My Community

hayat?n anlam?"?SLAM" => ?SLAM? KONULAR/SOHBET => Topic started by: halukgta on January 19, 2010, 10:00:41 PM

Title: KUR'ANDA GEÇEN VEL? SÖZLER?NDEN NELER ANLAMALIYIZ?
Post by: halukgta on January 19, 2010, 10:00:41 PM
Bugün kurandan veliler sözcü?ünden yola ç?karak, Allah neler anlatmak istiyor onu anlamaya çal??al?m. Önce ?u ayete bakal?m.

(Araf sur.3: Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir tak?m velilerin ard?na dü?meyin! Siz ne kadar da az ö?üt al?yorsunuz.)  

Bu ayette veli sözcü?üyle kimlerden bahsediyor önce onu dü?ünmeliyiz, daha sonra kurandan di?er ayetlerle kar??la?t?rd???m?zda her ?ey ortaya ç?kacakt?r. ?imdide yazaca??m ayetler üzerinde lütfen dü?ünün.

(Rad sur.7: Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Hâlbuki) sen ancak bir uyar?c?s?n ve her toplumun bir rehberi vard?r.)

(?sra sur.33: Allah'?n sayg?ya lay?k k?ld??? cana hakl? bir sebep yokken k?ymay?n. Kim haks?zl?kla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakk? vermi?izdir. Ama o da öldürmede s?n?r tan?mazl?k etmesin. Çünkü kendisine yard?m edilmi?tir.)

Yukar?da üç ayet yazd?m, hepsinde geçen sözcük veli ya da benzer anlamlarda kullan?lan rehber sözcükleri var. Ama anlamlar? birbirini tastiklemiyor, tam tersine birinde velilerin ard?na dü?meyin, Rabbinden indirilen kurana uyun derken, Rad7 de ise her toplumun bir rehberi vard?r dedikten sonrada ?sra 33 de ise onun velisine yetki verildi?i söyleniyor. Demek ki burada kullan?lan tüm anlamlar birbirinden farkl? olmal?, yoksa Hâ?â kuranda çeli?ki yaratm?? oluruz tam tersini dü?ünürsek.

     Aç?klamaya geçmeden önce Türk Dil Kurumunun sözlü?üne bakarak Veli sözcü?ünün günümüzde ne anlamlara geldi?ine bakal?m. ( Bir çocu?un her türlü davran???ndan sorumlu olan kimse. Din bilgini, ermi?, türbelerde yatan veliler… ) Osmanl?ca sözlü?üne bakt???m?zda da pek fazla farkl? bir ?ey görmüyoruz oradan da de?i?ik olanlar? alal?m.( Sahip, malik, muhafaza eden, baba ve baban?n babas?) ?imdide konuya aç?kl?k getirmeye çal??al?m Allah ?n izniyle. Araf suresi 3. ayete bakal?m. Allah, (O'nun berisinden bir tak?m velilerin ard?na dü?meyin!) Önce Allah burada bizlere hangi konuda ve ne maksatla velilerin ard?na dü?meyin diyor onu anlamal?y?z ki, di?er ayetlerde bahsedilen veli ve rehberle ne anlatmak istiyor daha iyi anlayal?m. Bu ayette anlat?lmak istenen manay? verece?im ayet örnekleri ile sizlerin yazd???mda anlayaca??n?z? san?yorum. Bak?n Allah neler söylüyor bizlere.

(Bakara 107: Bilmedi mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanat? yaln?z Allah' ?nd?r. Sizin için Allah'tan ba?ka ne bir veli vard?r ne de bir yard?mc?.)

(Aliimran 122: Sizden iki tak?m, korku ile bozulmak üzere idi. Hâlbuki Allah onlar?n velisiydi. Müminler yaln?z Allah’a güvenip dayans?nlar.)

(Araf 196: "Benim veli'm, o Kitap'? indiren Allah't?r. O, hay?r ve bar?? seven kullar? koruyup gözetir.)

(Ankebut 41: Allah'?n berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen di?i örümce?in durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zay?f? elbette ki di?i örümce?in evidir. Ke?ke bilselerdi.)

(?ura sur.46: Onlar?n Allah'tan ba?ka kendilerine yard?m edecek velileri yoktur. Allah'?n sapt?rd??? kimse için art?k hiçbir yol yoktur.)

