My Community

Bilim ve teknoloji => Merak merkezi => Ara?t?rma Sonuçlar? => Topic started by: liprade on November 14, 2009, 02:56:14 PM

Title: Çok Fazla SMS Çekiyorsan?z Bu Haberi Okuyun...
Post by: liprade on November 14, 2009, 02:56:14 PM
Çok Fazla SMS Çekiyorsan?z Bu Haberi Okuyun...

Ara?t?rmac?lar, gençler aras?ndaki a??r? mesajla?man?n boyun ve omuz a?r?s?ndan yak?nma oranlar?n? art?rd???n? söylediler.

Health Professions and Social Work Koleji'nden ara?t?rmac?lar, cep telefonuyla çok fazla k?sa mesaj yazman?n kolej ö?rencileri üzerindeki etkisini incelediler. Kampüsteki hemen hemen her ö?rencinin cep telefonuyla çok s?k mesajla?t???n? söyleyen ara?t?rmac?lar, bunun boyun ve omuz a?r?s?na yol açt???n? kaydettiler.

Amerikan Halk Sa?l??? Derne?i'nin y?ll?k toplant?s?nda sunulan çal??mada, uzun süre mesajla?man?n vücutta hasara yol açabilece?ini belirten ara?t?rmac?lar, s?rt ve omuzlar?n sabit oldu?u ancak parmaklar?n h?zl?ca hareket etti?i bu pozisyonun bilgisayar kar??s?nda çal??anlarda da ayn? oldu?unu aç?klad?lar. Masa ba??nda çal??anlar?n da bilgisayar kar??s?nda uzun süre geçirdi?i için bu ki?ilerde de boyun ve omuz a?r?lar? görüldü?ü belirtildi.


Zaman