My Community

hayat?n anlam?"?SLAM" => Hz. MUHAMMED (s.a.v) => Topic started by: MiM on October 16, 2009, 03:56:25 AM

Title: iki kanatl? a?k
Post by: MiM on October 16, 2009, 03:56:25 AM


[URL=http://img203.imageshack.us/i/adszgqf.jpg/][IMG]http://img203.imageshack.us/img203/406/adszgqf.jpg[/img][/URL]

Bu a?k?n bir kanad? erkek bir kanad? kad?nd?r. Ve bu kanatlar?n en güzel sahipleri Hazreti Muhammed sav. Ve di?er kanad? ise Hz. Hatice ra. d?r

Cebrail mesajlar? getirmeden evvel biliyorsunuz Efendimiz 45 gün o ma?arada çok özel bir hal ya?ad?. Mana ilimlerinin s?rr?yla gönlünün son revizyonlar? yap?l?yordu.

Çünkü Efendimiz Mustafa s?rr? ile 40 ya??na kadar ar?nm?? ar?t?lm??, yaln?z ALLAH'?n yans?yabilece?i bir gönül haline gelmi?ti.

??te bu Mustafa safhas?nda son revizyonlar? yap?l?yorken Hz. Hatice annemiz o ma?araya yemek ta??rd?.

O ma?aray? görenleriniz vard?r in?aALLAH. Ç?k?lmas? zor, durulmas? zor, yolu çok zordur. Bir kad?n?n e?ine yemek ta??mas? normal bir olay.

Ama bir ?ey daha yapard? ki, bu kimsenin yapamayaca?? çok özel bir ?eydi. E?er benim burada bekledi?imi görürse rahats?z olur, huzuru kaçar diye bir ta??n arkas?na çekilir, 3 gün, 3 gece su içmeden, yemek yemeden, t?k?rt? ç?karmadan beklerdi.

??te a?k budur. Ciddi a?k budur.

Ba?kalar?n?n uydurma sevdalar?na bak?p da a?ka leke sürmeyelim. A?k? ö?renmek isteyen Hz. Hatice'nin s?rr?ndan ö?rensin.

Bir defas?nda Hz. Cebrail, Fahr-i Kainat Efendimize "YA RESULALLAH HAT?CE'Y? GÖRÜYORUM SANA YEMEK GET?R?YOR" deyince Efendimiz "EVET" diyor Hz. Cebrail "YA RESULALLAH O HEP BURADA KALIYOR, AYLAR OLDU. KISKANDIM BU SEVDAYI. BU NE B?Ç?M B?R SEVDADIR. HEM SANA KEND?N? GÖSTERM?YOR HEM DE BURADAK? ZORLUKLARI ÇEK?YOR. SEN?N H?MAYEN ?Ç?N EN ZOR GÖREV? YAPIYOR" demi?tir.

Onun için ?slamiyet kad?na önem vermi?tir.

Yoksa kad?n süs olsun diye de?ildir

Bugün bat? kad?n? süs olsun diye ta??yor,aksesuar olarak ta??yor.

Asl?nda 14 as?r önce esir pazar?nda sat?lan kad?n ne ise bugün televizyonda ç?plak oynat?lan kad?n odur.

Nerede kad?nlar

Niye sahip ç?km?yorlar

Bu sözleri bana Hz. Hatice söyletiyor.

Ama a?k geldi mi sevda geldi mi bütün be?eri s?rlar?n? bir tarafa "itiyor" kad?nla erke?i Cenab-? Hak'k?n bir mucizesi halinde birle?tiriyor.

Yeni nesiller de a?k-? ?lahiye naklediyor ve kainat böyle var oluyor medeniyet böyle var oluyor

Bo?u bo?una ?slama dü?man oluyorlar.

?slam söndü?ü an medeniyet söner

dünyadaki hayat söner

evrenler y?k?l?r
k?yamet dü?melerine bas?l?r..
   
