My Community

hayatýn anlamý"ÝSLAM" => ÝSLAMÝ KONULAR/SOHBET => DUA KÖÞEMÝZ => Topic started by: ..Evþan.. on October 13, 2009, 03:15:41 AM

Title: Utanýyorum insanlýgýmdan..
Post by: ..Evþan.. on October 13, 2009, 03:15:41 AM
Utanýyorum kendimden!

Zulüm görüp acý çekerken kardeþlerim,ben hala kendi heveslerimin kucaðýndayým.Bugün nasýl daha fazla rahat ederim kaygýsandayým….

Utanýyorum kendimden!

Dört çocuðunu, ailesini kaybettiði halde”ELHAMDULÝLLAH”diyen filistinli kardeþime,bacaklarý koptuðu halde ölüme bir adým kaldýðý halde “ÞEHADET”getirmeyi unutmayan gence raðmen,baþýmdaki küçük bir aðrýyý dert ettiðim için….

Utanýyorum insanlýðýmdan!

Yahudi soysuzunun bunca zulmüne raðmen,hala coca cola içebildiðim,hala nestle yiyebildiðim ve hala ariel deterjan kullanabildiðim için.Bir yahudi için ne kadar müslümaný öldürse o kadar sevap sayýlýrken,benim hala onlarda insan dediðim için…

Utanýyorum anneliðimden!

Bir yahudi kadýn için sayýlarýnýn artmasý adýna,doðurabildiði kadar çocuk doðurmasý bir þeref iken,hala doðum kontrolü þart dediðim ve ikiden fazla çocuðu olanlarý kýnadýðým için.Onlar aile baðlarýný zedeler kaygýsýyle evine televizyon almazken,benim avrupa yakasýný çocuklarýmla rahatlýkla seyredebildiðim için…

Utanýyorum müslümanlýðýmdan!

Aðlama duvarýnýn karþýsýnda gözyaþlarý ile aðlayan,bir ibadet ruhu ile müslümaný katleden,katlettikçe mutlu olan katile raðmen,namazlarýmý hafife aldýðým,günlerce kapaðý açýlmadan duran kitabýmý okumadýðým,bir gece kalkýpta kardeþlerime dua edemediðim için….

Yüzüne bakamýyorum kardeþim!

Sen yýllardýr bulduðun bir kuru lokmaya ,bir yudum suya þükrederken etsiz yemek piþiremediðim,tatlýsýz yapamadýðým,bugün ne piþirsem sorusunu kafamdan atamadýðým için…..

sen acýlar içinde kývranýrken,seni televizyonda bile görmeye tahammül edemeyip televizyonu kapattýðým için….

Affýný diliyorum Allahým!

Bu fütursuz hallerim,duasýz dillerim,ýslanmayan gözlerim,yardýmsýz ellerim için.Kaygýsýz bir duruþ sergilediðim için.Sorumsuz insanlýðým ve müslümanlýðým için senin affýný diliyorum….

Bize yardým et Allahým!

Sorumluluktan kaçan inanç ucuzluðuna karþý bize yardým et.Basiretimizi ferasetimizi,bilincimizi artýr.Bize ümmet ruhunu yaþat,”Ýman bir nimettir”bu nimeti bize fazlasýyle ver Allahým.Gaflet uykumuzdan uyandýr,üzerimize oynanan oyunlarý farkedebilmeyi bize nasip et…

Zalimleri kahret Allahým!

Kardeþlerimin ve bizim onurumuzu çiðneyen,akla gelmeyen zulümleri yapan,tek kendini insan sayan bu þerefsiz mahluklarý KAHHAR isminle kahret Allahým.Onlarýn yokoluþunu,kahroluþunu,onlarý elim azabýnla cezalandýrdýðýn günü bizede göster.Kalplerine korkunu sal,onlarýn gözünde müslümaný heybetli ve büyük göster Allahým.Sen büyükler büyüðüsün,onlarýn saltanatýný en kýsa zamanda yerle bir et Allahým.Onlarý kahret,onlarý kahret,onlarý kahret Allahým……(

Title: Ynt: Utanýyorum insanlýgýmdan..
Post by: Bevadih on November 21, 2009, 04:55:37 PM
utanýyorum..!