(Zümer 3: Gözünüzü aç?p kendinize gelin! Ar?-duru din yaln?z ve yaln?z Allah'?nd?r! O'ndan ba?kas?n? veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yakla?t?rmalar? d???nda bir ?ey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç ku?kusuz Allah onlar aras?nda, tart???p durduklar? konuyla ilgili hükmü verecektir. ?u bir gerçek ki, Allah, yalanc? ve nankör ki?iyi iyiye ve güzele k?lavuzlamaz.)

   ?imdide yukar?daki ayetlerden ç?kan sonuca bakal?m. Bu ayetlerde özet olarak ?unlar? söylüyor, ayetlerden k?sa al?nt? yapmak istiyorum anla??lmas? için. Allah tan ba?ka veli ve yard?mc? yoktur. Müminler yaln?z Allah a güvensin ve dayans?nlar, bizim velimiz kuran? indiren Allah t?r, bizleri koruyup gözeten yaln?z odur. Allah ?n berisinden veli edinenler di?i örümce?in durumuna benzer, çünkü en güvensiz ev odur diyor Allah. ?nananlar?n velisi yaln?z Allah t?r. Allah tan ba?ka yard?mc?da yoktur. Bizi Allah a yakla?t?raca??n? söyleyerek veli edinenler için hükmü verecektir diyor ve onlar için yalanc? ve nankör ki?iyi iyiye k?lavuzlamaz tan?m?n? yap?yor. Dikkat edin hiç kimse veli dedi?i kimselere tapm?yor, onu Allah gibi görmüyor ama onun ard?na dü?üp onun her dedi?ini yaparak bizi Allaha yakla?t?racak onun r?zas?na kavu?turacak diye ard?ndan gittiklerini söylüyor. Hat?rlay?n Rabbim ?efaat tümden bana aittir demesine ra?men bu ki?ilerinde ?efaat edece?ini söylemiyorlar m?yd? bizlere? Onlar?n mah?er günü bizlere yard?m edecekleri anlat?lm?yormu? Rabbimde bunu sak?n yapmay?n diye bizleri uyar?yor. Bu ayetlerden ç?kard???m?z sonuç olarak, hiç kimseyi bana ula?mak için arac? kullanma diyor Allah. Sizleri do?ruya iletecek, din ve iman ad?na güvenilecek, dayan?lacak benim ve de size gönderdi?im kurand?r diyor. Dikkat edin bir daha tekrar ediyorum, Allah a ula?mak için kimseyi arac? koymay?n, ard?na dü?meyin do?ruya sizleri kuran ula?t?racakt?r diyor.

    ?imdide Rad suresi 7. ayete gelelim ve sonundan bir al?nt? yapal?m. (sen ancak bir uyar?c?s?n ve her toplumun bir rehberi vard?r.) Bu sözcükten ne anlamal?y?z, hemen kurandan bu ayeti aç?klayan ayetlere bakal?m.

(?sra sur.71; Gün olur, insan gruplar?ndan her birini kendi önderiyle ça??r?r?z. O gün kitab? kendisine sa?dan verilenler, kitaplar?n? okuyacaklar ve bir k?l kadar haks?zl??a u?rat?lmayacaklar.)  

Allah mah?er günü insan guruplar?n?n her birini önderleri ile ça??raca??n? söylüyor, peki bu önderler kimler olabilir dersiniz? Velilerin ard?na dü?meyin diyen Rahman acaba burada tam tersini söyler mi? Elbette hay?r, e?er bunu savunursak fark?nda olmadan kuranda çeli?ki yaratm?? oluruz. A?a??daki ayetler asl?nda her ?eyi çok iyi aç?kl?yor. Birileri bu kelimeye kendilerince anlamlar verip kendilerini önder ilan edip, binlerce insan? pe?lerinden ko?turmuyorlar m??

Bakara 124: Hani Rabbi, ?brahim'i baz? kelimelerle imtihana çekmi?, o da onlar?n hakk?n? vermi?ti de Rab ?öyle demi?ti: "Seni insanlara önder yapaca??m." ?brahim, "soyumdan birilerini de" deyince Allah: "Benim ahdime zalimler eremezler." Buyurdu.

Secde 24: Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle do?ru yola ileten önderler ç?karm??t?k. Onlar bizim ayetlerimize gere?ince inan?yorlard?.


(Maide suresi 109. ayet; Allah, resulleri bir araya getirece?i gün ?öyle der: "Size ne cevap verildi?" ?öyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gayblar? en iyi biçimde bilen sensin, sen!")

