KÝÞÝSEL GELÝÞÝM => Siz ve Geliþiminiz => Geliþtiren Yazýlar => Konuyu balatan: ...Tefekkür... - Ekim 14, 2009, 11:04:30

Balk: Sahi SiZ kimsiniZ..?
Gnderen: ...Tefekkür... - Ekim 14, 2009, 11:04:30
Sahi Siz Kimsiniz?

Siz hiç;
Kara düþünceleri delip geçenleri, her yeni doðan vakte alný açýk çýkanlarý ve güneþi içinde doðuranlarý gördünüz mü?
Ýçindeki coþkuyla, heyecanla ayaklananlarýn, yüreði kendinden taþanlarýn ve zulme karþý direnenlerin nurlu izlerine rastladýnýz mý?

Tarihin günlüðüne umutlarý, güzellikleri, özlemleri ve bir de kara günleri göz pýnarlarýyla yazanlarýn güncelerini okudunuz mu?

Siz,
Sabaha Rahman´ýn adýyla baþlayýp, geceyi onun adýyla kapatanlarý, hayatýnýn her alanýný kuþatan bir bilinçle yaþayanlarý, salatýn güzelliðiyle çehrelerini besleyenleri, ´Onlar bollukta da darlýkta da infak edenlerdir´ ayeti gereði azlýðýna ve çokluðuna bakmadan rýzkýný paylaþanlarý ve insan kalmak için yaþayanlarý tanýdýnýz mý?
Güzelliðe dair yükselen dualarý iþittiniz mi? Duaya kalkan elleri çoðaltmak için ellerinizi aydýnlýðý tutan ellere eklediniz mi? Yalvaran yüreklere eþlik ettiniz mi?

Siz,
Onuru ve gururu anlatan gözleri, Kitab´ýn koynunda filizlenip, vahyin pýnarýndan beslenenleri, çarýklarýnda sabrý, azmi taþýyýp ve yýlgýnlýk mevsimine, yýlgýn iklimlere inat baþlarýný dik tutup, umutlarýný tutsak etmeyenleri, asaletiyle ezilenleri, gözü pek yiðitleri, baþý dik yaþayarak yeryüzüne iz býrakanlarý gördünüz mü?

Siz hiç;
Sabahýn ayazýnda, ikindinin serinliðinde, akþamýn esintisinde yeþili, beyazý ve maviyi parçalayan kývýlcým bakýþlarýyla gökyüzünü boyayan, beslenme çantalarýnda taþ taþýyan güneþ boylu çocuklarý, yýldýzlar altýnda boynunu bükenleri, yetimleri, yoksullarý, Filistinliler´i, çocuk Muhammet Cemaller´i, Senalar´ýn kýyamýný, sevdalýlarý, yüzünde zulmün izini taþýyanlarý ve minik avuçlarýyla kara yüreklileri taþlayanlarý ve yüreðinde sevdanýn yanýk izlerini taþýyanlarý gördünüz mü?

Siz,
Sarp yokuþlarý aþan þerefli yürüyüþleri, mavinin ruhunu ve iyiliðin ekmeðini büyütenleri, karanlýðý yýrtarcasýna direnenleri, yalnýzlaþtýkça, azaldýkça devleþenleri, derinleþenleri gördünüz mü?

Siz hiç onlarý gördünüz mü, onlarý tanýdýnýz mý?

Onlar ki;
"Allah´ýn ahdini yerine getirirler ve antlaþmayý bozmazlar ve onlar Allah´ýn birleþtirmesini istediði þeyi birleþtirirler Rablerine karþý saygýlý olurlar ve en kötü hesaptan korkarlar" (13/20-21)
"Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düþmanlarýnýz size karþý ordu topladý, artýk onlardan korkun dedikleri halde bu onlarýn mutlaka imanýný artýrýr Ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler" (3/173)
"Ve onlar öyle adamlar ki ne ticaret, ne alýþveriþ onlarý Allah´ý zikretmekten, namazý dosdoðru kýlmaktan ve zekatý vermekten alýkoymaz Onlar kalplerin ve gözlerin inkýlaba uðrayacaðý günden korkan kimselerdir" (24/37)

Evet, siz hiç onlarla tanýþtýnýz mý?
Ve siz,
Nisansýz baharlara, umutsuz yarýnlara inat ruhlarýnda mümin onurunu taþýyanlarýn dostça birbirine baðlanan sýcak sýmsýcak ellerinden, umutlarýndan ve þiir gibi gözlerinden öptünüz mü?

