TARÝH => Ýslâm tarihi => Ýslâm büyükleri/Alimleri => Konuyu balatan: halvetiyye - Ekim 20, 2009, 08:24:59 S

Balk: Halid-i Cezeri
Gnderen: halvetiyye - Ekim 20, 2009, 08:24:59 S
Ýnsanlarý Hakk'a dâvet eden, onlara doðru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuþturan ve kendilerine “Silsile-i aliyye” denilen büyük âlim ve ve velîlerin otuzuncusudur.
Anadolu’nun manevi zenginliði olan (c.c.) dostlarýndandýr. Cizre’de doðdu. Cizre eþraflarýndan olan Hacý Zuraf(Özkan ailesi) olarak bilinen aileye mensup olup ayný zamanda Cizre de Hacý Zuraf ýn öz amcasýdýr.Evli ve 4 kýz babasýdýr.Þeyh Halid-i Cezeri nin büyük kýzý ilimde mucizi diploma sahibi Salih-i Sýbki de 2. kýzý ilimde mucizi diploma sahibi Muhammed Mardini de 3. kýzý Cizre deki Ensari Ailesinde 4. kýzý da ilimde mucizi diploma sahibi Þeyh Ýbrahim de.
Doðum tarihi bilinmemektedir. 1255 (m.1839) yýlýnda vefat etti. Türbesi, Þimas’ýn Basret köyünün karþýsýndaki kabristanýndadýr. Aþaðýda Basret köyü ve türbesi görünmektedir.
Þeyh Halid –i Cezeri’den kalan ve üzerinde 4 cüz Kuran-ý Kerim yazýlý bulunan bir tasý bu ailenin elinde mevcuttur.Birçok ailm ve hocanýn yanýnda tahsil görür taa ki Mevlana Halid-i Baðdadi’nin yanýna gidene kadar.Irakta olan Mevlana Halid-i Baðdadi’nin(zülcaneheyn) yanýnda zahiri ve batini ilimlerini tamamlayarak rabbani ilimlerinin sahibi olan Halid-i Cezeri irþad diplomasý alarak Mevlana Halid-i Zülcanaheyn’in sözü üzerine Cizreye döner ve Cizre halkýný irþad etmeye baþlar.Mevlana Halid-i Baðdadi hz. emirleri üzerine Cizreden ayrýlmaz taki ;
Birgün Cizre’nin kenarýnda akmakta olan Dicle nehrini geçmek için kullanýlan gemide günlerce sahipsiz bulunan bir heybenin birisi tarafýndan alýnýp götürüldükten sonra .Bu olayý duyan Cizre halký kendisine ait olmayan heybeyi alan adamý dýþlýyor ve adamý Cizre den kovuyorlar.Cizrelileeden kendisine ait olmayan bir heybeyi alan adama karþý olumlu davranýþ ve hassasiyetlerini gören Þeyh Halid-i Cezeri hazretleri Cizrelilerin artýk bu kadar Ýslami ahlakla müheccen ve insani duygularla irþad olduklarýný görünce Þeyh Halid-i Cezeri þükür eder ve Cizrenindýþýna artýk çýkabileceðine kanaat getirir.Zira mürþidi Hz. Mevlana Halid-i Baðdadi kendisine demiþki;Cizreliler irþat oluncaya kadar Cizreden çýkmana müsaade yoktur diye.Cizre halký irþad olunca artýk baþka yerlerde yaþayýp irþad faaliyetlerini orada sürdürmek amacýyla Botan bölgesinin Kerhver(demirboðaz) köyüne yerleþiyor daha sonrada Basret(inceler) köyünü mýntýkanýn Nakþi Halid Payitaht olmasýna öncelik ediyor.
Basret: Botanýn Dirþev ve Hacý Aliya aþiretleri arasýnda Basret köyü yýllar boyu mücazaa ve fitneye sebep oluyor hem bu münazaaya son vermek ve hemde zahiri ve batýný ilimlere hizmet mekaný olsun diye 2 aþiretin ileri gelenleri ortak arazileri olan ve bi akarsuyun 2 ye ayýrdýðý Basret köyünün 2 yakasýný daha önce Botan’ýn Siirt/Eruh ilçesinin Kerhver(demirboðaz) köyünde bulunan Þeyh Halid-i Cezeri’nin emirlerine verince artýk 2 aþiret arasýnda kavga edecek sebep kalmýyor ve aralarýnda herhangi bi münazaa vuku bulmuyor.