Demek ki mah?er günü gönderdi?i resullere soruyor ve verdi?i cevap ise her ?eyi bilen bizzat Allah oldu?unu söyleyeceklerini belirtiyor. Burada ?brahim peygamberi insanlara önder yapt???n? söylüyor Rabbim. Secde 24. ayette ise bu çok aç?k anla??l?yor. Sabrettikleri zaman, bizim emrimizle do?ru yola iletecek önderler ç?karm??t?k onlar?n içlerinden diyor Rahman.  Toplumlar?n liderleri Rabbin gönderdi?i elçiler oldu?u anla??l?yor. Demek ki bir araya toplanaca??m?z gün geldi?inde, bizlere Rahman?n gönderdi?i önderlerle yani peygamberlerle, birlikte onlar?n ?ahitli?inde hesap görülece?i daha iyi anla??l?yor. Fakat birileri bu sözlerin üzerinden kendilerini önder ilan etmekten çekinmiyorlar, onlar hesab?n? Rabbim e çok çetin vereceklerdir eminim. Bu sözlerimi daha da iyi anlayabilmeniz için lütfen ?u ayeti okuyup iyice dü?ünelim.

?sra sur.15; Kim yola gelirse kendisi için yola gelmi? olur. Sap?tan da kendi aleyhine sap?tm?? olur. Hiçbir günahkâr, bir ba?ka günahkâr?n yükünü ta??maz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici de?iliz.

Ayetin sonundaki cümle her ?eyi aç?kl?yor, demek ki Rad suresi 7. ayette geçen her toplumun bir rehberi vard?r sözünden bahsedilen rehber peygamberler oldu?unu daha da iyi anl?yoruz. Bak?n bu ayetlerden de bu söylediklerimi onayl?yor.

Tevbe sur.115. ayet: Allah bir toplulu?a k?lavuzluk ettikten sonra, sak?nacaklar? ?eyleri kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onlar?n sap?kl???na hükmetmez. Allah her ?eyi hakk?yla bilendir.

Bu ayette geçen toplulu?a k?lavuzluk edecek, sak?nacak ?eyleri bildirecek, daha aç?kças? onlara rehber olacak kimler olabilir, elbette peygamberler ve gönderdi?i kitaplar. Bak?n bu ayette bu konu ile ilgilidir.

(Araf sur.6.ayet: Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekece?iz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekece?iz.)

?imdi yazaca??m ayet ise aç?klamaya çal??t???m peygamberler yani rehberler konusuna bilgi veriyor.

Ali ?mran 68: Do?rusu, insanlar?n ?brahim'e en yak?n?, elbette onun izinden gidenler, ?u peygamber ve inananlard?r. Allah, inananlar?n velisidir.


Ayete bakt???n?zda ?brahim peygambere en yak?n? onun izinden gidenlerdir diyor, yani onun tebli? etti?i Rabbin kitab?na uyanlard?r. Ama ayetin sonunda yaz?m?z?n ba??nda izah etti?imiz din ve iman ad?na gerçek rehber ve s???n?lacak, güvenilecek, dayan?lacak ba???lay?c? tek dost veli olarak Allah kendisinin oldu?unu aç?kl?yor. ?imdi yazaca??m ayet ise bahsetti?imiz bu konunun üzerinde, bizleri dü?ünceye sevk edecek bir ayet.

(Müddesir sur.56: Ve onlar, Allah'?n diledi?i d???nda, ö?üt alamazlar. Sak?nd?rmaya ve affetmeye ehil olan O'dur.)

Dikkat edin Allah?n diledi?i d???nda kimsenin ö?üt alamayaca??n? söylüyor ve sak?nd?rmaya ve affetmeye tek yetkili ve ehil olan ALLAH t?r diyor. Ama yukar?da ne demi?tik peygamberler bizler için bir rehberdir diyordu ayetlerde. Ayr?ca her toplumun rehberleri oldu?u aç?klamas?n? yap?yordu. Rehber yani resul göndermedikçe hesapta sormay?z aç?klamas?n? yap?yordu. Son ayette ise bence anahtar ayet, rehber göndersek bile Allah?n diledi?i d???nda kimse ö?üt alamayaca??n? sak?nd?rmaya ve ba???lamaya tek yetkili bizzat kendisinin oldu?unu söylüyor Rabbim. Bu k?s?m önemli oldu?u için tekrarlad?m.

    ?imdide ?sra suresi 33. ayette geçen velinin ne anlamda kullan?ld???na bakal?m. (onun velisine yetki/söz hakk? vermi?izdir.) Burada geçen veli sözcü?ünü verece?im örneklerle daha iyi anlayacaks?n?z. Buradaki veli din ve inanç bak?m?ndan s???n?lacak ki?i de?il, ama kendisinden sorumlu insan, anlam?nda kullan?lm??t?r. Örnekler verelim.

