hayatýn anlamý"ÝSLAM" => ÝSLAMÝ KONULAR/SOHBET => DUA KÖÞEMÝZ => Konuyu balatan: ...Tefekkür... - Eyll 25, 2009, 01:15:13 S

Balk: ...SözüN KaLbÝ DuadýR...
Gnderen: ...Tefekkür... - Eyll 25, 2009, 01:15:13 S

(http://minikkelebek.files.wordpress.com/2009/08/aydinlik-icin-dua.jpg?w=275&h=430)


Dua...

Ýnsanýn hayata uzanan eli..Dua...

Ýnsanýn sonsuz kudrete kalbiyle yönelmesi..

Dua...

Ýnsanýn, ümitsizlik ve çaresizliðin karanlýðýndan, mutlak ýþýða doðru yürümesi..

Dua...

Nefsin hayat yükünü insana yüklemesine mukabil, ruhun ve kalbin kudret gemisine binip hafiflemesi.. Yükünü Rahman'a vermesi...

Kalp ve ruhun eli, gözü kulaðýdýr dua..

Buradaki dualar, kalp ve ruhun hayat boyutuna geçen Allah dostlarýnýn, sabýr erlerinin, sadakat timsallerinin, hikmet menbalarýnýn pýnarlarýndan akýp gelen dualardan oluþmaktadýr. Bu dualar, baþta aþk ve irfan elçileri olan Peygamberlerin, Ehl-i Beytin, benliðini Allah'a teslim etmiþ hikmet mensuplarýnýn ve isimsiz kahramanlarýn dualarýdýr. Fakat þu unutulmamalýdýr ki bu dualar, benliðin derinliðinde bu dualarýn irfanýna eriþebilen her insanýn da duasýdýr. Bu yüzden grupta paylaþaaðýmýz dualarýn kaynaðýný vermiyoruz..Çünkü aslýnda bu dualarýn kaynaðý, bunlarý o yüce ruhlara ilham eden ilahi rahmet ve hikmettir. O Rahmet ve hikmetten nasibini alma gayreti içindeki her insan bu dualarýn muhatabý sayýlýr.

Kýsacasý bu dualar senin dualarýndýr..

Dua sözün kalbidir. Bu yüzden ancak aðýzdan gelen deðil, kalpten gelen sözler ve haller duadýr. Duamýz bizi ürpertiyorsa, kalbimizi harekete geçiriyorsa, bizi O'nun(c.c.) huzuruna çýkarýyorsa; iþte o söz ve hal gerçek bir duadýr. Dua eden insan yalnýz deðildir. Dua eden insan her türlü sýkýntýyý aþar. Dua eden insan yaþýyor demektir. Çünkü dua hayattýr. Muhammed(sav), Allah'ýn duasýydý yani isteði. Biz Muhammed(sav)'in duasýyýz. Bu yüzden bizler Muhammed'(sav)in duasýna salavatlarla yani þükran duasýyla mukabele etmeye çalýþýrýz.

Sözün kalbi dua olduðu gibi, kalbin sözü ancak dua sayýlýr ve dua hayatýmýzýn kalbi olduðu zaman biz yaþýyoruz demektir. ünkü "Duanýz olmazsa ne ehemmyetiniz var" buyuruyor Rabbimiz.

Dua hayatýn nefesidir.
Dua ibadetin nuru ve kokusudur.
Dua Yaradan'ýn huzurunda olmanýn, O'na (c.c.) muhatap olabilmenin adýdýr.
Dua ruhun, madde kafesinin kapýsýný aralayýp kanatlanmasýdýr.
Dua sevdiðine yönelmek, sevgiliyle dertleþmek, Ona yaþadýðý zorluðu da, öutluluðu da anlatmaktýr.
Fani olanýn, sonsuz olana; muhtaç olanýn, sonsuz zenginliðe sahip olana baðlanmasýdýr dua.

Bir bahar mevsiminde açan çiçeklere, gül kokularýna, rahmet meyvelerine pencerelerimizi açmak misali; ebedi bahar meltemlerine gönül penceremizi açmaktýr dua.

Cevap O'dan gelir. Sonsuz derecede adil, vefalý, ebedi dosttan gelir.Cevap dostçadýr, sevgiyledir.

Cevabýn adý huzurdur, bazen gözyaþýdýr ama mutlaka ruhun aydýnlanmasý, kalbin yatýþmasýdýr.

Dua dünyanýn ve maddenin ötesini görmek, öte alemlerin varlýðýný hissetmektir.

Dua sonsuza giden yolda, kalp gözünü o sonsuz ufka dikmektir.

Aydýnlýk ufuklara dua dua yürümek temennisiyle..
Balk: Ynt: ...SözüN KaLbÝ DuadýR...
Gnderen: Yara ßenim - ubat 17, 2010, 12:50:34 S
inþAllah ablam Allah razý olsun dualarda unutlmamak dileðiyle
Balk: Ynt: ...SözüN KaLbÝ DuadýR...
Gnderen: can rüba - ubat 17, 2010, 07:29:11 S
Amin Amin Amin.

Dualarda buluþmak temennisiyle..