Sahi siz hiç hayatla yüzleþtiniz mi?
Kimsiniz, nesiniz, yaþamýnýzý hayatýn neresinde, nasýl ve ne þekilde sürdürmektesiniz?
Yoksa siz hissetmez misiniz?
Kör, saðýr ve dilsiz misiniz?
Ve yoksa siz hala Hakk´a dönmeyecek misiniz?

Alýntý...
Balk: Ynt: Sahi SiZ kimsiniZ..?
Gnderen: vuslat_ebedi82 - Ekim 15, 2009, 02:53:27
AlntYoksa siz hissetmez misiniz?
Kör, saðýr ve dilsiz misiniz?
Ve yoksa siz hala Hakk´a dönmeyecek misiniz
inna lillha ve inna ilahi raciun (Allahtan geldik yine Allaha döneceðiz) Biz bir hiçiz ......belki bir sýfýr ...ancak Onunla var olduk .....Belki kalplerimiz öyleydi ya ......dua ettik ..... Ya rabbi bizi sýfýrla diye......Bizi kendimize getir diye .....yalvardýk belki .......dua etmeyi unuttuk belki ya.....unutmayaný bulmuþtuk ya.... unuttuðumuz anda da Rabbim affet demeyi bildik ya....Ýnþallah affedilenlerden oluruz....Rabbim demiyor mu ...siz beni nasýl bilirseniz ben öyleyim diye .......Biz Rabbimizi affedici bulduk ....butün günahlarimýza ragmen.....affedilenlerden oluruz inþ.....Ellerinize saðlýk...... güzel paylaþýmdý......
Balk: Ynt: Sahi SiZ kimsiniZ..?
Gnderen: ...Tefekkür... - Ekim 15, 2009, 11:27:12
Alnt yaplan: vuslat_ebedi82 - Ekim 15, 2009, 02:53:27
AlntYoksa siz hissetmez misiniz?
Kör, saðýr ve dilsiz misiniz?
Ve yoksa siz hala Hakk´a dönmeyecek misiniz
inna lillha ve inna ilahi raciun (ALLAHtan geldik yine ALLAHa döneceðiz) Biz bir hiçiz ......belki bir sýfýr ...ancak Onunla var olduk .....Belki kalplerimiz öyleydi ya ......dua ettik ..... Ya rabbi bizi sýfýrla diye......Bizi kendimize getir diye .....yalvardýk belki .......dua etmeyi unuttuk belki ya.....unutmayaný bulmuþtuk ya.... unuttuðumuz anda da Rabbim affet demeyi bildik ya....ÝnþALLAH affedilenlerden oluruz....Rabbim demiyor mu ...siz beni nasýl bilirseniz ben öyleyim diye .......Biz Rabbimizi affedici bulduk ....butün günahlarimýza ragmen.....affedilenlerden oluruz inþ.....Ellerinize saðlýk...... güzel paylaþýmdý......


Caný gönülden Amin.Amin.Amin, ecmain...
Ne kadar içten bir sesleniþti bu... yüreðimi titretti....
Yorumunla güzelleþtirdin  ve hissetirdin ..EyvAALLAH..
RABBÝM razý olsun caným kardeþim..
O güzel yüreðine saðlýk .


Balk: Ynt: Sahi SiZ kimsiniZ..?
Gnderen: vuslat_ebedi82 - Ekim 15, 2009, 11:21:45 S
Alnt[Caný gönülden Amin.Amin.Amin, ecmain...
Ne kadar içten bir sesleniþti bu... yüreðimi titretti....
Yorumunla güzelleþtirdin  ve hissetirdin ..EyvALLAH..
RABBÝM razý olsun caným kardeþim..
O güzel yüreðine saðlýk .
/quote]Kalpler birbirine sýrayet edermiþ.....Yazý o kadar manidar ki....belki bizim yakarýþlarýmýz için de bir hiç kalýr .....Bu yazýlanlar.....Yazý güzel olunca insan daha bir þevkleniyor.....O güzellik size ait.....Alllah razý olsun.....Kardeþlerimin hepsi de bu duyguda olunca insan kendini farklý dünyalarda hissediyor....böyle güzel yazýlarýn gelmesi dileðiyle.....VESSELAM.....