(Neml sur 49: Allah ad?na yeminle?erek ?öyle dediler: "Ona ve ailesine bir gece bask?n? yapal?m, sonra da velisine ?öyle diyelim: Biz onlar?n ailesinin öldürülü?üne tan?k olmad?k. Vallahi, do?ru söyleyenleriz.)

(Bakara 282: …….Borç alt?na giren, akl? ermez yahut zay?f-çaresiz biri ise yahut yazd?rmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazd?rs?n. Erkeklerinizden iki ki?iyi de tan?k tutun……..)

   Buradaki ayetlerden çok net anla??l?yor ki bizlerden sorumlu büyü?ümüz anlam?nda kullan?lm??.

?imdide buna benzer ama lider yönetici anlam?nda geçen ayetlere bakal?m.

(Nisa 58: ?u bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar aras?nda hükmetti?inizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu ?ekilde ne güzel ö?üt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.)

(Nisa 59: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. E?er bir hususta anla?mazl??a dü?erseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inan?yorsan?z onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onlar?n talimat?na göre halledin); bu hem hay?rl?, hem de netice bak?m?ndan daha güzeldir.)
   

Yukar?da geçen iki ayete bakal?m. Birincisinde bizleri yönetecek insanlar? ehil insanlardan seçmemizi emrediyor, bu görevin mahiyeti de devam?nda zaten aç?klan?yor. Bu görevi alan bir insan?nda bir devlet yöneticisi ya da buna benzer bir göreve seçilmi? bir insan?n, adaletle insanlar? yönetmesi emrini veriyor, dikkat ederseniz ald??? görev konusunda adaletli yönetimden bahsediyor, yoksa bizleri Allah a yakla?t?rmas? ya da din ve iman ad?na liderlik yapmas?ndan asla bahsetmiyor. E?er bundan bahsediyor dersek di?er ayetlerin hiçbirisini kabul etmemi?, do?ru anlamam?? oluruz, tam aksine kuran ayetleri aras?nda çeli?ki yarat?r?z.

?imdi gelelim ayetin verdi?i peygamberimiz örne?ine. Bu ayetin içinde peygamberimizin de özellikle zikredilmesinin nedeni, peygamberimizin ayn? zamanda o toplumun bir lideri, yöneticisi, ayn? zamanda devlet ba?kan? olmas?ndand?r. Dikkat ederseniz anla?mazl??a dü?üldü?ünde onu Allah a ve resulüne götürün diyor ayet. ?imdi dü?ünelim bu ayetin demek ki anlatmak istedi?i iki amac? var. Birincisi peygamberimizin sa?l???nda herhangi bir anla?mazl?kta ilk müracaat edilecek makam peygamberimiz oldu?u anla??l?yor, ama ya peygamberimiz yoksa? ??te i?in ince noktas?, yoksa din ve inanç konular?nda di?er liderlerine sorun demiyor dikkat ederseniz. O zaman Allah a b?rak?n diyor. Bu sözlerimden tatmin olmayan arkada?lar?m?z olabilir, hakl?d?r da bu sözlerimi destekleyen bak?n ?u ayetler nas?l sözlerimi do?ruluyor, yani günümüzde aram?zda din ve iman ad?na bir anla?mazl??a dü?tü?ümüzde, hükmünü kime b?rakmam?z? istiyor Allah.

(Zümer sur.46: De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de a?ikâr? da bilen Allah! Kullar?n?n aras?nda, ayr?l??a dü?tükleri ?eyin hükmünü ancak sen vereceksin.)

(?ura sur.10: Herhangi bir ?eyde ihtilafa dü?tü?ünüzde onun HÜKMÜ Allah'a b?rak?l?r. ??te budur Rabbim olan Allah! Yaln?z O'na güvenip dayand?m; yaln?z O'na yönelirim ben.)

Ayetleri okudu?umuzda ne kadar güzel anla??l?yor, Allah anla?amad???m?z konular? bak?n peygamberimiz varken yani ya??yorken kendisine dan??mam?z?, daha sonraki dönemlerde de Allah a havale etmemizi, yani hükmünü ona b?rakmam?z? emrediyor.

