?l?n psikolojisine odaklanm??t?r. Asl?nda sa?l?kl? insan?n psikolojisi de buna dahildir.

Tasavvufa bak?ld???nda bu sürecin çok zor oldu?unu zaten göreceksiniz. Sistem teorisi ve Kognitif yakla??m aç?s?ndan de?erlendirildi?inde: Tasavvuftaki makam, uyumak ya da uyan?k olmak gibi bilincin bir halidir. Her bilinç halinin, o durumu, sabit tutmaya çal??an alt durumlar? vard?r.

Baz? insanlar, direnci görmeksizin kendilerini de?i?mek için zorlarlar. Manevi rehberli?in bir yönü de, de?i?imin ritmini ayarlamakt?r. Çok h?zl? ya da çok yava? olmas?n? engellemektir. Herkesin içinde bir direnç vard?r. Biz psikologlar olarak, kendi direncimizi a?mal?y?z ki dan??ana, yard?m edelim. Bizi, de?i?imden al?koyan ?eyi anlamal?y?z ki böylece de?i?ime geçebiliriz.

Eski odadaki hali sabit k?lan durumu zay?flat?p, yeni odadaki hali güçlendirmeliyiz. Aksi takdirde ba?lad???m?z noktaya yani, eski odaya geri dönebiliriz.

Manevi rehberlik, daha geni? bir konudur. Biz sadece bir parças?n? anlatt?k.

Prof. Dr. Robert Frager Hakk?nda daha ayr?nt?l? bilgi için http://www.kimpsikoloji.com (http://www.kimpsikoloji.com) adresine bakabilirsiniz.

Söyle?i videolar?n? temin etmek için 0216 428 75 46 numaral? telefondan Kim Psikolojiye ula?abilirsiniz. Veya elden almak için K?s?kl? Cad. N.108 Çaml?ca Üsküdar ?stanbul adresinde Kim Psikolojiye ba?vurabilirsiniz.