Þeyh Halid-i Baðdadi Baðdattan Þam a hicret ettiðinde ipek yolu üzeriyle Cizre’ye bohtan daðý üzerindeki Basret e çýkarak halifesi Þeyh Halid-i Cezeriyi ziyaret edip Þam a gitmiþtir.Bu vesileyle Mevlana Halid-i Baðdadi nin 1400 halifesi içinde tek ziyaret ettiði halifesidir. Ve Mevlana Halid Baðdadi; bir mürþid gül aðacýdýr arý ise gülden bal yapandýr. Bir üstad gül aðacýna benzer ihvansa aðaçtan gülünü alýr memleketinde balýný yapar bu Mevlana Halid-i Baðdadinin tasavvuftaki bir sözüdür.
Bulunduðu bölgede, ayrýca Siirt ve Mardin yörelerinde adý duyulup, pek çok insan sohbetine geldi. Devrin ve bölgenin meþayihi Erzurumlu Ýbrahim Hakký Hazretlerinin vefatýndan sonra sohbet dinleyecek alim bulamayýnca Þeyh Halid-i Cezerinin sohbetlerini dinlemek için Molla Halid Siirdî de merkebine binerek yanýna talebesi olan Þeyh Hasan-ý Nurani yi de alarak onun bulunduðu Basret köyüne kadar gider, sohbetinde bulunurdu.Þeyh Hasan-ý Nurani ye Þeyh Halid-i Cezeri nazar ederek Molla Halid-i Siirdi den ilmi bitirdikten sonra Halid-i Cezerinin yanýna gelerek tarikata girerek amel etmeye baþladý.
Þeyh Seyyid Sýbðatullah-i Arvasi Hazretleri Halid-i Cezeri Hazretlerinin yanýnda zahiri ve batini ilimleri tamamlamak üzere “Bende nasibin yok” diyerek amcasý Seyyid Taha Hazretlerinin yanýna göndererek Seyyid Taha’dan icazet almasýný söyledi.
Þeyh Halid Cezerî Hazretleri’nin en büyük kerameti, þer’i þerife uymasý idi. Pek çok insanýn saadete kavuþmasýna vesile olmuþtur. Halifesi büyük damadý Þeyh Salih-i Sýbkî’dir.
Þeyh Halid-i Cezerinin halifelerinden Þeyh Salih-i Sýbki Hazretlerinin talebelerinden hilafete hak kazanan Þeyh Halid-i Cezeri’nin damadý Þeyh Ýbrahim, Þeyh Hasan-i Nurani ve damadý Þeyh Hamid-i Mardini’ye der ki; “Siz hilafete hak kazandýnýz ancak edeben gidin üstadým olan Þeyh Halid-i Cezeri’den hilafeti alýnýz! Demiþtir ve bu üç zat da gelip Þeyh Halid-i Cezeri’den hilafet almýþlar.

Yüce sýrrýný mukaddes ve mübarek kýlsýn Mevlana Halid-i Baðdadi Hazretleri Baðdat’tan Þam’a hicret ederken Ýpekyolu üzeri ile gelip Cizde’den Buhtan’a çýkýp Basret Köyünde halifesi olan Halid-i Cezeri Hazretlerini ziyaret etmiþ, daha sonra Þam’a gitmiþtir. Bu vesile ile Mevlana Halid-i Baðdadi Hazretleri 1.400 halifesi içerisinde ziyaret ettiði tek halifesi Þeyh Halid-i Cezeri Hazretleri olmuþtur.


Kaynaklar :
1) Kitâbu Ahvâl-üd-Dürriyye fî Silsilet-iz-Zibâriyye
2) Pamuk Yayýncýlýk Ýstanbul ve Anadolu Evliyalarý Ansiklopedisi s.776
3) Türkiye Gazetesi Evliyalar Ansiklopedisi Cilt.11
4) Tezkire-i Meþayih-i Amid Diyarbekir Velileri I-II M.Þefik Korkusuz
5) Cizre.biz.forum</SPAN>