   San?r?m konu iyice anla??lm??t?r. Özet yapmak gerekirse dayan?lacak ve ard?ndan din iman ve inanç ad?na gidilecek, güvenilecek, s???n?lacak VEL? yaln?z benim diyor ALLAH. Hatta bana sizleri yakla?t?raca??n? söyleyenlere de inanmay?n diyor. Bir ba?ka veli ise bizlerin yeti?tirilmesinden sorumlu ki?iler ki ayetlerden çok net anla??l?yor. Bir di?eri de peygamberler, onlarda bizlerin uyar?c? ve rehberleridir diyor ayetlerinde. Bizlerde peygamberlere gönülce en yak?n olanlar, onlara uyanlar ve takipçileridir diye aç?kl?k getiriyor. Allah müminlerin velisidir diyor kuran.

  Son olarak tekrar hat?rlatmak istedi?im ve üzerinde durmak istedi?im bir ayet var. Ankebut suresi 41. ayet önce tekrar yazal?m.

(Ankebut 41: Allah'?n berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen di?i örümce?in durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zay?f? elbette ki di?i örümce?in evidir. Ke?ke bilselerdi.)

  Yukar?daki ayeti sizler okudu?unuzda ne anlad?n?z? Do?rusu ben ilk okudu?umda çok fazla bir ?ey anlad???m? söyleyemem. Di?i örümce?i ve özelliklerini ara?t?rd???mda ayetin önemini anlad?m ve Rabbin o muazzam örne?inin bizlere birer ibret ni?anesi olmas? gerekti?ini dü?ünerek, sizlere k?saca anlatmak istiyorum. Velinin ard?na dü?en onu Rabbin tabiriyle Allah a yakla?mak için kullananlara verdi?i örnek, di?i örümce?in evine s???nanlar gibidir diyor Rahman. Tabi bu ayetin, san?r?m yak?n zamana kadar tam anla??lmad???n?, günümüzde ilmin ve bilimin yard?m?yla çok iyi anla??lm?? olaca??n? dü?ünüyorum. Bak?n rabbim bizleri nas?l uyar?yor bu örne?iyle.

Di?i örümcek evini yaln?z ve yaln?z, bar?nmak için de?il karn?n? doyurmak için bir kapan, bir aldatmaca olarak kullan?rm??. Yapt??? dikkat çekici ve güzel a??na konan, sinek ya da böcekleri avlar ve yermi?. Di?i örümce?in evi erkek örümcek için dahi güvenilir de?ilmi?. E?i ile çiftle?en erkek örümcek, e?er e?inden hemen uzakla?maz ve kaçmaz ise hemen onu öldürür ve yermi?. Dü?ünebiliyor musunuz Rabbin verdi?i örne?i. ??te din ve iman ad?na Rabbin kelam?n? b?rak?p, veliler edinerek Allah a ula?maya çal??anlar?n nas?l bir tehlike alt?nda oldu?unu sizce bu örnekten daha güzel nas?l anlat?l?r?

Zümer suresi 3. ayeti lütfen hat?rlayal?m ne diyordu Rabbim? (O'ndan ba?kas?n? veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yakla?t?rmalar? d???nda bir ?ey için kulluk etmiyoruz.) Demek ki hiç kimseyi Allah a yakla?mak için kullanmayacaks?n, ona ula?mak için tek yol, Kuran?n ipine sar?lmak oldu?u belirtiliyor. Rabbim böyle yol izleyenlere nas?l k?z?yor ve bak?n ayetin sonunda ne diyordu?

(hiç ku?kusuz Allah onlar aras?nda, tart???p durduklar? konuyla ilgili hükmü verecektir. ?u bir gerçek ki, Allah, yalanc? ve nankör ki?iyi iyiye ve güzele k?lavuzlamaz.)

Bu yolu seçenlere Rabbim yalanc? ve nankör olarak nitelendiriyor. Bizler hiç dü?ünmeden Rabbin ayetlerinden habersiz i?in kolay?n? bulmu?, kendimize veliler, ?eyhler edinmi? Allaha ula?maya ve bu yolla onun r?zas?n? kazanaca??m?z? san?yoruz. Onu öyle yüceltiyoruz ki Allah kat?nda en do?ru insan oldu?unu söylüyor ve her ?eyimizle ona güveniyoruz. Ard?ndan dü?ünmeden, sorgusuzca gidiyoruz. Hâlbuki Rabbim ayetinde kimsenin ard?na dü?meyin derken, kimin do?ru yolda oldu?unu yaln?z ben bilirim diyerek, bizleri nas?l uyar?yor?

?sra suresi 84. ayet; De ki: "Herkes, kendi varl?k yap?s?na uygun i? görür. Yolca daha do?ru gidenin kim oldu?unu Rabbiniz daha iyi bilir.