Bir gün Hz. Cebrail, ALLAH buyuruyor ki " Hz. HAT?CE ?Ç?N CENNETTE. Hiç K?MSEN?N DUYMADIGI ?NC?YE BENZER ÇOK ÖZEL B?R MEKAN HAZIRLADIM BU MEKANA SEVG?S? OLMAYAN BAKAMAYACAK" dedi

Yine bir gün Hz. Cebrail geldi ve Efendimize "ALLAH'IN HAT?CE'YE SELAMI VAR, BEN?M DE SELAMIMI SÖYLERS?N" dedi

efendimiz bu Emr-i ?lahiyi Hatice annemize söyledi?inde Hatice annemiz müthi? bir tasavvuf analizi olan ?u sözleri söyledi. "BEN DE CEBRA?L’E SELAM GÖNDER?YORUM. SELAMINA MUKABELE ED?YORUM AMA ALLAH'IN SELAMINA MUKABELE EDEMEM ÇÜNKÜ B?ZZAT SELAM VE SELAMET O'DUR." Bu sözleri bize naklolsun diye söylüyor. BEN O SELAMI ZATEN GÖNÜLDEN ALDIM diyor.

Çünkü Fahr-i Kainat Efendimizin ALLAH sevdas? ile büyüttü?ü yüre?inde bir ?elale geçti?i zaman,

Hatice annemizin de yüre?inden bir ?elale geçiyordu. Bunun müthi? bir örne?i de bütün tasavvuf ve mana alemine nak?ol*mu?tur..

Fahr-i Kainat Efendimizin ?slamiyeti inti?ar?ndan 10-12 gün sonra.

?slamiyet iyice güncelle?ti. Fahr-i Kainat Efendimiz ne zaman mesajlar? anlatmak için d??ar? ç?ksa, Hz. Hatice annemiz odas?ndan ç?kar avluya gelir otururdu.

Bu sevdan?n müthi? bir i?aretidir.

hz. Hatice annemizi anlayabilirsek, ondaki sevginin tabirini kazan?rsak, müthi? insanlar oluruz. Birbirimizi sever, karde? oluruz.

?slamiyetin aras?na sokulmak istenen nifaklar?n hepsini asit gibi yakar?z.z. Hatice odas?ndan ç?kar güne?in s?cakl???n?n 60 dereceyi buldu?u havada avluda otururdu.

.

Hatice annemizin Nefise ve Hale adl? arkada?lar? genellikle yan?nda olurlard?. "YA HAT?CE ÇOK SICAK ?ÇER? G?RSEN" dediklerinde "RESULÜLLAH DÖNENE KADAR G?REMEM, RESULÜLLAH GÜNE??N ALTINDA ?KEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM. EL?MDE DEG?L, GÖNLÜM BIRAKMAZ BEN?. NE ZAMAN O GÖLGEYE ÇEK?L?R ANCAK O ZAMAN ?ÇER? G?REB?L?R?M" diye cevap verirdi. .

Hz. Hatice annemizin bir di?er özelli?i de ?udur.

?slamiyetin ç?k?? an? bomba gibi bir hadisedir.

hz. Cebrail'in bütün ?lahi ceryanlar? Fahr-i Kainat Efendimizin etraf?nda toplamas?, bir insan bedeninin tahammül edemeyece?i kadar bomba gibi bir hadisedir.

Bu olay dahil, ondan sonra Müslümanlara yap?lan i?kenceler dahil, Efendimize yap?lan hakaretler dahil bütün bunlar?n kar??s?nda bir insan?n 12 y?l bir davay? sab?rla yürütmesi mümkün de?ildir.

Bat?l? dü?ünürlerin ortak bir ifadesi vard?r. Hiç bir insan 12 y?l 100 ki?inin inan*d??? bir davay? ate?ler içerisinde yürütmeye tahammül edemez, diyorlar.

