hayatĂ˝n anlamĂ˝"ĂťSLAM" => DĂťNĂť BĂťLGĂť/ĂťBADETLERĂťMĂťZ => Kurban => Konuyu baţlatan: ...TefekkĂĽr... - Kasým 23, 2009, 05:14:43 ÖS

Baţlýk: HacĂ˝ KurbanĂ˝ Burada Kesilmez mi?
Gönderen: ...TefekkĂĽr... - Kasým 23, 2009, 05:14:43 ÖSHacĂ˝ kurbanĂ˝ burada kesilemez mi?

Bize sorulan suallerden birinde yaklaþan hac münasebetiyle þöyle denmiþ:

' Hacca gidenler kesecekleri kurbanlarýný ülkemizde kesseler nasýl olur? Hem oranýn izdihamýndan kurtulmuþ olurlar Hem de kurban etlerinin daha iyi deðerlendirilip hizmette kullanýlmasýný saðlamýþ bulunurlar

***

Efendim hacý kurbanýný ikiye ayýrmak gerekir

Birincisi: Hacca gidenlerin evlerinde iken kesecekleri zenginlik kurbanĂ˝

Bu kurbaný, kendileri hac münasebetiyle seferde olduklarý için kesmeleri mecburi olmaz Zira bayram günü zenginlere vacib olan kurban, seferde olmalarý halinde kalkar, seferi olan kimse vacib olan bayram günü kurbanýný kesmeye mecbur olmaz Seferde oluþlarý kesmemenin gerekçesi olur Bununla beraber, görebildiðim kadarýyla hacca gidenlerin çoðu bu haklarýný kullanmýyor, yerlerine vekil býraktýklarý bir yakýnlarýna kurbanlarýný kestiriyorlar Bu durumda bir deðiþiklik olmuyor, hacýlar vekillerine kestirdikleri kurbanlarýyla seferi de olsalar kurbanlarýný terk etmemiþ, kesmiþ oluyorlar

Sual sahibi okuyucum, bu kurbaný hizmete verseler, yurtlara, çocuklarýn barýndýklarý mahallere kestirseler, diyorsa, elbette yerinde bir teklifte bulunuyor Elbette durumlarý müsait olanlar vekalet verecekleri bir görevliye bu kurbanlarýný kestirir, yoksul, yetim, muhtaç ve bakýmý gerekenlerin hizmetine vermiþ olurlar Bunu, kurbanýn parasýný vermek suretiyle de tahakkuk ettirebilirler Böylece öðrenciler de unutulmamýþ olur

Þayet, kastedilen kurban bu deðil de, hacýlarýn hacda kesmek zorunda olduklarý þükür kurbaný ise, o kurbaný burada, ülkemizde kesmeye imkan yoktur!

Þu açýdan imkan olmaz Hacýlar, kurbanlý hacca niyet etmeleri halinde bu kurbaný, Harem sýnýrlarý içinde kesmeye mecburdurlar Deðil ülkemizde kesmeleri, Mekke'de bile kesseler Harem sýnýrlarý dýþýnda keserlerse yine borçlu kalmýþ olurlar Kurbanýn iyi deðerlendirilmediði düþünülüyor da, bunun da kesilmemesi isteniyorsa, kurbaný vacip kýlmayacak þekilde niyet etmek gerekir ki hacda kurban kesmek durumunda kalýnmasýn Bu da mümkün Bu gibi konularý hacda kafile baþkanlarý bir bir izah eder, hacýlarýmýza gerekli bilgiyi verirler Bana kalýrsa hacýlarýmýz buna da kalmamalý, aldýklarý hac kitabýyla bilgilerini artýrmalý, görevlinin söyledikleriyle birleþtirerek farzý, vacibi, sünneti yerinde bir hac yapmaya gayret etmeliler Bununla beraber ne kadar okunur, dinlenirse dinlensin, hac ibadeti, hiç yapmamýþ olanlar için oldukça ayrý ve farklý bir ibadettir Tek baþýna hareketten kaçýnmalý, yanlýþa düþmemek için toplu olarak vazifeler ifa edilmelidir Yoksa yanlýþ yapmak iþten deðildir Bu gibi zorluk ve güçlüklerinden olacak ki Efendimiz (sas)'in hadisinde þöyle müjdeler görmekteyiz Buyuruyor ki:

' Bütün gerekleri yerine getirilerek yapýlan hac, sahibini anasýndan yeni doðmuþ çocuk gibi günahlarýndan temizleyerek evine döndürmüþ olurAhmed Ăžahin