Bizler Kur’andan uzak ya?ad???m?z? ya?am?m?zda hep göstermi?iz, zaten peygamberimiz mah?er günü bunu söyleyece?ini, ?imdiden bizlere hat?rlat?p dikkatimizi çekiyor Rabbim ve bak?n ne söyleyecek diyor?

 Furkan Suresi 30 ayet; Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran' ? devre d??? tuttular.  

Sizce Kur’an? devre d??? tutmad?k m?? Rabbim her ?eyden nice örnekler verdim demesine ra?men, bizlere kur’anda her ?ey yoktur diyenlere, be?eri ilaveleri kuranda göremeyince hakl?s?n?z kuranda gerçekten bak?n bunlar, ya da ?unlar yokmu? diyerek inanmad?k m?? Rabbim yemin billâh ederek bu kitab? sizler için kolayla?t?rd?m demesine ra?men, birilerinin sizler Kur’an? anlayamazs?n?z onu veli insanlar anlar dediklerinde Rabbim e inanmam?z gerekirken, be?erin sözlerine inanmad?k m?? Onlara inand???m?zdan, kitab? bizler anlayamay?z dedi?imizden, kitab? anlama, ö?renme yoluna gidece?imize, sayg?m?z? yüksek bir yere as?p göstermedik mi? Bizler kendimizi ar?nd?racak, temizleyecek, Allah a yakla?t?racak ?eyhler, cemaat liderleri, veliler seçip kendimizi temize ç?kar?p, bizler do?ru yolday?z, hakk?n yolunday?z diyerek kendimizi temize ç?km?? göstermiyor muyuz? Bak?n Rabbim bu durumda olanlar? nas?l uyar?yor?

Necm 32:Ki onlar, ufak tefek günahlar d???nda, günah?n büyük olan?ndan ve çirkin utanmazl?klardan kaç?n?rlar. ?üphesiz senin Rabbin, ma?fireti geni? oland?r. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan in?a etti?i (yaratt???) ve siz daha annelerinizin karn?nda cenin halinde bulundu?unuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize ç?kar?p-durmay?n. O, sak?nan? daha iyi bilendir.


Kur’an? rehber alan, bir ba?ka ki?inin ard?ndan gitmez, kur’an? rehber alan veliler edinmez, Kur’an? rehber alan?n velisi yaln?z rabbimdir ona ula?mak içinde Kur’an?n ipine sar?l?r. Elbette kur’an? anlamak için yard?mlar al?nacak ve daha iyi bilenlerden istifade edilecektir bunda hiç ?üphe yok. E?er bizlere kuran? siz anlayamazs?n?z deniyorsa o ki?iler Rabbin kelam?ndan bizi uzakla?t?rmak isteyen, be?eri yalanlar?n ortaya ç?kmas?n? istemeyenlerdir, bunu unutmayal?m. ?ükürler olsun ki art?k Rabbin güne?i bir ba?ka parl?yor, insanlar uyanmaya ba?lad?. Önce Rahman?n kelam?na ula?maya, anlamaya çal???yor daha sonra da, daha iyi anlamak ad?na çabal?yor, u?ra?la? veriyor. Dü?ünebiliyor musunuz Rabbim elçisini bile hesaba çekece?ini bizlere hat?rlat?yor, sizce bunun anlam? ne olabilir?


Ben Kurandan anlad?klar?m? sizlerle payla?maya çal??t?m, benim yapt???m yaln?z ve yaln?z Rabbin ayetlerini hat?rlatmak ve üzerinde bir bütün olarak dü?ünmektir. Bunu yaparken elbette hata yapabilirim. Sizlere dü?en Kuran? anlayarak bol bol okuyup onu anlamaya çal??makt?r. Rabbim istemeden yapaca??m hatalar?mdan dolay? beni ba???la, affet. Bizlere gösterdi?i yol, kur’an? bir bütün halinde okuyup daha sonra akl?m?z? çal??t?r?p dü?ünmektir. Kuran d???ndan rehberler ve veliler edinmeden Rahman?n yolunu bulmakt?r. Rabbim, bende bu emrini yerine getiriyorum ve senin rehberini anlamaya çal???yorum, yapt???m ve yapaca??m hatalar?m? ba???la ne olur.

   Rahman gönül gözümüzü aç?k, ayetlerine kar?? kör ve sa??r olmayan kullar?ndan eylesin bizleri. SAYGILARIMLA Haluk GÜMÜ?TABAK