Bir gün Hz. Ai?e validemiz, Fahr-i Kainat Efendimize "SEN HAT?CE'YE NEDEN BU KADAR SEVDALISIN, NEDEN ONU HALA UNUT AMIYORSUN" diye sordu?unda: "ONUN GÖNLÜNDE H?Ç K?MSEDE BULUNMAyAN B?R ÖZELL?K VARDI. ?NSANIN GÖNLÜNDEK? HÜZNÜ ÇEKER ALIRDI" diye cevap verdi

Çünkü Efendimiz kendisinden ziyade, Müslümanlar?n h?rpalanmalar?ndan, dayak yemesinden, ?ehit olmas?ndan müteessir olurdu.

Resulüllah u?runa evlad?n? terk etmi? bir insan "DAR-ÜL ERKAM'A G?D?P RESuLÜLLAHI D?NLEYEY?M" diyen insan? bir de i?itiyorsunuz ki yar?m saat sonra ya dövmü?ler, ya parçalam??lar, ya öldürmü?ler.

Bu tür olaylar Efendimize fevkalade elem ve hüzün veriyordu.

Bu hüznün geri al?nmas? da mümkün de?ildi. Çünkü Efendimiz bu hüznü kendi iç dünyas?nda teselli etmek imkan?nda zaten de?ildi.

Takdir derdi, ?ehadet derdi, cennete gidiyorlar derdi ama hüznü kald?ramazd?. ??te bu hüznü yaln?z Hz. Hatice annemiz kald?r?yordu. Bu hassa ondan ba?ka kimsede yoktu.

Bu sevginin ba?ka bir tarz?d?r.

Sevgi gönülden gönüle akan bir ceryand?r.

Gönülün içine akt?ktan sonra ne var ne yok al?p tekrar kendi gönlüne getiriyor bütün hüzünleri kendine naklediyor.

Hz. Hatice'nin hüzün al?c? hassas? o gönüldeki bütün hüzünleri al?p kendi gönlünün devresine ba?l?yor. "O hüzün beni yaks?n, beni kavursun ama Resulüllah? rahats?z etmesin" diyor.

??te Hatice annemiz bu ak?l almaz gönül deste?i ile Efendimizin hüzünlerini da??t*m??t?r .

Gönlü tahammül hududuna geldi?i an bir ramazanda cuma günü dünyas?n? de?i?mi?tir. Gerçekten Efendimizi çok müteessir etmi?tir ve e?er tabiri caiz ise Cenab-? Hak ve Hz. Cebrail Efendimize taziyette bulundular.

ALLAH, Hatice annemizin bize özel olarak verdi?i Fahr-i Kainat sevgisinden ve onun rahle-i tedrisinden yeti?mekten ?slam han?mlar?n? mahrum etmesin.

Hz. Hatice'nin yüzü suyu hürmetine ?slam kad?nlar?n?n gönlünde ?slam sevdas?n? do?ursun ve ?slam sevdas?n? Hz. Hatice'nin damgas?yla damgalas?n in?aALLAH.Ba??m? örttüm ?öyle dediler, ben bunu yapt?m böyle dediler yok.?nsan?n utanaca?? bir tek Rabbi var.

ALLAH'?n zevkle seyretti?i ?slam kadrosundan kaçarak ondan utanmaya kalkmak büyük bir cehalet ve densizliktir.

Hz. Hatice annemiz koydu?u a?k formülleriyle K?M NE DERSE DES?N yasas?n? getirmi?tir. O YANARKEN, TERLERKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM, FAHR-? KA?NAT SEVDASINA DÜ?TÜKTEN SONRA BEN?M ?Ç?N DÜNYA B?TM??T?R. DÜNYA ARTIK SADECE H?ZMET ?Ç?N VARDIR yasas?n? Hz. Hatice koymu?tu

[URL=http://img63.imageshack.us/i/adszag.jpg/][IMG]http://img63.imageshack.us/img63/6709/adszag.jpg[/img][/URL]Haluk nurbaki
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: ...Tefekkür... on October 16, 2009, 12:03:11 PM
Gönülün içine akt?ktan sonra ne var ne yok al?p tekrar kendi gönlüne getiriyor bütün hüzünleri kendine naklediyor.

Hz. Hatice'nin hüzün al?c? hassas? o gönüldeki bütün hüzünleri al?p kendi gönlünün devresine ba?l?yor. "O hüzün beni yaks?n, beni kavursun ama Resulüllah? rahats?z etmesin" diyor.


Fedekarl???n ve sadakatin timsali...Teslimiyetin  ilk adresi...Mü'minlerin annesi Hz.Hatice....

RABB?M onlardan ebeden raz? olsun....Onlar?n ta??d??? iman?n zerresine sahip olmay? RAHMAN bizlerede nasip buyursun...

?slam sevdas?n? HZ.Hatice'nin damgas?yla damgal?yanlardan ve ya?ay?p ya?atanlardan olmak duas?yla....

MiM hocam RABB?M sizden raz? olsun...Çok güzel bir sunumdu...

Eme?inize ,yüre?inize sa?l?k...
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: MiM on October 16, 2009, 12:09:07 PM
eyvallah sevgili tefekkür ablam, sizin de yüre?inize sa?l?k. gerçekten çok be?endi?im, etkilendi?im bir yaz?yd?.
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: vuslat_ebedi82 on October 19, 2009, 04:12:31 PM
Quote"YA HAT?CE ÇOK SICAK ?ÇER? G?RSEN" dediklerinde "RESULÜLLAH DÖNENE KADAR G?REMEM, RESULÜLLAH GÜNE??N ALTINDA ?KEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM. EL?MDE DEG?L, GÖNLÜM BIRAKMAZ BEN?. NE ZAMAN O GÖLGEYE ÇEK?L?R ANCAK O ZAMAN ?ÇER? G?REB?L?R?M" diye cevap verirdi. .
Bu nas?l bir muhabbet ? Kar??l?k olarak verilen cevaplar daha bir yürege dokunuyor....
QuoteBir gün Hz. Ai?e validemiz, Fahr-i Kainat Efendimize "SEN HAT?CE'YE NEDEN BU KADAR SEVDALISIN, NEDEN ONU HALA UNUT AMIYORSUN" diye sordu?unda: "ONUN GÖNLÜNDE H?Ç K?MSEDE BULUNMAyAN B?R ÖZELL?K VARDI. ?NSANIN GÖNLÜNDEK? HÜZNÜ ÇEKER ALIRDI" diye cevap verdi

Rabbim herkese bu muhabbet ile a?k versin in?.....
QuoteHz. Hatice annemiz koydu?u a?k formülleriyle K?M NE DERSE DES?N yasas?n? getirmi?tir. O YANARKEN, TERLERKEN BEN GÖLGEDE OTURAMAM, FAHR-? KA?NAT SEVDASINA DÜ?TÜKTEN SONRA BEN?M ?Ç?N DÜNYA B?TM??T?R. DÜNYA ARTIK SADECE H?ZMET ?Ç?N VARDIR yasas?n? Hz. Hatice koymu?tu
Bu nas?l bir a?k tabiri......Allah raz? olsun M?M hocam. Çok önce okumu?tum da müsait bir zamanda daha uzun bir ?eyler yazay?m demi?tim ya.... her?eyi anlat?yor yaz?lar......ne yoruma ne de ba?ka bir ?eye ihtiyac? var yaz?n?n ......her ?eyi anlat?yor zaten a?k ad?na ,edeb ad?na ,muhabbet ad?na.....daha ne denilebilir ki yaz?lanlara. Rabbim bizleri Hz. Hatice'nin a?k?yla a?kland?rs?n.....Onlar?n muhabbetiyle muhabbetlendirsin.....in?......Ellerinize sa?l?k.......
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: s?rr-? nihan on October 25, 2009, 01:34:10 PM
  Can hocam o güzel gönlünüze sa?l?k. ?u gurbet ellerin internet cafesinde'de a?latt?n?z ya beni. Allah sizi cennetine koysun emi. :) Ellerinizden öpüyorum hocam.. Sayg?lar?mla.
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Bevadih on October 25, 2009, 02:55:33 PM
Haluk Nurbaki'nin baz? kitaplar?n? okudum...özellikle namaz ve abdest ile ilgili kitab? hala akl?mda yerini korur...

Bu yaz?s?nda da gene vurucu cümleler ile muhte?em bir tahlil ve tesbit yapm??....Harikayd?....Ne yaz?l?r k? bu yaz?dan sonra...Dönüp "kendine bak Bevadih"....alacaklar?n? al..! demekten ba?ka...

Te?ekkür ederim abi....eme?inize,yüre?inize sa?l?k...
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: MiM on October 25, 2009, 07:01:40 PM
sevgili ablalar?m ve k?ymetli hasan?m, çok te?ekkür ediyorum. okuyan ve anlayan yüre?inize sa?l?k.
te?ekkürler ediyorum...
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Edeb on June 21, 2010, 07:37:16 PM
tek kelime ile harikayd?...

böylesine güzel bir anlat?ma söylenecek söz Allah raz? olsun

yazandan da payla?andan da..
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Yara ßenim on June 22, 2010, 12:23:25 AM
amin Allah(cc) raz? olsun  :'(
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Kumsaati on June 22, 2010, 04:53:07 AM
Ne kadar muhte?em bir hayat. Ne güzel bir teslimiyet ne güzel bir merhamet, muhabbet... Sevgi..
Hz. Hatice annemizin bir özelli?i varki hiç akl?mdan ç?kmaz küçüklü?ümdendir çokda ?a??rt?r beni bu özelli?i. Efendimizin yürüyü?ünden ne yapaca??n? ne istiyece?ini anlarm?? :( :(
ve ?imdi okuduklar?m.. böyle bir bilgiye ihtiyac?m vard?
Allah raz? olsun  M?M hocam.. Eme?inize sa?l?k..
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: MiM on June 22, 2010, 10:55:51 AM
eyvALLAH sevgili kumsaati, as?l ben te?ekkür ederim ablac?m. sanal alemde bugüne kadar görebildi?im en duygusal ve içten yaz?lardan biriydi bu. bir kez daha okuyup gözya?? dökmeme vesile oldun, Rabbim raz? olsun.
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Edeb on June 22, 2010, 06:04:51 PM
say?n M?M bir te?ekkür bekler gönüller...

bilmeden k?rd?k m??????
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: MiM on June 22, 2010, 07:35:31 PM
Quote from: Edeb on June 22, 2010, 06:04:51 PM
say?n M?M bir te?ekkür bekler gönüller...

bilmeden k?rd?k m??????


yok ablac?m, k?rmak, k?r?lmak insana mahsus elbet ama benim için her?ey orada biter... hat?rlamam bi daha.... lakin, bu seferli?ine kusuruma bakmay?n. yo?unluktan, yorgunluktan o kadar dalg?n bir haldeyim ki, halimi görseniz ac?rs?n?z... o yüzden kusuruma bakmay?n... hakk?n?z? helal edin. aç?lm?? bir konuya yorum yazmak, te?ekkür etmek elbette o ki?iyi onurland?rmakt?r... siz bunu yapt?n?z; lakin, zuhulen de olsa biz atlam???z. inan?n bunun özel hiçbir nedeni yok. yorgunluktan mütevellit dalg?nl?k sadece.... kald? ki, farketmemi?im, as?l siz konuyu ar?ivden ç?kararak gün yüzüne kavu?turmu?sunuz, ama bunu yeni farkedebildim, mesaj?n?z? okuyunca....

geçte olsa, çok te?ekkür ediyorum ablac?m.
Title: Ynt: iki kanatl? a?k
Post by: Edeb on June 22, 2010, 09:58:45 PM
esta?firullah de?erli karde?im..

birazc?k latife maksad?yla tak?ld?m..

as?l biz te?kkür ederiz Hatice annemizi tekrar hat?rlatt???n?z için..

dua ile kal?n